ارسال در زمان مشخص شده

می‌توانید اسناد اصلی را از قبل اسکن کنید و اسناد اسکن شده را در یک زمان مشخص ارسال کنید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Fax> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی فاکس
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
5
<Options‎>‏ <Delayed Send‎> را فشار دهید.
6
زمان ارسال را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
هر چهار رقم زمان را وارد کنید. برای مثال، برای 7 و 5 دقیقه، "0705"، و برای 23 و 18 دقیقه، "2318" را وارد کنید.
7
روی <Close> فشار دهید.
8
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و در زمان مشخص شده ارسال می‌شوند.
می‌توانید در صفحه <Status Monitor> بررسی کنید که آیا ارسال به‌طور کامل انجام شده است یا خیر. بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
A135-06L