ایجاد یک گواهی امضای دستگاه

کلید و گواهی (گواهی دستگاه) مورد نیاز هنگام افزودن امضای دستگاه، می‌تواند از طریق دستگاه ایجاد شود. یک سرپرست برای ایجاد این آیتم‌ها تعیین کنید. پس از ایجاد، می‌توانید یک امضای دیجیتالی را به اسناد اسکن‌شده‌ای اضافه کنید که در فرمت فایل خاصی ارسال می‌شوند. افزودن امضای دیجیتالی
 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Certificate Settings>‏  <Generate Key>‏  <Generate/Update Device Signature Key>‏  <Yes>‏  <OK>
کلید و گواهی برای امضای دستگاه
کلید و گواهی ایجاد شده با نام "کلید امضای دستگاه" ثبت می‌شوند. می‌توانید فقط یک کلید و گواهی برای امضای دستگاه ثبت کنید.
مدیریت کردن کلید و گواهی برای امضای دستگاه
می‌توانید در صفحه‌ای که هنگام فشار دادن  (Settings/Register‎)‏  <Management Settings‎>‏  <Device Management‎>‏  <Certificate Settings‎> ‏ <Key and Certificate List‎>‏  <Key and Certificate List for This Device‎> نمایش داده می‌شود، تنظیمات کامل کلید و مجوز را بررسی کنید.
اگر نمایش داده شود، کلید خراب یا نامعتبر است. شما می‌توانید کلید و گواهی را با پیکربندی مجدد تنظیمات، به روزرسانی کنید.
اگر <Device Signature Key> را انتخاب کنید و <Certificate Details> را فشار دهید، اطلاعات دقیق و مفصلی درباره گواهی امضای دستگاه نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید <Verify Certificate> را روی این صفحه فشار دهید تا معتبر بودن گواهی را بررسی نمایید.
فایل PDF/XPS محتوی اطلاعات فرستنده است که خواننده فایل می‌تواند با تطبیق دادن این اطلاعات با شماره خلاصه پیام SHA-1، از این اطلاعات برای تأیید اعتبار امضای دستگاه استفاده کند. می‌توانید این اطلاعات را در <Certificate Thumbprint> روی این دستگاه تأیید کنید.
اطمینان از اینکه امضای دستگاه همیشه موقع ارسال افزوده می‌شود
می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای پیکربندی کنید که امضای دستگاه همیشه به اسناد اسکن شده که در فرمت فایل خاصی ارسال می‌شوند و صرفنظر از تنظیمات کاربر، افزوده شود. همچنین می‌توانید فرمت‌های فایل بکار رفته حین ارسال اسناد را محدود کنید که تضمین می‌کند که هیچ سندی بدون امضای دستگاه قابل ارسال نباشد. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست یا DeviceAdmin مورد نیاز است. <Always Add Device Signature to Send>
A135-0CF