بررسی وضعیت و گزارش اسناد اسکن شده

می‌توانید وضعیت و گزارش‌های ارتباط اسناد ارسال شده و ذخیره شده را بررسی کنید.
زمانی که از مدیریت تأیید اعتبار شخصی استفاده می‌شود، می‌توانید از طریق صفحه <Status Monitor> کاربران را از انجام عملیات روی کارهای کاربران دیگر محدود کنید. <Restrict Access to Other User Jobs>

بررسی وضعیت اسناد ارسال شده/ذخیره شده

1
 (Status Monitor) را فشار دهید.
2
<Send>‏  <Job Status> را فشار دهید.
3
وضعیت‌ها را بررسی کنید.
با انتخاب سند و فشار دادن <Details> می‌توانید اطلاعات دقیق مانند مقصدها و تعداد صفحات را بررسی کنید.
با انتخاب سند و فشار دادن <Cancel> می‌توانید ارسال/ذخیره را لغو کنید.
فشار دادن <Print List> لیست وضعیت اسناد ارسال شده/ذخیره شده را که روی صفحه نشان داده می‌شود، چاپ می‌کند.
با فشار دادن <Details>‏  <Resend> می‌توانید اسنادی را که ارسال/ذخیره نشده اند دوباره ارسال/ذخیره کنید. برای مشخص کردن مقصد دیگر، <Change Destination> را انتخاب کنید. برای اسنادی با چند مقصد که با استفاده از روش ارسال/ذخیره مشابه مشخص شده اند، <Broadcast List> را فشار دهید، مقصدی را انتخاب کنید و سپس <Resend> یا <Change Destination> را فشار دهید.
هنگامی‌که <Delete Failed TX Jobs> روی <Off> تنظیم شده باشد، می‌توانید اسناد را دوباره ارسال/ذخیره کنید. <Delete Failed TX Jobs>
می‌توانید مقصدهای اسنادی را که برای ارسال/ذخیره در زمانی خاصی تنظیم شدند و همچنین اسنادی که ارسال/ذخیره نشده اند، تغییر دهید. توجه داشته باشید نمی‌توانید مقصدهای اسنادی دارای چند مقصد تعیین شده را که در حال ارسال/ذخیره هستند، یا زمانی که وارد کردن یک مقصد جدید محدود شده است، (محدود کردن مقصدهای جدید)، تغییر دهید.

بررسی اینکه آیا اسناد با موفقیت ارسال یا ذخیره شدند یا خیر

1
 (Status Monitor) را فشار دهید.
2
<Send>‏  <Job Log> را فشار دهید.
3
بررسی کنید اسناد با موفقیت ارسال یا ذخیره شده‌اند.
اگر سندی با موفقیت ارسال یا ذخیره شده باشد، <OK> در ستون <Result> نشان داده می‌شود. نمایش <NG>، به این معناست که سندی به دلیل لغو شدن یا خطای دیگری ارسال یا ذخیره نشده است.
می‌توانید با انتخاب یک سند و فشار دادن <Details‎>، کد خطا را بررسی کنید. می‌توانید از این کد خطا برای بررسی دلایل خطاها و راه‌حل‌های آن‌ها استفاده کنید. اقدام مناسب برای هر کد خطا
با فشار دادن <Communic Mngt Rprt.‎>، گزارش ارسال/ذخیره نشان‌داده‌شده به‌صورت یک لیست قابل چاپ است.
تا 100 گزارش ارسال یا ذخیره را می‌توان نمایش داد.
تعیین/ثبت مقصدها از سابقه ارسال
می‌توانید از سابقه ارسال در صفحه <Status Monitor> مقصدها را تعیین نمایید و مقصدها را در address book ثبت کنید. با این کار نیازی به وارد کردن مستقیم آدرس نیست و همینطور کمک می‌کند از ارسال به مقصد نادرست که به دلیل وارد کردن آدرس اشتباه روی می‌دهد اجتناب کنید.
زمان تعیین یک مقصد: <Status Monitor>‏ <Send>‏ <Job Log>‏ انتخاب مقصد برای ارسال به <Specify as Send Dest.‎>‏ <OK>
زمان ثبت یک مقصد: <Status Monitor>‏ <Send>‏ <Job Log>‏ انتخاب مقصد برای ثبت <Register Destination>‏ ثبت مقصد از صفحه ثبت برای هر نوع مقصدی
A135-082