Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων

Μπορείτε να οργανώσετε και να διαχειρίζεστε τους χρήστες σε ομάδες με βάση τον κωδικό τμήματος. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να διαμορφώσετε τη διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων και να επιτρέψετε στη συσκευή να μετρά τον αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιούνται για εκτύπωση και σάρωση.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί κωδικοί τμημάτων για τους χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στη συσκευή. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Η διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων ισχύει μόνο για χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στην τοπική συσκευή.
Εάν συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή, αυτόματα ορίζεται κωδικός και PIN υπεύθυνου συστήματος και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται ως κωδικών τμήματος.
Για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κωδικών τμημάτων που μπορείτε να καταχωρίσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Χρηστών> <Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων>.
3
Πατήστε <On>.
Η λειτουργία Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων ενεργοποιείται.
Για να απενεργοποιήσετε τη διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, πατήστε το <Off>.
Καταχώριση κωδικών τμημάτων και PIN
4
Πατήστε <OK>.
Για να ελέγχετε το πλήθος των σελίδων
Αν θέλετε να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιούνται από κάθε κωδικό τμήματος για αντίγραφα, εκτυπώσεις και σαρώσεις, πατήστε την επιλογή <Σύνολα Σελίδων> στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 3. Η μέτρηση των σελίδων δεν περιλαμβάνει τις κενές σελίδες ή τις δοκιμαστικές εκτυπώσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο στοιχείων όπως η ρύθμιση τόνων.
Για μοντέλα με λειτουργία φαξ, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό των απεσταλμένων σελίδων φαξ.
Σύνδεση με τη χρήση κωδικού και PIN τμήματος
Καταχωρώντας έναν χρήστη με το ίδιο όνομα με έναν κωδικό τμήματος, μπορούν να εκτελεστούν λειτουργίες σύνδεσης με τη χρήση ενός καταχωρημένου κωδικού και PIN τμήματος. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Η οθόνη σύνδεσης μπορεί να εμφανίζεται είτε κατά την έναρξη μιας λειτουργίας είτε μετά την επιλογή μιας λειτουργίας. Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης
Αλλαγή της Υπηρεσίας Σύνδεσης
Η συσκευή χρησιμοποιεί την «Πιστοποίηση Χρήστη (διαχείριση ατομικής πιστοποίησης)» ως υπηρεσία σύνδεσης. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την υπηρεσία σύνδεσης σε «Πιστοποίηση Κωδικών Τμημάτων» χρησιμοποιώντας SMS. Αλλαγή Υπηρεσιών Σύνδεσης
A132-0AH