Διαμόρφωση των λειτουργιών πιστοποίησης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις μεθόδους σύνδεσης χρήστη, συσκευές πιστοποίησης, και άλλες λειτουργίες πιστοποίησης με βάση το περιβάλλον του συστήματος και τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πώς θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.

Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης

Ορίστε τις μεθόδους σύνδεσης χρήστη (Μέθοδος σύνδεσης) και τις συσκευές πιστοποίησης (Συσκευή πιστοποίησης). Λάβετε υπόψη ότι οι συσκευές πιστοποίησης θα πρέπει να ρυθμιστούν πριν από τη διαμόρφωση των παρακάτω ρυθμίσεων.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management]  [Authentication Management].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Basic Settings]  [Edit...].
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Use the user authentication function] και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Επιλέξτε τις μεθόδους σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και ορίστε αναλυτικές ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις συσκευής πιστοποίησης.
Χρήση ελέγχου ταυτότητας μέσω πληκτρολογίου
Διαμόρφωση αναλυτικών ρυθμίσεων για τις λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Update].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής

Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης

Μπορείτε να ορίσετε πότε θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης επιλέγοντας είτε «όταν αρχίζει η χρήση της συσκευής» ή «όταν πατηθεί κάποιο κουμπί λειτουργίας». Αν επιλέξετε «μετά το πάτημα ενός πλήκτρου λειτουργίας», μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση χρήστη. Οι λειτουργίες που δεν ορίζονται είναι διαθέσιμες για μη καταχωρισμένους χρήστες.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management]  [Authentication Management].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
[Login Settings]
Στο πεδίο [Display Login Screen:], επιλέξτε πότε θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
Αν επιλέξατε [Display login screen when functions requiring authentication are selected], επιλέξτε και τις λειτουργίες για τις οποίες θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
Αν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, η επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> μπορεί να οριστεί σε <On>. Η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων αναφέρεται στη συνέχεια. <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when operation is started on the device]: τα στοιχεία
<Αντιγραφή/Εκτύπωση>, <Αποστολή>, και <Αποθήκευση> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζονται σε <On>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when functions requiring authentication are selected] και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Copy], [Access Stored Files], ή [Print] στην επιλογή [Select Function That Will Require Authentication]: το στοιχείο <
Αντιγραφή/Εκτύπωση> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζεται σε <On>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when functions requiring authentication are selected] και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Fax] ή [Scan and Send] στην επιλογή [Select Function That Will Require Authentication]: το στοιχείο <
Αποστολή> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζεται σε <On>
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Display login screen when functions requiring authentication are selected] και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Scan and Store] στην επιλογή [Select Function That Will Require Authentication]: το στοιχείο <
Αποθήκευση> στην επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> ορίζεται σε <On>
Αν θέλετε να ρυθμίσετε την επιλογή <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> σε <Off>, ρυθμίστε την στο <Off> μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ρύθμιση.
[Login Screen Background Settings]
Μπορείτε να ορίσετε εικόνα φόντου για την οθόνη σύνδεσης.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Update].
A132-0A9