שליחת I-Fax

1
הנח את מסמך המקור.הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>.המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות.  מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
ציון יעדים מפנקס הכתובות
ציון יעדים מלחצני one-touch (נגיעה אחת)
הזנת יעדים באופן ידני
ציון יעדים בשרת ה-LDAP
ניתן לשנות יעדים רק מ-<פרטים> שצוינו באמצעות 'יעד חדש' ויעדים שהתקבלו באמצעות שרת LDAP.
אם מכשיר השרת מבצע את הגדרות פרטי מנהל המערכת, האימות בין מכשיר השרת ומכשיר הלקוח יבוצע בזמן שמכשיר הלקוח מקבל את פנקס הכתובות המרוחק/לחצני one-touch (נגיעה אחת). האימות מתבצע באמצעות התאמה בין מזהה מנהל המערכת לבין קוד ה-PIN של מנהל המערכת שהוגדרו על ידי מכשיר השרת ומכשיר הלקוח. שינוי המזהה וה-PIN של מנהל המערכת PIN
הזמינות של פנקס הכתובות המרוחק/לחצני one-touch (נגיעה אחת) תלויה בסטטוס הגדרות פרטי מנהל המערכת עבור מכשיר השרת ומכשיר הלקוח, כפי שמוצג להלן.
כאשר מכשיר השרת מבצע את הגדרות פרטי מנהל המערכת
כאשר מכשיר הלקוח מבצע את הגדרות פרטי מנהל המערכת
מזהה מנהל המערכת וקוד ה-PIN עבור מכשיר השרת ומכשיר הלקוח מתאימים
ניתן להשתמש בפנקס הכתובות המרוחק/לחצני one-touch (נגיעה אחת)
מבצע
מבצע
מתאים
כן
לא מתאים
לא
לא מבצע
-
לא
לא מבצע
מבצע
-
כן
לא מבצע
-
כן
4
לחץ על <אפשרויות>, וציין את הגדרות הסריקה לפי הצורך.
לפרטים, ראה להלן.
פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
סריקה ברורה
לסרוק ביעילות
פונקציות סריקה שימושיות
5
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
לביטול הסריקה, לחץ על <ביטול> או על  (עצור)‏ <כן>.
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.‎>
לביטול השליחה, לחץ על <אל ניטור סטטוס>‏  בחר מסמך  <ביטול>‏ <כן>.
בדיקת המספר הכולל של יעדים שצוינו
המספר הכולל של יעדים שצוינו מוצג בחלק הימני העליון של המסך. הדבר מאפשר לוודא לפני השליחה שמספר היעדים נכון.
שליחה עם פרטי השולח
ניתן לשלוח עם שם השולח וכתובת ה-I-fax.‏ <מזהה מסוף שידור>
לבדיקת הסטטוסים של מסמכים שנשלחו
במסך <ניטור סטטוס> ניתן לבחור את הסטטוסים של מסמכים שנשלחו. מסך זה מאפשר לשלוח פקסים שוב או לבטל את השליחה לאחר בדיקת הסטטוסים. בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
כאשר האפשרות <הצגת הודעה כאשר משימה מתקבלת> מוגדרת כ-<מופעל>, ניתן להציג את המסך <ניטור סטטוס> sמהמסך העוקב המוצג לאחר שמתקבלת משימה בשליחה. <הצגת הודעה כאשר משימה מתקבלת>
הדפסת דוח תוצאות השליחה
במסך תכונות הסריקה הבסיסיות, לחיצה על <אפשרויות>‏  <דוח תוצאות שידור> מאפשרת להגדיר שהמכשיר ידפיס באופן אוטומטי את הדוח המפרט את תוצאות השליחה. בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
כדי להגדיר הגדרה זו עבור כל המשימות תחת <אפשרויות>, יש לבחור באפשרות <לשגיאות בלבד> או <כבוי> תחת <דוח תוצאות שידור>, ולאחר מכן להגדיר את ההגדרה <אפשר הדפסה מתוך 'אפשרויות'> לאפשרות <מופעל>.
שליחת קבצים מאובטחת
שימוש בתקשורת TLS מאפשר לשלוח קובץ מוצפן. הגדרת מפתח ואישור עבור TLS
כאשר תמונות שנשלחו נראות כהות מדי או כאשר לא ניתן להסיר צבעים בהירים המופיעים ברקע של מסמכי מקור צבעוניים
ייתכן שניתן לשפר את איכות התמונה שנשלחה אם התנאים/ההגדרות להלן יתקיימו.
סוג משימה: פקס (שליחה מזיכרון) או סריקה ושליחה (פקס/I-Fax)
<בחירת צבע>: <שחור-לבן> (סריקה ושליחה)
<סוג מקור>: <טקסט>
<צפיפות>‏  <צפיפות רקע>: <אוטו'>
‎<רזולוציה>‎: 200 ‏dpi ‏x ‏400 ‏dpi, ‏300 dpi ‏x ‏300 dpi*, ‏400 dpi ‏x ‏400 dpi, או 600 dpi ‏x ‏600 dpi*
*ניתן להגדרה עבור סריקה ושליחה
<תעדוף מהירות / איכות תמונה עבור סריקה בשחור-לבן>‏  משימות שליחת פקס/I-Fax: <עדיפות לאיכות> (<תעדוף מהירות / איכות תמונה עבור סריקה בשחור-לבן>)
בדיקת התמונות שנסרקו לפני השליחה
ניתן לבדוק את התמונות שנסרקו במסך התצוגה המקדימה לפני השליחה. בדיקת מסמכי מקור שנסרקו לפני השליחה/שמירה (תצוגה מקדימה)
רישום הגדרות הנמצאות בשימוש נפוץ
ניתן להגדיר לחצן של המכשיר שישלב בין יעדים הנמצאים בשימוש תכוף לבין הגדרות סריקה מסוימות, לשימוש במועד מאוחר יותר. אם תלחץ על הלחצן שנרשם בעת סריקת מסמכי מקור, תוכל להשלים במהירות את ההגדרות שלך. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
A138-074