הגדרות הסינכרוניזציה עבור מדפסות רב תכליתיות של Canon.

ניתן לסנכרן את הנתונים המותאמים אישית של מספר מדפסות רב-תכליתיות של Canon ברשת. זה מאפשר לספר הכתובות והכפתור האישי\כפתור השיתוף וכו'. להיות מוגדר ולהירשם במכשיר אחד שניתן להשתמש בו גם עם מכשירים אחרים שמסונכרנים. לגבי מידע על הפריטים הנתונים לסינכרון, ראה אתרשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית
מכשיר שרת\לקוח
מכשיר לקוח
מכשיר לקוח
למכשיר אין פונקציית שרת. זה מופיע כמשיר לקוח.
אפשר את פונקציית השרת במכשיר שיש בו פונקציית שרת וחבר את המכשיר כמכשיר לקוח.
ניתן לסנכרן עד 10 מכשירים כולל מכשיר השרת.
ערכי הסנכרון לא יוצגו, תלוי במוצרים האופציונליים וקונפיגורציית המכשיר.
מכשיר שרת יכול להיות בשימוש כמכשיר שרת שאינו מסנכרן את הנתונים העצמיים שלו, או כשרת וגם מכשיר לקוח (מכשיר שרת\לקוח)
אם אינך מתחיל בפונקציית הלקוח על מכשיר השרת, נתונים שצוינו במכשיר השרת לא יוצגו במכשיר הלקוח.

הליך הסנכרון

ציין את הסינכרוניזציה כפי שמוצג להלן.
בדיקה ראשונית
האם המכשירים שעומדים לסנכרון מחוברים כהלכה לרשת?
ייצוא נתוני המשתמש
מומלץ כי תייצא את נתוני המשתמש למטרות גיבוי. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
ציון הגדרות מכשיר השרת
החל בסנכרון של מכשיר השרת. לגבי מידע על ההליך, ראה את מדריך ההוראות של המכשיר עם פונקציית השרת.
ציון ההגדרות המפורטות של הסנכרון
ציין את ההגדרות המפורטות של הסנכרון במכשיר השרת. לגבי מידע על ההליך, ראה את מדריך ההוראות של המכשיר עם פונקציית השרת.
התחלת הסנכרון
ציין את יעד החיבור במכשיר הלקוח והחל בסנכרון. מתחיל בסנכרון ההגדרות
בדיקת הסנכרון
בדוק את פרטי הגדרות הסנכרון, המשתמשים הרשומים והמכשירים המחוברים למכשיר השרת. לגבי מידע על ההליך, ראה את מדריך ההוראות של המכשיר עם פונקציית השרת.
כדי לשנות את היקף השיתוף וכדומה, לאחר תחילת הסנכרון, כבה את מכשירי הלקוח, שנה את ההגדרות במכשיר השרת ואתחל את כל מכשירי הלקוח מחדש.
הסינכרוניזציה תתחיל לאחר שמכשירי הלקוח אותחלו.
כאשר מכשיר לקוח אותחל ומחובר למכשיר השרת, נתוני המשתמש הרשומים הן במכשיר השרת ובמכשיר הלקוח, יוחלפו על ידי נתוני המשתמש במכשיר השרת ונתוני המשתמש במכשיר הלקוח ימחקו. כדי להשתמש בנתוני המשתמש במכשיר הלקוח שברצונך לחבר, מחק את הנתונים במכשיר השרת לגבי המכשיר <Delete User Data> ב- ‎<Synchronize Custom Settings (Server)>‎ לפני שתפעיל את מכשיר הלקוח.
אם קיימים נתונים שונים לגבי אותו משתמש במספר רב של מכשירי לקוח שמופעלים בזה אחר זה, נתוני המשתמש במכשיר הלקוח אשר יחובר ראשון לשרת, ינוצלו לצור, הסינכרוניזציה.
 : נתוני משתמש 1
 : נתונים אחרים של משתמש 1
 : נתוני משתמש 2
 : נתוני משתמש 3
נתוני משתמש במכשיר לקוח A.
מכשיר הלקוח הראשון אשר חובר לשרת.
יגרום לרישום נתוני משתמש 1 ומשתמש 2.
נתוני משתמש במכשיר לקוח B.
יגרום לרישום נתוני משתמש 1 ומשתמש 3.
נתוני משתמש שרשומים במכשיר השרת
הנתונים של משתמש 1 שרשומים במכשיר השרת מסונכרנים על ידי שימוש בנתוני מכשיר הלקוח A.
אם מתרחשת בעיה במכשיר השרת או במכשיר הלקוח לאחר תחילת הסנכרון, הנתונים עם [Device-Specific (Not Shared)] שהוגדרו לצורך השיתוף של המכשיר עם הבעיה, חוזרים להגדרה שבברירת המחדל שלו ואינם משוחזרים.
כדי לסנכרן הגדרות מותאמות אישית בין מכשירים , הגדרות אימות המכשיר והגדרות ניהול הקבוצה חייבים להיות זהים. לגבי מידע על ציון אותן הגדרות האימות, ראה את ההוראות לגבי אפליקציית ההתחברות. לגבי הגדרות ניהול הקבוצה, מומלץ כי ההגדרות במכשיר אחד ייוצאו ואז ייבואו לכל המכשירים האחרים. כאשר יש בשימוש מספרי זיהוי של מחלקות, לצורך ניהול קבוצתי, הגדר את אותם מספרי זיהוי מחלקתיים לכל מכשיר.
כדי לסנכרן את המידע הקשור למקומות הרשת במנהלי ססמאות, הסדר שעל פיו רשומים המקומות חייב להיות זהה בכל המכשירים.
אם מכשיר שאתה משתמש בו הוא מגרסה ישנה יותר, קיצורי דרך רשומים ומנהלי ססמאות, לא יסונכרנו.
במהלך סנכרון הגדרות מותאמות אישית, <פעולה בעת חריגה ממספר המשתמשים המרבי> עבור מכשירי הלקוח ומכשירי השרת מוגדרת לאפשרות <מחיקת הגדרות המשתמשים הישנות ביותר> ולא ניתן לשנותה.
אם סינכרוניזציה של הגדרות מותאמות אישית (לקוח) החלה, לא יתאפשר לייבא או לייצא את הנתונים נשוא הסינכרוניזציה (כולל ספר הכתובות). למידע על ייצוא\יבוא נתוני ההגדרות, ראה ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות. לגבי מידע על הפריטים הנתונים לסנכרון של נתונים מותאמים אישית, ראה אתרשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית
A138-0EK