<ניהול הגדרות אישיות>

ציין את ההעדפות (הגדרות אישיות) עבור כל משתמש.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<אפשר שימוש בהגדרות אישיות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  <ניהול הגדרות אישיות>
בחר אם לאפשר למשתמשים המחוברים למכשיר להשתמש בפונקציית ההתאמה האישית, כגון שפת התצוגה, הגדרות נגישות, והמסך שיוצג לאחר אתחול/שחזור.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר שימוש בהגדרות אישיות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<פעולה בעת חריגה ממספר המשתמשים המרבי>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  <ניהול הגדרות אישיות>
הגדר כיצד המכשיר יעבד הגדרות אישיות של משתמשים או של קבוצות (פרטי הגדרת משתמש) במקרה שהמספר שעבורו המכשיר יכול לשמור הגדרות שונות חורג מהמגבלה המוגדרת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פעולה בעת חריגה ממספר המשתמשים המרבי>
<מחיקת הגדרות המשתמשים הישנות ביותר>,‏ <בטל הגדרות משתמש חדש>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
למידע על נתונים הנמחקים כאשר האפשרות <מחיקת הגד' המש' הישנות ביותר> מוגדרת, ראה רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית.
כדי למחוק לחלוטין נתונים באופן ידני במקום למחוק אותם אוטומטית, בצע את ההליך המתואר תחת מחיקת פרטי משתמש מוגדרים.
למידע נוסף על המגבלה על ההגדרות האישיות של משתמשים או קבוצות (פרטי הגדרת משתמש) שהמכשיר יכול לשמור, ראה מפרטי המערכת.

<שימוש במסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  <ניהול הגדרות אישיות>
בחר אם לאפשר לכל אחד מהמשתמשים להגדיר את המסך המוצג בעת אתחול/שחזור המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש במסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות ניהול בית לשימוש אישי>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  <ניהול הגדרות אישיות>
ציין אם ניתן לרשום ולערוך לחצנים אישיים במסך ה <בית>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות ניהול בית לשימוש אישי>
‏<אפשר רישום/עריכה של לחצנים אישיים>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
‏<אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
‏<אפשר שימוש בהגדרות פריסת מסך בית בעת התאמה לשימוש אישי>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
‏<אפשר שימוש בהגדרות טפט בעת התאמה לשימוש אישי>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
A138-0K4