<מדפסת>

ציין את ההגדרות עבור פונקציות המדפסת.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<דוח פלט>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
ניתן להדפיס דוחות של הגדרות המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח פלט>
-
-
-
-
-

<הגדרות מדפסת>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
ציין את הגדרות המדפסת.
למידע נוסף, יש לעיין בסעיף Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות מותאמות אישית>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>
-
-
-
-
-
<דימות>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<שירות>
-
-
-
-
-

<הגבלת משימות הדפסה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<מופעל>, ניתן להגביל משימות ממנהל ההתקן של המדפסת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת משימות הדפסה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
‏<בחירת משימות מותרות>:‏ <משימות שמורות>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings

‎<בחירת PDF (חבר והפעל)>‎

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
בחר שפת תיאור עמוד (PDL) המוגדרת כברירת מחדל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<בחירת PDF (חבר והפעל)>‎
<UFR II>,‏ <PCL6>,‏ <PS3>,‏ <פקס>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings

<תעדוף הגדרות מנהל מדפסת במשימות עם מגש MP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
ניתן לבחור אם להעדיף את הגדרות מנהל ההתקן של המדפסת על פני הגדרות הנייר במכשיר כאשר מדפיסים משימה והמגש הרב-תכליתי מוגדר כמקור הנייר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תעדוף הגדרות מנהל מדפסת במשימות עם מגש MP>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
‏<תעדף את סוג הנייר בלבד>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר התנאים הבאים מתקיימים, באפשרותך ללחוץ על <שינוי זמני של נייר במגש ר"ת> במסך בחירת הנייר של <צילום> וכן <גישה לקבצים מאוחסנים> כדי לשנות את גודל/סוג הנייר שיש לטעון מהמגש הרב-תכליתי:
אם נטען נייר במגש הרב-תכליתי
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<מופעל>
אם ההגדרה <מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל> מוגדרת לאפשרות <שימוש בערך מוגדר מראש>
אם גודל הנייר שצוין במנהל ההתקן של המדפסת שונה מאוד מגודל הנייר המוגדר במגש הרב-תכליתי, תוצג הודעת שגיאה.

<הגדרות סיסמת PS>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
באפשרותך לציין את הסיסמה המגבילה את השימוש בפקודת הבקרה שהוכנה על ידי מדפסת ה-PS.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות סיסמת PS>
<סיסמת SystemParams>,‏ <סיסמת StartJob>
לא
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
<סיסמת SystemParams>היא סיסמה המאפשרת שינויים במאפייני המערכת וגם <סיסמת StartJob> היא סיסמה המאפשרת את ביצוע מפעיל startjob ו-exitserver. למידע נוסף, בדוק את מפרטי שפת PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>
ניתן להגדיר את מקור הנייר שבו נעשה שימוש עבור הפקודה PCL5 PaperSource.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מצב הזנת נייר במהלך שימוש באמולציית ‎PCL‎‏>
<מצב 0>,‏ <מצב 1>,‏ <מצב 2>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
לפרטים על כל אחת מההגדרות, ראה Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer).
A138-0HJ