<הגדרות נייר>

ציין את ההגדרות עבור הנייר שבו נעשה שימוש.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות נייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן לרשום את גודל וסוג הנייר עבור כל מקור נייר. הגדרה זו מאפשרת לך להשיג את תוצאות ההדפסה המתאימות. ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות נייר>
מקור הנייר
‏<הגד'>:‏
<הגדרות נייר: גודל נייר>
<A4>,‏ <A5>,‏ <A5R>,‏ <A6>,‏ <B5>,‏ <B6>,‏ <16K>
<גודל מותאם אישית>,‏ <גודל אינץ'>
<הגדרות נייר: סוג נייר>
‎<דק (60 גר'/מ"ר)>‎,‏ ‎<רגיל 1 (74-61 גר'/מ"ר)>‎,‏ <רגיל 2 (75–90 גר'/מ"ר)>,‏ ‎<רגיל 3 (105-91 גר/מר)>‎,‏ ‎<כבד 1 (106–119 גר'/מ"ר)>‎,‏ ‎<כבד 2 (120–128 גר'/מ"ר)>‎,‏ ‎<כבד 3 (163-129 גר'/מר)>‎,‏ ‎<צבע (61–74 גר'/מ"ר)>‎,‏ ‎<ממוחזר 1 (61–74 גר'/מ"ר)>‎,‏ ‎<ממוחזר 2 (75–90 גר'/מ"ר)>‎,‏ <מדבקות>,‏ ‎<נייר מכתבים אישי 3 (91–105 גר'/מ"ר)>‎,
 <הגדרות מפורטות>
כן
כן
כן*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <גודל מותאם אישית> אין אפשרות הגדרה מממשק המשתמש המרוחק.
*2 לא ניתן לייבא את <גודל מותאם אישית> באמצעות הפונקציה 'יבא הכל'.
אם שינית את גודל או את סוג הנייר שנטען במקור הנייר, הקפד לשנות הגדרה זו גם כן.

<הגדרות ניהול סוג נייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן לרשום/לערוך סוגי נייר מותאמים אישית שונים (סוגי נייר המוגדרים על ידי המשתמש), בנוסף לסוגי הנייר המוגדרים כברירת מחדל ורשומים במכשיר.הגדרות לניהול סוג הנייר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות ניהול סוג נייר>
<פרטים/עריכה>
<שם>,‏ <קטגוריה>,‏ <משקל בסיס>,‏ <גימור>,‏ <סוג>,‏ <צבע>,‏ <השתמש כנייר תבנית>,‏ <מצב סביבה לחה>,‏ <מצב מניעת הידבקות נייר פלט>,‏ <הפחת פגם תמו' מאבק נייר>,‏ <כוונן הסעת נייר במגש MP>,‏ <הפחתת גליות נייר דק>,‏ <הפחתת קמטי נייר דק/רגיל>,‏ <הפחת קמטי מעטפה>
<שכפל>,‏ <מחיקה>
כן
לא
כן
C*1
Paper Type Management Settings
*1<השתמש כנייר תבנית> מסווג כ-"A".

‎<תיכנות נייר מועדף: (מגש רב-תכליתי)>‎

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
באפשרותך לקבוע בקלות את הגדרות הנייר, באמצעות רישום נייר שנעשה בו שימוש לעיתים תכופות במגש הרב-תכליתי בלחיצת כפתור. "נייר מועדף" ניתן לבחירה בקלות מהמסך המוצג כאשר טוענים נייר. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<תיכנות נייר מועדף (מגש רב-תכליתי)>‎
‏<P1> עד <P30>:‏
<תיכנות/עריכה>,‏ <שינוי שם>,‏ <מחיקה>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information

<מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן להגדיר את השיטה לבחירת הנייר שבו ייעשה שימוש במגש הרב-תכליתי. אם אתה משתמש תמיד באותו גודל/סוג נייר במגש הרב-תכליתי, נוח לרשום את הנייר ב<שימוש בערך מוגדר מראש>. הגדרת גודל נייר וסוג נייר קבועים לשימוש במגש הרב-תכליתי
אם אתה משתמש בסוגים שונים של נייר במגש המגש הרב-תכליתי, בחר <ציין תמיד>. אם אתה משתמש בסוגים רבים של נייר לעיתים תכופות, באפשרותך להימנע מהליך בחירת סוג הנייר באמצעות רישום סוגי הנייר מראש. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>
<שימוש בערך מוגדר מראש> (<רישום>)
<ציין תמיד> (<סטנדרטי>,‏ <נייר מועדף>)
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
כאשר התנאים הבאים מתקיימים, באפשרותך ללחוץ על <שינוי זמני של נייר במגש ר"ת> במסך בחירת הנייר של <צילום> וכן <גישה לקבצים מאוחסנים> כדי לשנות את גודל/סוג הנייר שיש לטעון מהמגש הרב-תכליתי:
אם נטען נייר במגש הרב-תכליתי
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<שימוש בערך מוגדר מראש>
אם ההגדרה <תעדוף הגדרות מנהל מדפסת במשימות עם מגש MP> מוגדרת לאפשרות <מופעל>

<תיכנות גודל מותאם אישית>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן לרשום גודלי נייר חופשיים שנעשה בהם שימוש לעיתים תכופות. גודלי הנייר שנרשמים כאן מוצגים במסך הבחירה של גודל הנייר עבור מגירת הנייר או המגש הרב-תכליתי. רישום נייר בגודל חופשי (גודל נייר מותאם אישית)
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות גודל מותאם אישית>
‏<S1> עד <S4>:‏
<תיכנות/עריכה>,‏ <מחיקה>,‏ <שינוי שם>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
A138-0F3