<הגדרות פקס>

ציין הגדרות לקבלה ולהעברה של פקסים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<קליטת ECM>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לקבל פקסים תוך שימוש במצב תיקון שגיאות (ECM).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<קליטת ECM>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כדי לבצע תקשורת עם ECM ,ECM חייב להיות מוגדר גם במכשיר השולח וגם במכשיר זה.
גם אם תגדיר ECM, עדיין ייתכנו שגיאות לפעמים עקב חיבור קו טלפון גרוע.

<מצב קליטה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר את שיטת קבלת פקס.
הגדרת שיטת קבלת הפקס
ניתן לקבל פקסים תוך שימוש במצב תיקון שגיאות (ECM).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מצב קליטה>
‎<קליטה אוטומטית>‎,‏ ‎<פקס/טלפון (מעבר אוטו')>‎,‏ <משיבון>,‏ <קליטה ידנית>,‏ <מתג רשת>*1
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות ‎<פקס/טלפון (מעבר אוטו')>‎ נבחרת:
<מצב קליטה: הגדרת פרטים>
‎<זמן עד תחילת צלצול>‎: 0 עד 8*2 עד 30 שנ'
‎<תקופת צלצול>‎: 15 עד 22*2 עד 300 שנ'
‏<פעולה לאחר תקופת צלצול>:‏ <סיים תקשורת>,‏ <קבלת פקס>
*1 מציין פריטים שייתכן שלא יוצגו במסך הגדרות/רישום, בהתאם לאזור.
*2 מציין פריטים עם הגדרת ברירת מחדל שעשויה להשתנות, בהתאם לאזור.

<קליטה מרחוק>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לקבל פקסים באמצעות פעולת החיוג של טלפון המחובר למכשיר. אם תרים את שפופרת הטלפון והצד השני הוא מכשיר פקס, ניתן להזין את מספר הזיהוי המצוין כאן מהטלפון כדי לקבל את הפקס.
ניתן לקבל פקסים תוך שימוש במצב תיקון שגיאות (ECM).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<קליטה מרחוק>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
RX ID מרוחק: 00 עד 25 עד 99
אם מוגדרת ספרה אחת, הקפד להזין את הספרה אפס לפני הספרה המוגדרת בעת הזנת מספר הזיהוי מהטלפון. לדוגמה, אם הספרה "09" מוגדרת, הזן את הספרה "0" ולאחר מכן "9" כמספר הזיהוי מהטלפון.
מכיוון שמספר הזיהוי נשלח עם צליל דחיפה, לא ניתן להזין מספר זיהוי מטלפו =ן שאינו תומך בצלילי דחיפה (כמו למשל טלפון חוגה).

<מעבר לקליטה אוטו'>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר את המכשיר לעבור לקבלה אוטומטית בחלוף הזמן שהוגדר כאשר הקליטה הידנית מוגדרת.
ניתן לקבל פקסים תוך שימוש במצב תיקון שגיאות (ECM).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מעבר לקליטה אוטו'>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<משך צלצול עד לקליטה אוטומטית>:‏ 1 עד 15 עד 99 שניות.

<דוח תוצאות קבלת פקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
דוח קליטת פקסים הוא דוח המאפשר לך לבדוק אם פקסים התקבלו כהלכה. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר קבלת מסמכים או רק כאשר חלה שגיאה בקבלה. דוח תוצאות של קבלת פקסים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח תוצאות קבלת פקס>
<לשגיאות בלבד>,‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<דוח קליטה, תיבת פקס סודי נכנס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
דוח קליטה של תיבת פקסים נכנסים סודיים הוא דוח המאפשר לבדוק אם מסמכים התקבלו כהלכה בתיבת הפקסים הנכנסים הסודיים. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר קבלת מסמכים. דוח קבלת פקס מסווג בתיבת הדואר הנכנס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח קליטה, תיבת פקס סודי נכנס>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מהירות קליטה התחלתית>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לשנות את מהירות תחילת הקבלה. הגדרה זו שימושית כאשר קיים קושי בהתחלת הקבלה של מסמך עקב תנאי קו גרועים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מהירות קליטה התחלתית>
<33600 bps>, ‏<14400 bps>, ‏<9600 bps>, ‏<7200 bps>, ‏<4800 bps>, ‏<2400 bps>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדר את ההגדרה <התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP> לאפשרות <On> כדי לשלוח ולקבל פקסים בדיוק רב יותר כאשר קו הטלפון או חלק אחר נמצאים בסיכון רב לשגיאות. מהירות התקשורת תוגבל ל-<14400 bps> או פחות, דבר המקטין את מספר השגיאות. אם האפשרות <התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP> מוגדרת כ-<Off>, המהירות תחזור לערך המוצג ב-<מהירות קליטה התחלתית>.

<סיסמת קליטה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר סיסמה לפי תקן ITU-T. אם במסמך שהתקבל מצד אחר באמצעות תקן ITU-T לא מוגדרת כתובת משנה, מתקיימת בדיקה של סיסמת הקבלה. אם הסיסמה שנמצאה אינה תואמת לסיסמה המוגדרת בהגדרה זו, או אם לא מצורפת סיסמה למסמך, המסמך לא יתקבל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<סיסמת קליטה>
‏<הגדרה>:‏ <סיסמה>,‏ <אישור>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
תינתן עדיפות לסיסמת כתובת המשנה במקרה שהמסמך שהתקבל מוגדר עם כתובת משנה, אפילו אם מוגדרת סיסמת קבלה.
ITU-T הם ראשי תיבות שלInternational Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי - חטיבת התקינה של מערכות תקשורת), שהיא הגוף המגבש המלצות לקביעת תקנים עולמיים של מערכות תקשורת.
A138-0JE