הדפסת דוחות ורשימות

ניתן להדפיס דוחות ורשימות כדי לבדוק מידע כגון סך כל התדפיסים, תוצאות תקשורת, והגדרות המכשיר.

הדפסת דוח אודות מספר הדפים שצולמו והודפסו

דוח מונה
ניתן להדפיס דוח לבדיקת סך הדפים שצולמו והודפסו, כמו גם סך הדפים שנסרקו ונשלחו בפקס.
רשימת ספירת דפים
ניתן להדפיס דוח לבדיקת סך הדפים* שצולמו, הודפסו ונסרקו עבור כל מזהה מחלקה. להדפסת הרשימה, יש להתחבר עם הרשאות מנהל. כניסה למכשיר
* בדוח זה, המספרים מבוססים על צדי עמוד שצולמו או הודפסו. לדוגמה, הספירה היא 1 אם מדפיסים בצד אחד של הדף, והספירה היא 2 אם מדפיסים בשני צדי העמוד.

הדפסה של רשימת היסטוריית שימוש

בעת הלחיצה על  (ניטור סטטוס), מסך צג הסטטוס יוצג, ומאפשר לך לבדוק את היסטוריית השימוש עבור כל פונקציה, כמו למשל צילום, הדפסה, שליחת דוא"ל, שליחה/קבלה של פקסים/I-fax וכדומה. ממסך זה, ניתן גם להדפיס את היסטוריית השימוש עבור כל פונקציה.
אם "NG" מוצג בעמודה "RESULT" ברשימה המודפסת, בדוק את המספר בן שלוש ספרות שלפניו "#" כדי לאתר את הסיבות ואת הפתרונות.
אם ההגדרות  (הגדרות/רישום)‏ ‎<הגדרות ניהול>‎‏ <ניהול התקנים>‏ <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> מוגדרות לאפשרות <מופעל>, המשימות יוצגו כ-"***" ולא ניתן יהיה לבצען, למעט משימות של משתמשים מחוברים. אם תתחבר עם הרשאות מנהל, יוצגו המשימות של כלל המשתמשים.
1
לחץ על  (ניטור סטטוס).
2
הצג את היסטוריית השימוש של כל פונקציה והדפס רשימה.
יומן צילום/הדפסה
יומן שליחה וקבלה
יומן שליחה וקבלה של פקס
יומן אחסון

יצירת פלט של דוח תוצאות תקשורת

ניתן להדפיס רשימת תוצאות עבור שליחה/קבלה של פקס, דוא"ל, או I-fax, ותוצאות עבור שמירת פריטים בשרת הקבצים. מוגדר דוח להדפסה אוטומטית או להדפסה רק כאשר מתרחשת שגיאה. עם זאת, ניתן לשנות את ההגדרה כך שההדפסה תתבצע בזמן מוגדר או לא תתבצע כלל. בנוסף, ניתן לשלוח דוח אל יעד מוגדר כקובץ CSV.
אם "NG" מוצג בעמודה "RESULT" ברשימה המודפסת, בדוק את המספר בן שלוש ספרות שלפניו "#" כדי לאתר את הסיבות ואת הפתרונות.
אם ההגדרות  (הגדרות/רישום)‏ ‎<הגדרות ניהול>‎‏ <ניהול התקנים>‏ <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> מוגדרות לאפשרות <מופעל>, המשימות יוצגו כ-"***" ולא ניתן יהיה לבצען, למעט משימות של משתמשים מחוברים. אם תתחבר עם הרשאות מנהל, יוצגו המשימות של כלל המשתמשים.
דוח ניהול תקשורת
ניתן להגדיר את המכשיר להדפסה אוטומטית של דוח או לשליחת הדוח כקובץ CSV ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות כאשר המערכת תגיע למספר שהוגדר עבור תוצאות תקשורת, כולל פקסים שנשלחו או התקבלו, דוא"ל, ופקסים מסוג I-Fax, וגם פריטים שמורים בשרת הקבצים. ניתן גם להגדיר את המכשיר להדפסת הדוח או לשליחתו כקובץ CSV בזמן מוגדר.
דוח תוצאות שידור
ניתן להגדיר את המכשיר להדפסה אוטומטית של הדוח עבור תוצאות השליחה, כולל פקסים שנשלחו, דוא"ל, ופקסים מסוג I-Fax, כמו גם פריטים שנשמרו בשרת הקבצים. ניתן גם לקבוע את תצורת ההגדרות להדפסת הדוח רק במקרה של שגיאה. יש להתחבר עם הרשאות מנהל כדי להדפיס דוח זה.
דוח פעילות הפקס
ניתן להגדיר את המכשיר להדפסה אוטומטית של דוח אודות קבלה ושליחה של פקס או שליחת הדוח כקובץ CSV ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות כאשר המערכת תגיע למספר שצוין עבור שליחה וקבלה של פקסים. ניתן גם להגדיר את המכשיר להדפסת הדוח או לשליחתו כקובץ CSV בזמן מוגדר.
דוח תוצאות של שליחת פקס
ניתן להגדיר את המכשיר להדפסה אוטומטית של הדוח בכל פעם שנשלח פקס. ניתן גם לקבוע את תצורת ההגדרות להדפסת הדוח רק במקרה של שגיאה.
דוח תוצאות של קבלת פקסים
ניתן להגדיר הדפסה אוטומטית של דוח תוצאות של קליטת פקס בכל פעם שמתקבל פקס. ניתן גם להגדיר הדפסה של הדוח רק כאשר מתרחשת שגיאה.
דוח קבלת פקס מסווג בתיבת הדואר הנכנס
ניתן לקבוע תצורת הגדרות הדפסת דוח על ידי המכשיר כאשר פקס שהתקבל נשמר בתיבת הפקסים המסווגים. ניתן גם לקבוע את תצורת ההגדרות כך שהדוח לא יודפס.
דוח מדפסת
ניתן להדפיס דוח של פונקציות המדפסת, כגון רשימת גופנים ומצבים.

הדפסת רשימת הגדרות

ניתן להדפיס בתור רשימה מידע והגדרות הרשומים במכשיר כגון יעדים רשומים, הגדרות שליחה/קבלה, הגדרות פקס, תנאי העברה וכדומה.
רשימת כתובות
ניתן להדפיס רשימה של היעדים הרשומים תחת 'פנקס הכתובות' או בלחצני נגיעה אחת.
שידור/RX רשימת נתוני משתמשי
ניתן להדפיס רשימת הגדרות שנקבעו עבור <שליחה> ו- <קבלה/העברה> תחת הגדרות/רישום.
רשימת נתוני משתמשי הפקס
ניתן להדפיס רשימת הגדרות שנקבעו עבור פונקציית הפקס על ידי שימוש ב- <שליחה> ו- <קבלה/העברה> תחת הגדרות/רישום.
הגדרות העברה
ניתן להדפיס רשימת הגדרות שנקבעו עבור העברת הפקס ו-I-fax על ידי שימוש ב- <קבלה/העברה> תחת הגדרות/רישום. יש להתחבר עם הרשאות מנהל כדי להדפיס רשימה זו.
רשימת הגדרות רשת
ניתן להדפיס רשימת הגדרות שנקבעו עבור <רשת> ב- <העדפות> תחת הגדרות/רישום.
רשימת מידע אודות המערכת
ניתן להדפיס דוח שמכיל מידע אודות היישומים וחלק מיישומי המערכת המותקנים במכשיר. יש להתחבר עם הרשאות מנהל כדי להדפיס רשימה זו.
רשימת רישום שרת LDAP
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות שרת LDAP הרשומות במכשיר. יש להתחבר עם הרשאות מנהל כדי להדפיס רשימה זו.
רשימת מדיניות IPSec
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות מדיניות IPSec הרשומות במכשיר. יש להתחבר עם הרשאות מנהל כדי להדפיס רשימה זו.

הדפסת דוחות בנושא מצב השימוש במוצרים מתכלים

ניתן להדפיס דוחות על מצב השימוש במוצרים מתכלים ועל מצב השימוש במחסניות טונר.
דוח מצב שימוש במוצרים מתכלים
ניתן לבדוק דוחות בסטטוס המוצרים המתכלים במכשיר.
דוח יומן רישום של מחסניות טונר
ניתן לבדוק דוחות בסטטוס השימוש של מחסניות הטונר.
A138-0EX