<הגדרות פקס>

ציין את הגדרות שליחת הפקסים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<תיכנות הגדרות מועדפות>/<עריכת הגדרות מועדפות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לרשום הגדרות הנמצאות בשימוש תכוף בלחצן של המכשיר לצורך שימוש עתידי בעת שליחת פקס. ניתן גם להקצות שם ללחצן ולהוסיף הערה. ניתן גם למחוק הגדרות רשומות או לשנות את שמן.רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות הגדרות מועדפות>
אשר הגדרות
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
בחר מיקום: <M1> עד <M18>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
‏<הצגת הערות>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<שם>,‏ <הערה>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
<עריכת הגדרות מועדפות>
בחר את הכפתור: <M1> עד <M18>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
‏<הצגת הערות>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
<מחיקה>,‏ <בדיקת תוכן>,‏ <שינוי שם>

<הצגת אישור להגדרות מועדפות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להציג מסך אישור כאשר מאחזרים את "הגדרות מועדפות".
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת אישור להגדרות מועדפות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<מסך ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר את המסך שיוצג כאשר לוחצים על <פקס> או על (איפוס).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסך ברירת מחדל>
<סטנדרטי>,‏ <לחיץ מהיר>,‏ <הגדרות מועדפות>,‏ <פנקס כתובות>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר מוצרים אופציונליים מתאימים זמינים לשימוש.

<הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להסתיר את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch (נגיעה אחת) במסך תכונות הפקס הבסיסיות וכדומה, וכן אם להגביל את השימוש בפנקס הכתובות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<שינוי הגדרות ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לשנות את ההגדרות הרשומות כברירת מחדל עבור הפונקציה <פקס>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי הגדרות ברירת מחדל>
<רישום>,‏ <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings

<תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
באפשרותך לרשום מצבים במקשי קיצור הדרך המוצגים במסך <פקס>.התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות>
‏<קיצור 1>:‏
<צפיפות>, כל מצב, <לא מוקצה>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
‏<קיצור 2>:‏
<סוג מקור>, כל מצב, <לא מוקצה>
‏<קיצור 3>:‏
<הגדרות מקור דו-צדדי>, כל מצב, <לא מוקצה>
‏<קיצור 4>:‏
<תצוגה מקדימה>, כל מצב, <לא מוקצה>

‎<רישום שם שולח (TTI)>‎

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
באפשרותך לרשום כל שם בתור שם השולח, כגון שם המדור או המחלקה, או שם של אדם פרטי, ולערוך/למחוק שמות רשומים. השם הרשום יודפס על נייר אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח פקס.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<רישום שם שולח (TTI)>‎
<תיכנות/עריכה>,‏ <מחיקה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן לשמור עד 99 שמות שולח (01 עד 99).

<הצב שם משתמש אימות בשם שולח>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
בעת כניסה למערכת באמצעות ניהול אימות אישי, שם הכניסה יופיע ב-<100> במסך ‎<שם השולח (TTI)>‎. אם בוחרים באפשרות <מופעל>, שם הכניסה ב-<100> ישמש כהגדרת ברירת המחדל עבור שם השולח.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצב שם משתמש אימות בשם שולח>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
אם אפשרות זו מוגדרת כ-<כבוי>, שם המשתמש ב-<0> ישמש כהגדרת ברירת המחדל עבור שם השולח. להנחיות בנוגע לרישום שם משתמש, ראה הגדרת הפקס.

<התראת שפופרת לא בכנה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
אם שפופרת הטלפון האופציונלית לא מוחזרת למכשיר כהלכה לאחר שליחה או קבלה של פקס, המשתמש מקבל הודעה עם צליל התראה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<התראת שפופרת לא בכנה>‎*1
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים שניתן לבחור רק כאשר שפופרת הטלפון האופציונלית מחוברת למכשיר.

<שידור ECM>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר אם להשתמש ב-ECM בפרוטוקול שידור הפקס. ECM מחפש שגיאות בנתוני פקס, ומתקן אותן.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שידור ECM>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם מהירות התקשורת נראית כאיטית במיוחד, ייתכן שתוכל לשפר אותה באמצעות הגדרה כ-<כבוי>.
גם אם תגדיר ECM, עדיין ייתכנו שגיאות לפעמים עקב חיבור קו טלפון גרוע.
התנאים לשידור ECM מוצלח מצוינים להלן.
שידור ECM מופעל עם הגדרה זו
היעד תומך ב-ECM
ההגדרה <שידור ECM> הוגדרה לאפשרות <מופעל> בעת רישום כתובת היעד בפנקס הכתובות רישום יעדים בפנקס הכתובות

<הגדרת משך השהיה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר את מספר השניות להשהיה בעת שליחת פקסים. במקרים מסוימים, חיוג מחו"ל לא יצליח כאשר מחייגים ברצף אחד את קוד הגישה הבינלאומי, את קוד המדינה ואת מספר הטלפון של היעד. במקרים אלו, הכנסת השהיה לאחר קוד הגישה הבינלאומי עשויה לסייע להתקשרות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרת משך השהיה>
1 עד 4 עד 15 שנ'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
השהיות המתבצעות לאחר חיוג מספרי פקס הן תמיד בנות 10 שניות.

<חיוג חוזר אוטומטי>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
חיוג חוזר אוטומטי מאפשר למכשיר לחייג שוב אוטומטית את מספר הפקס של הנמען במקרה שלא ניתן להשיג את הנמען עקב קו תפוס, או אם מתרחשת שגיאה בשליחה. אם תפעיל הגדרה זו, תוכל להגדיר כמה פעמים המכשיר יחייג שוב, את מרווח הזמן בין חיוגים חוזרים, ואם יש לשלוח שוב את המסמך כאשר חלה שגיאה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<חיוג חוזר אוטומטי>‎‏‏*1
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<הגדרת פרטים>:‏
‏<מספר חיוגים חוזרים>:‏ 1 עד 2 עד 10 פעמים
‏<מרווח בין חיוגים חוזרים>:‏ 2 עד 99 דקות
‏<חיוג חוזר בעקבות שגיאת שידור>:‏ <שגיאה ודף ראשון>,‏ <כל הדפים>,‏ <כבוי>
*1 מציין פריטים שייתכן שלא יהיו מוצגים במסך ההגדרות/רישום או שייתכן שיש להם הגדרת ברירת מחדל שונה, בהתאם לאזור.

<בדיקת צליל חיוג לפני שליחה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
כאשר אתה שולח פקס מהמכשיר שלך, ובאותו הזמן מכשיר פקס אחר (תוצרת חברה שאינה Canon) מנסה לשלוח לך פקס, ייתכן שהפקס שאתה מנסה לשלוח ינותב לאותו מכשיר פקס אחר, במקום ליעד המקורי שאליו התכוונת. הפעלת הגדרה זו תאפשר לך להימנע מבעיות שליחה מסוג זה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<בדיקת צליל חיוג לפני שליחה>‎*1
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים שייתכן שלא יהיו מוצגים במסך ההגדרות/רישום או שייתכן שיש להם הגדרת ברירת מחדל שונה, בהתאם לאזור.

<דוח תוצאות שידור פקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
דוח שידור פקס הוא דוח המאפשר לבדוק אם פקסים נשלחו כהלכה ליעדיהם הרצויים. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר שליחת מסמכים או רק כאשר חלה שגיאה בשידור. ניתן גם להגדיר שיודפס חלקו הראשון של המסמך כחלק מהדוח, על מנת להזכיר לך את תוכן המסמך. דוח תוצאות של שליחת פקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח תוצאות שידור פקס>
<לשגיאות בלבד>,‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <לשגיאות בלבד> נבחרת:
‏<דוח עם תמונה משודרת>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
‏<דוח עם תמונה משודרת>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>

<דוח פעילות פקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן להדפיס או לשלוח יומני שליחה/קבלה של מסמכי פקס בתור דוח. ניתן להגדיר כי המכשיר ידפיס או ישלח את הדוח כשמגיעים למספר מסוים של פעולות תקשורת (40 עד 1,000) או בזמן מוגדר. ניתן גם להדפיס או לשלוח את דוחות השליחה/קבלה בנפרד. דוח פעילות הפקס
כאשר הדוח נשלח בצורת נתונים, הוא נשלח בתבנית קובץ CSV.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח פעילות פקס>
‏<הדפס/שלח עבור כל מספרי השידור שצוינו.‎>:‏ <הדפסה>,‏ <שליחה>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מספר השידורים: 40 עד 1000
‏<הדפסה/שליחה בשעה שצוינה>:‏ <הדפסה>,‏ <שליחה>,‏ <כבוי>
ציין זמן הדפסה: 00:00 עד 23:59
‏<הדפס משימות שליחה/קבלה בנפרד>:‏ פועל, כבוי
<יעד>

<הגדרת קו>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ציין את הגדרות קו הפקס.

<מהירות שידור התחלתית>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לשנות את מהירות תחילת השליחה. הגדרה זו שימושית כאשר קיים קושי בהתחלת השליחה של מסמך עקב תנאי קו גרועים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מהירות שידור התחלתית>
<33600 bps>, ‏<14400 bps>, ‏<9600 bps>, ‏<7200 bps>, ‏<4800 bps>, ‏<2400 bps>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם שידור המסמך שלך איטי בתחילתו, ייתכן שמצבם של קווי הטלפון באזורך גרוע. בחר מהירות איטית יותר. באפשרותך לבחור <33600 bps>,‏ <14400 bps>,‏ <9600 bps>,‏ <7200 bps>,‏ <4800 bps>, או <2400 bps>.
הגדר את ההגדרה <התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP> לאפשרות <On> כדי לשלוח ולקבל פקסים בדיוק רב יותר כאשר קו הטלפון או חלק אחר נמצאים בסיכון רב לשגיאות. מהירות התקשורת תוגבל ל-<14400 bps> או פחות, דבר המקטין את מספר השגיאות. אם האפשרות <התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP> מוגדרת כ-<Off>, המהירות תחזור לערך המוצג ב-<מהירות שידור התחלתית>.

<הגדרת מקש-R>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
אם ההתקן מחובר דרך מרכזת פרטית (PBX), יש להגדיר את שיטת הגישה. ניתן להגדיר את סוג ה-PBX כ-<קידומת> או כ-<הנחת שפופרת>. אם תרשום את מספר הגישה אל הקו החיצוני במקש R, תוכל לגשת בקלות אל הקו החיצוני.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרת מקש-R>
<PSTN>,‏ <PBX>
כשהאפשרות <PBX> נבחרת:
<קידומת> (20 ספרות לכל היותר), <הנחת שפופרת>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אישור מספר פקס שהוזן>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
כדי למנוע שליחת פקס ליעד שגוי, ניתן לבחור אם להציג מסך לאישור המספר שהוזן כאשר מזינים מספר פקס.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אישור מספר פקס שהוזן>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אפשר שידור של מנהל פקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם לאפשר שליחת פקס ממחשב.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר שידור של מנהל פקס>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להציג מסך לאישור היעדים כאשר שולחים ליעדים הכוללים מספרי פקס. פעולה זו מסייעת למנוע שליחת פקס ליעד שגוי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<רק לשידור טורי>,‏ <הכל>

<הגבל שידור סדרתי כאשר יעד הפקס כלול>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להגביל את השליחה למספר יעדים בו זמנית הכוללים מספרי פקס.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבל שידור סדרתי כאשר יעד הפקס כלול>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות פקס מרוחק>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ציין את ההגדרות במכשיר השרת עבור פונקציית הפקס המרוחק.

<התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>
ניתן לשלוח ולקבל פקסים בדיוק רב יותר כאשר קו הטלפון או חלק אחר נמצאים בסיכון רב לשגיאות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר אפשרות זו כ-<On>, מהירות התקשורת תוגבל ל-<14400 bps> או פחות בהגדרות הבאות, דבר אשר מקטין את מספר השגיאות. אם תגדיר אפשרות זו כ-<Off>, המהירות תחזור לערכים המקוריים.
 <מהירות שליחה> עבור יעדים הרשומים בפנקס הכתובות או בלחצני one-touch (נגיעה אחת) רישום יעדים בפנקס הכתובות
 מהירות השידור המוגדרת ב-<מהירות שידור התחלתית> <מהירות שידור התחלתית>
 מהירות הקליטה המוגדרת ב-<מהירות קליטה התחלתית> <מהירות קליטה התחלתית>
A138-0J5