سفارشی سازی صفحه <Home>

این بخش توضیح می‌دهد کدام مورد از مواردی که با فشار دادن در صفحه <Home> نمایش داده می‌شود، قابل سفارشی سازی و مدیریت است.
وقتی <Move Buttons>،‏ <Edit Buttons>،‏ <Home Screen Layout Settings>،‏ یا <Wallpaper Settings> انتخاب می‌شود، بسته به تنظیمات <Allow Home Screen Customization for Common Use> و امتیازات کاربر واردشده به سیستم، ممکن است صفحه‌ای برای انتخاب <Customize for Personal Use> یا <Customize for Common Use> نشان داده شود.
<Customize for Personal Use>: Select this to customize the Home screen for the current login user. تنظیمات پیش فرض <Customize for Personal Use> از تنظیمات مربوط به <Customize for Common Use> تبعیت می‌کند.
<Customize for Common Use>: Select this to customize the Home screen for the users who have no personalized screen, such as non-login users, Guest users, etc. تنظیمات موجود در <Customize for Common Use> تا زمانی که کاربر تأیید اعتبار شده <Customize for Personal Use> را پیکربندی کند، اعمال می‌شود.
اگر تنظیمات موجود در <Customize for Common Use> تغییر کند، این تغییرات در <Customize for Personal Use> نیز تا زمانی که کاربر تأیید اعتبار شده <Customize for Personal Use> را پیکربندی کند، اعمال می‌شود.
تنظیمات صفحه <Home> را می‌توان بین دستگاه‌هایی که از صفحه <Home> پشتیبانی می‌کنند، وارد/صادر کرد. وارد کردن/صادر کردن داده‌های تنظیم
تنظیمات صفحه <Home> به ماشین‌هایی که از صفحه <Quick Menu> پشتیبانی می‌کنند اما از صفحه <Home> پشتیبانی نمی‌کنند، وارد نمی‌شوند.
حتی اگر هنگام صادر کردن هر کدام از تنظیمات در <Home Management Settings for Personal Use> غیر فعال باشند، تنظیمات شخصی در صورتی که از قبل پیکربندی شده باشند، صادر می‌شوند.

 <Move Buttons>

می‌توانید دکمه‌های عملکرد و دکمه‌های شخصی/دکمه‌های مشترک را جابجا کنید.

 <Edit Buttons>

فقط از <Move:> می‌توان برای دکمه‌های عملکرد استفاده کرد.
<Rename>،‏ <Delete>،‏ و <Move> را می‌توان برای دکمه‌های شخصی/دکمه‌های مشترک استفاده کرد.

 <Home Screen Layout Settings>

می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را برای اندازه و تعداد دکمه‌های نشان داده شده در یک صفحه انتخاب کنید.
<3 large buttons per page>
<4 medium-small buttons per page>
<6 large buttons per page>
<9 medium buttons per page>
<12 medium-small buttons per page>

 <Wallpaper Settings>

می‌توانید تصویر پس زمینه را تغییر دهید.

 <Home Management Settings>

این تنظیمات دردسترس است. (متن قرمز و برجسته نشان دهنده تنظیم پیش فرض است.)
<Allow Home Screen Customization for Common Use>: <On>/<Off>
<Allow Non-Authentication Users to Use Timeline>: <On>/<Off>
<Allow Each Login User to Use Timeline>: <On>/<Off>
<Return to Home After Job is Performed>: <On>/<Off>
<Restrict Function Display>: عملکردها یا برنامه‌های افزونه را که می‌خواهید در صفحه <Home> پنهان شوند انتخاب کنید.
<Home Management Settings for Personal Use>: تنظیمات زیر می‌توان پیکربندی کرد.
<Allow Registration/Editing of Personal Buttons>: <On>/<Off>
<Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use>: <On>/<Off>
<Allow Use of Home Screen Layout Set. When Customizing for Personal Use>: <On>/<Off>
<Allow Use of Wallpaper Settings When Customizing for Personal Use>: <On>/<Off>
انجام این تنظیم به امتیازات سرپرست سیستم نیاز دارد.
<Allow Home Screen Customization for Common Use>
When set to On, General users and users that are not logged in can register shared buttons and customize the Home screen for common use.
<Return to Home After Job is Performed>
When set to On, the Home screen will be displayed after performing jobs using Shared buttons, Personal buttons or Timeline.
وقتی کاربر به سیستم وارد نشده باشد و <Allow Non-Authentication Users to Use Timeline> روی <Off> تنظیم شود، یا وقتی کاربر وارد شده و <Allow Each Login User to Use Timeline> روی <Off> تنظیم شده باشد، سابقه در خط زمان نگهداری نمی‌شود.
وقتی <Enable Use of Personal Settings> غیرفعال است، <Home Management Settings for Personal Use> خاکستری می‌شود و نمی‌توان از تنظیمات شخصی استفاده کرد. <Enable Use of Personal Settings>
<Allow Registration/Editing of Personal Buttons>
این گزینه را غیرفعال کنید تا دکمه‌های شخصی پنهان شود.
اگر <Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use> پس از جابجایی دکمه‌ها روی صفحه شخصی سازی با فعال بودن <Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use>، غیر فعال است، نمی‌توان دکمه‌ها را روی صفحه شخصی سازی شده جابجا کرد اما موقعیت آن‌ها حفظ می‌شود.
<Allow Use of Home Screen Layout Set. When Customizing for Personal Use>
این گزینه را غیرفعال کنید تا تنظیمات را در <Device Settings> اعمال کنید.
<Allow Use of Wallpaper Settings When Customizing for Personal Use>
این گزینه را غیرفعال کنید تا تنظیمات را در <Device Settings> اعمال کنید.

 <Function Shortcut Button Settings>

می‌توانید دکمه‌های عملکرد را به‌عنوان میانبر ثبت کنید. مقصد ثبت و سپس عملکرد مورد نظر را برای ثبت کردن انتخاب کنید.
انجام این تنظیم به امتیازات سرپرست سیستم نیاز دارد.
اگر از میانبرها استفاده نمی‌کنید، <Unassigned> را از فهرست انتخاب کنید.
A136-047