ثبت اطلاعات سرور

برای مشخص کردن سرور Active Directory، ‏Azure Active Directory یا LDAP به‌عنوان دستگاه احراز هویت اضافی، باید اطلاعات سرور مورد استفاده برای احراز هویت را ثبت کنید. در صورت لزوم، آزمایش اتصال را انجام دهید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
4
روی [Server Settings]‏  [Edit...] کلیک کنید.
5
سرور احراز هویت و اطلاعات دامنه را تنظیم کنید.
[Use Active Directory]
هنگام استفاده از Active Directory، کادر انتخاب را علامت بزنید.
[Set Domain List:]
انتخاب کنید اطلاعات Active Directory مربوط به مقصد ورود به سیستم به طور خودکار بازیابی شود یا به صورت دستی وارد شود. برای وارد کردن دستی، [Set Manually] را انتخاب و دامنه مقصد ورود به سیستم را در [Active Directory Management...] اضافه کنید.
[Use access mode within sites]
اگر چند سرور Active Directory وجود دارد و می‌خواهید اولویت دسترسی را به Active Directory قرار گرفته در همان سایت به‌عنوان دستگاه اختصاص دهید، کادر انتخاب را علامت بزنید. در صورت لزوم، تنظیمات را برای [Timing of Site Information Retrieval:] و [Site Access Range:] تغییر دهید.
حتی اگر [Only site to which device belongs] در [Site Access Range:] تنظیم شده باشد، ممکن است دستگاه هنگام اجرای دسترسی کنترل کننده در حین روند شروع، به سایت‌های خارج از سایتی که به آن تعلق دارد دسترسی پیدا کند. با این حال، دسترسی به کنترل کننده‌های دامنه در همان سایت مربوط به دستگاه، اولویت دارد. به طور استثنا، اگر کنترل کننده‌های دامنه در همان سایت قابل دسترسی نباشند اما کنترل کننده‌های دامنه خارج از سایت قابل دسترسی باشند، اولویت با دسترسی به کنترل کننده‌های دامنه خارج از سایت است.
[Number of Caches for Service Ticket:]
تعداد تیکت‌های سرویسی را که دستگاه می‌تواند نگه دارند تعیین کنید. تیکت سرویس، یک عملکرد Active Directory است که به‌عنوان سابقه ورود به سیستم‌های قبلی عمل می‌کند؛ این مورد مقدار زمانی را که صرف ورود همان کاربر در دفعه بعد می‌شود کاهش می‌دهد.
[Use LDAP server]
هنگام استفاده از سرور LDAP، کادر انتخاب را علامت بزنید.
[Use Azure Active Directory]
هنگام استفاده از Azure Active Directory، کادر انتخاب را علامت بزنید.
[Period Until Timeout]
محدودیت زمانی را برای تلاش جهت اتصال به سرور احراز هویت و محدودیت زمانی را برای انتظار دریافت پاسخ تعیین کنید. وقتی [Save authentication information for login users] فعال می‌شود، اگر نمی‌توانید ظرف محدودیت زمانی مشخص شده در اینجا به سیستم وارد شوید، ورود به سیستم با استفاده از اطلاعات احراز هویت ذخیره شده در حافظه پنهان انجام می‌شود.
[Default Domain of Login Destination:]
دامنه دارای اولویت اتصال را تعیین کنید.
تعیین دستی دامنه Active Directory
ثبت اطلاعات سرور LDAP
مشخص کردن دامنه Azure Active Directory
6
اطلاعات کاربر را وارد کنید و امتیازها را تنظیم کنید.
[Save authentication information for login users]
کادر انتخاب را برای ذخیره اطلاعات احراز هویت کاربری که از طریق پانل کنترل به سیستم وارد می‌شود علامت بزنید. برای ذخیره اطلاعات کاربرانی که با استفاده از احراز هویت صفحه کلید به سیستم وارد می‌شوند در حافظه پنهان، کادر انتخاب [Save user information when using keyboard authentication] را علامت بزنید. بعد از پیکربندی تنظیمات، می‌توان از اطلاعات احراز هویت ذخیره شده برای ورود به سیستم استفاده کرد، حتی اگر دستگاه نتواند به سرور متصل شود. در صورت لزوم، تنظیم [Retention Period:] را تغییر دهید.
[User Attribute to Browse:]
فیلد داده (نام ویژگی) را در سرور مرجعی که برای تعیین امتیازهای کاربر (نقش‌ها) استفاده می‌شود، وارد کنید. به طور معمول، می‌توانید از مقدار فعلی "memberOf" استفاده کنید، این مورد گروهی را نشان می‌دهد که کاربر به آن تعلق دارد.
[Retrieve role name to apply from [User Attribute to Browse]]
کادر انتخاب را برای استفاده از رشته نویسه‌های ثبت شده در فیلد داده در سرور مشخص شده در [User Attribute to Browse:] برای نام نقش، علامت بزنید. قبل از پیکربندی، نام نقش‌هایی را که می‌توان در دستگاه انتخاب کرد علامت بزنید و آنها را در سرور ثبت کنید.
[Conditions]
می‌توانید شرایطی تنظیم کنید که امتیازهای کاربر را تعیین کند. شرایط زیر به ترتیبی که لیست شده اند اعمال می‌شوند.
[Search Criteria]
معیار جستجو را برای [Character String] انتخاب کنید.
[Character String]
رشته نویسه ثبت شده در ویژگی مشخص شده در [User Attribute to Browse:] را وارد کنید. برای تنظیم امتیازها براساس گروهی که کاربر به آن تعلق دارد، نام گروه را وارد کنید.
[Role]
امتیازهایی را انتخاب کنید که برای کاربرانی اعمال می‌شود که با معیار مطابقت دارند.
تنظیمات [Conditions] هنگام استفاده از سرورهای Active Directory
"سرپرست‌های محیطی Canon" از قبل به‌عنوان گروه کاربر "سرپرست" تنظیم می‌شود. امتیازهای مختلف را به سایر گروه‌های ایجاد شده در سرور اختصاص دهید.
7
روی [Update] کلیک کنید.
8
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات DNS
اگر شماره درگاه استفاده شده برای Kerberos در سمت Active Directory تغییر کند، تنظیمات زیر الزامی می‌شود.
اطلاعات سرویس Kerberos مربوط به Active Directory را باید به صورت زیر به‌عنوان سابقه SRV ثبت کرد:
سرویس: "‎_kerberos"
پروتکل: "‎_udp"
شماره درگاه: شماره درگاه استفاده شده توسط سرویس Kerberos مربوط به دامنه Active Directory (منطقه)
میزبان ارائه دهنده این سرویس: نام میزبان کنترل کننده دامنه که به صورت بالفعل سرویس Kerberos مربوط به دامنه Active Directory (منطقه) را ارائه می‌دهد
A136-0A9