تنظیم تراکم

می‌توانید با تنظیم دستی تراکم طبق محتوای سند اصلی به اسکن کردن واضح تر آنها کمک کنید. برای مثال، افزایش تراکم به شما کمک می‌کند تا به سادگی حروف کم رنگی که با مداد نوشته شده است را بخوانید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی اسکن
4
<Options‎>‏  <Density‎> را فشار دهید.
5
تراکم را تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
برای کاهش تراکم،  را فشار دهید. برای افزایش تراکم،  را فشار دهید.
برای تنظیم تراکم پس زمینه
می‌توانید اسنادی مانند روزنامه‌ها یا اسنادی با پس زمینه رنگی را به طور واضح ارسال/ذخیره کنید. <Auto> را برای تنظیم خودکار تراکم پس زمینه فشار دهید.
برای تنظیم دستی تراکم پس زمینه <Adjust> را فشار دهید و تراکم پس زمینه هر رنگ را در <Adjust Each Color> تنظیم نمایید.
6
روی <Close> فشار دهید.
7
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می‌شوند و ارسال/ذخیره شروع می‌شود.
A136-086