تنظیم کیفیت تصویر

می‌توانید با کیفیت تصویر بهینه‌ای که برای نوع سند اصلی شما مناسب است اسکن کنید. برای مثال، تون رنگی زیبایی به اسناد اصلی می‌دهد که عکس دارند و کنتراست اسناد اصلی که فقط متن دارند را افزایش می‌دهد به طوری که خواندن آن راحت شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی اسکن
4
<Options‎>‏  <Original Type‎> را فشار دهید.
5
نوع سند اصلی را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
برای تنظیم سطح اولویت پردازش متن/عکس، <Adjust Level>‏ را فشار دهید، <Text Priority> یا <Photo Priority> را انتخاب کنید.
6
روی <Close> فشار دهید.
7
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می‌شوند و ارسال/ذخیره شروع می‌شود.
اگر زمان اسکن کردن سند اصلی پدیده‌ای که مویر (الگوی راه‌راه ناخواسته) نامیده می‌شود رخ داد، وضوح را تنظیم کنید. تنظیم وضوح زمان اسکن کردن (وضوح)
A136-085