ارسال/ذخیره اسناد اسکن شده به صورت جداگانه با هم (حالت Job Build)

حتی اگر تعداد زیادی اسناد اصلی را همزمان در تغذیه کننده قرار دهید می‌توانید اسناد اصلی را جداگانه اسکن کنید و آنها را به صورت دسته‌ای از اسناد ارسال/ذخیره کنید. اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده و صفحه شیشه‌ای نیز همزمان قابل ارسال/ذخیره شدن هستند.
1
سند اصلی اول را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی اسکن
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options>‏ <Job Build>‏  <Close> را فشار دهید.
6
گزینه  (Start‎) را برای اسکن کردن سند اصلی فشار دهید.
هنگامی که اسکن کامل شد، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد که سند بعدی را اسکن کنید.
اگر اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار می‌دهید، پس از تکمیل اسکن کردن هر دسته، اسناد اصلی را از ناحیه خروجی سند اصلی خارج کنید.
7
سند اصلی بعدی را قرار دهید و  (Start‎) را فشار دهید.
این مرحله را تکرار کنید تا اسکن همه اسناد اصلی تمام شود.
برای تغییر تنظیمات اسکن، <Change Settings> را فشار دهید.
اگر می‌خواهید اسناد اصلی یک طرفه و دو طرفه را اسکن کنید و آنها را به صورت اسناد دو طرفه ذخیره نمایید، اسناد اصلی را به دسته‌های یک طرفه و دو طرفه تقسیم کنید. برای مثال، اگر اولین دسته شامل اسناد اصلی دو رو می‌شود، حالت <‎2-Sided Original> را تنظیم کنید. بعد از آن، باید به صورت دستی حالت <‎2-Sided Original> را برای هر دسته از اسناد اصلی که اسکن می‌کنید تنظیم کرده یا لغو نمایید.
عملیات زیر را می‌توان در <Change Settings> استفاده کرد. قابلیت‌های دیگر باید از پیش پیکربندی شده باشند، چرا که امکان تغییر آنها در حالت "ساخت کار" وجود ندارد.
<Select Color>
<Scan Size>
<‎2-Sided Original>
<Density>
<Original Type>
8
روی <Start Sending> فشار دهید.
همه اسناد اسکن شده در یک سند ترکیب می‌شوند و به مقصد مشخص شده ارسال شده یا در آن ذخیره می‌شود.
A136-08A