Εισαγωγή χαρακτήρων

Στις οθόνες οι οποίες απαιτούν την εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της οθόνης αφής. Για να εισαγάγετε αριθμούς, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα στα δεξιά της οθόνης αφής.
Παράδειγμα: κατάσταση <Αλφαριθμ.>

Πεδίο εισαγωγής χαρακτήρων

Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί.

Πλήκτρο < Διαγραφή>

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, μπορείτε να διαγράφετε έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά του δρομέα έναν προς έναν.
Εάν ένας χαρακτήρας που θέλετε να διαγράψετε δεν βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε  ή () για να μετακινήσετε τον δρομέα.
Πατήστε  (Απαλοιφή), εάν θέλετε να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει.

Πλήκτρο κατάστασης εισαγωγής

Επιλέξτε την κατάσταση εισαγωγής από την αναδιπλούμενη λίστα.
<Αλφαριθμ.>
Κατάσταση εισαγωγής αλφαριθμητικών χαρακτήρων
<Σύμβολο>
Κατάσταση εισαγωγής συμβόλων
Ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση εισαγωγής επειδή ο τύπος χαρακτήρων που μπορείτε να εισάγετε είναι προκαθορισμένος για ορισμένες οθόνες.

Πλήκτρο εισαγωγής χαρακτήρων

Η ίδια διάταξη πληκτρολογίου με αυτή του υπολογιστή.

Πλήκτρο Enter

Πατήστε για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή.

Πλήκτρο <Alt>

Πατήστε για να εμφανιστούν μόνο τα αριθμητικά πλήκτρα.

Πλήκτρο <AltGr>

Πατήστε για να εμφανίσετε χαρακτήρες με τόνους.

Πλήκτρο <Διάστημα>

Πατήστε για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.

Πλήκτρο <Shift>

Πατήστε το πλήκτρο για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα ή σύμβολα.

Πλήκτρο δρομέα

Μετακίνηση του δρομέα στο πεδίο εισαγωγής.
Κατά την εμφάνιση του εικονιδίου αριθμητικών πλήκτρων
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα < You can use numeric keys.>, μπορείτε να εισαγάγετε αριθμητικές τιμές χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στα δεξιά της οθόνης αφής.
Παράδειγμα: οθόνη ρύθμισης <Κλίμακα XY>
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα < Εισάγετε με τα αριθ. πλήκτρα.>, μόνο τα αριθμητικά πλήκτρα στα δεξιά της οθόνης αφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή αριθμών.
Εισαγωγή χαρακτήρων από πληκτρολόγιο USB
Για να εισάγετε χαρακτήρες μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο USB, συνδέοντάς το στη θύρα USB (Εμπρός όψη). Έχετε υπόψη τα εξής όταν εισάγετε χαρακτήρες από πληκτρολόγιο USB.
Ορίστε την επιλογή <Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Εισόδου USB> στις <Ρυθμίσεις USB> σε <Off>. <Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Εισόδου USB>
Η εισαγωγή χαρακτήρων ASCII είναι δυνατή μόνο από πληκτρολόγιο USB.
Τα πλήκτρα που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, όπως τα Delete, End, Tab, Esc και τα πλήκτρα λειτουργιών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληκτρολόγιο USB.
Ο ήχος εισόδου ενός πληκτρολογίου USB παράγεται βάσει των ρυθμίσεων <Ήχος Πλήκτρων> και <Ήχος Λάθους Ενέργειας> στην οθόνη ρύθμισης ήχου. Ρύθμιση ήχων
A131-043