Εμπρός όψη

Αριστερό κάλυμμα

Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.

Δίσκος εξόδου

Το εκτυπωμένο χαρτί εξάγεται στον δίσκο εξόδου.

Πίνακας Ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από το πλήκτρο Αρχική, μια οθόνη, τις ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης κ.λπ. Από τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες και να καθορίσετε ρυθμίσεις.
Πίνακας ελέγχου
Βασικές οθόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής

Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας.
Ενεργοποίηση της συσκευής
Απενεργοποίηση της συσκευής

Συρτάρι χαρτιού

Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά στο συρτάρι χαρτιού.
Συρτάρι χαρτιού
Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού

Λαβές ανύψωσης

Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές ανύψωσης κατά τη μεταφορά της. Επανατοποθέτηση της συσκευής

Εμπρός κάλυμμα

Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα κατά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη. Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Τροφοδότης

Τροφοδοτεί αυτόματα τα πρωτότυπα στη συσκευή για σάρωση. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερα φύλλα τοποθετημένα στον τροφοδότη, η σάρωση των πρωτοτύπων μπορεί να γίνει συνεχόμενα. Τροφοδότης μονής διέλευσης 2 όψεων

Θύρα συσκευής μνήμης USB (που βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά της συσκευής)

Μπορείτε να συνδέετε συσκευές, όπως μια συσκευή μνήμης USB, στη συσκευή. Σύνδεση συσκευής μνήμης USB
Η συσκευή μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ 5 V 500 mA. Η σύνδεση συσκευής που απαιτεί περισσότερη ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.
Ορισμένοι τύποι μέσων μνήμης ενδέχεται να μην μπορούν να αποθηκεύσουν σωστά τα δεδομένα.
Η θύρα USB (που βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά της συσκευής) υποστηρίζει συνδέσεις USB 2.0.

Δεξί κάλυμμα

Ανοίξτε το δεξί κάλυμμα όταν αφαιρείτε εμπλοκές χαρτιού. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Οπή εξαερισμού

Εξαερώνεται ο αέρας από το εσωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής να διατηρείται χαμηλή. Σημειώστε ότι η τοποθέτηση αντικειμένων μπροστά από τις θυρίδες αερισμού παρεμποδίζει τη διαδικασία αερισμού.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

Τοποθετήστε το χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσωρινά διαφορετικό τύπο χαρτιού από αυτό που είναι τοποθετημένο στο συρτάρι χαρτιού.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που τοποθετείται στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές.
Σύνδεση συσκευής μνήμης USB
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB στις θύρες USB που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της συσκευής και να εκτυπώσετε δεδομένα απευθείας από τη συσκευή μνήμης USB. Τα έγγραφα που σαρώνονται χρησιμοποιώντας τη συσκευή μπορούν επίσης να αποθηκεύονται απευθείας στη συσκευή μνήμης USB.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μνήμης USB είναι προσανατολισμένη σωστά όταν τη συνδέετε στη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία της συσκευής μνήμης USB ή της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία όταν αφαιρείτε τη συσκευή μνήμης USB. Αφαίρεση του μέσου μνήμης Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία της συσκευής μνήμης USB ή της συσκευής.
Η συσκευή υποστηρίζει μόνο συσκευές μνήμης USB σε μορφή FAT32/exFAT.
Μη υποστηριζόμενες συσκευές και χρήσεις
Μέσα μνήμης με λειτουργίες ασφάλειας
Μέσα μνήμης τα οποία δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές USB
Συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης που συνδέονται μέσω USB
Σύνδεση συσκευών μνήμης μέσω καλωδίου επέκτασης
Σύνδεση συσκευών μνήμης μέσω διανομέα USB
A131-009