<Κοινές Ρυθμίσεις>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις που είναι κοινές για τη λειτουργία αποστολής.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αποθήκευση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>/<Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση κατά τη σάρωση. Επιπλέον, μπορείτε να εκχωρήσετε ένα όνομα σε ένα κουμπί και να εισαγάγετε ένα σχόλιο. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
Επιβεβαίωση Ρυθμίσεων
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Επιλέξτε Θέση: <M1> έως <M18>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Εμφάνιση Σχολίων>:
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα>, <Σχόλιο>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Τροποπ. Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε το Κουμπί: <M1> έως <M18>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Σχολίων>:
<On>, <Off>
<Διαγραφή>, <Έλεγχος Περιεχομ.>, <Μετονομασία>

<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης κατά την ανάκληση του «Αγαπημ. Ρυθμίσεις».
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Προεπιλεγμένη Οθόνη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να καθορίσετε ποια οθόνη θα εμφανίζεται αν πατήσετε <Σάρωση & Αποστολή> ή  (Επανα- φορά).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλεγμένη Οθόνη>
<Στάνταρ>, <Πλήκτρα Μνήμης>, <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>, <Βιβλίο Δ/νσεων>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνεται απόκρυψη του Βιβλίου Διευθύνσεων και των πλήκτρων μνήμης στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών Σάρωσης, κ.λπ., καθώς και αν θα περιορίζεται η χρήση του Βιβλίου Διευθύνσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν ως προεπιλογή για τη λειτουργία <Σάρωση & Αποστολή>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Αγαπημένες Ρυθμίσεις

<Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε καταστάσεις λειτουργίας στα πλήκτρα συντόμευσης που εμφανίζονται στην οθόνη <Σάρωση & Αποστολή>. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>
<Συντόμευση 1>:
<Πρωτότυπο 2-Όψεων>, Κάθε λειτουργία, <Χωρίς Αντιστοίχιση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Αγαπημένες Ρυθμίσεις
<Συντόμευση 2>:
<Προσανατολ. ΠεριεχΠρωτοτ>, Κάθε λειτουργία, <Χωρίς Αντιστοίχιση>

<Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Η Αναφορά ΑΠ είναι μια αναφορά που σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε εάν τα έγγραφα στάλθηκαν σωστά στον επιθυμητό προορισμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αυτήν την αναφορά μετά την αποστολή των εγγράφων ή μόνο αν προκύψει σφάλμα αποστολής. Μπορείτε, επίσης να επιλέξετε τη ρύθμιση να εκτυπώνεται το πρώτο μέρος του εγγράφου ως μέρος της αναφοράς για να σας υπενθυμίζει τα περιεχόμενα του εγγράφου. Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ
Μπορείτε να ορίσετε το <Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές> αν έχει επιλεγεί <Μόνο για Σφάλματα> ή <Off>. Αν ορίσετε το <Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές> σε <On>, μπορείτε να ορίσετε αν θα εκτυπώνεται μια αναφορά ΑΠ από το <Επιλογές> για κάθε εργασία.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ>
<Μόνο για Σφάλματα>, <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Μόνο για Σφάλματα>:
<Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές>: <On>, <Off>
<Αναφορά με Εικόνα ΑΠ>: <On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Αναφορά με Εικόνα ΑΠ>: <On>, <Off>  
Εάν έχει επιλεγεί το <Off>:
<Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές>: <On>, <Off>
<Αναφορά με Εικόνα ΑΠ>: <On>, <Off>
Κατά την αποστολή ενός έγχρωμου εγγράφου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία <Αναφορά με Εικόνα ΑΠ> για να προσαρτήσετε μια εικόνα που έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρη.
Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με τη ρύθμιση <Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ> στην ενότητα <Επιλογές> για κάθε λειτουργία.

<Αναφορά Διαχείρισης Επικοινωνίας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να στείλετε αρχεία καταγραφής αποστολής/λήψης εγγράφων ως αναφορά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εκτυπώνει ή να στέλνει αυτήν την αναφορά όταν επιτυγχάνεται συγκεκριμένος αριθμός επικοινωνιών (100 έως 1.000) ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή να στέλνετε αυτές τις αναφορές αποστολής/λήψης ξεχωριστά. Αναφορά διαχείρισης επικοινωνίας
Όταν η αναφορά αποστέλλεται ως δεδομένα, αποστέλλεται στη μορφή αρχείου CSV.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αναφορά Διαχείρισης Επικοινωνίας>
<Εκτύπ./ΑΠ Ανά Ορισμένο Αρ. Μεταδόσεων>: <Εκτύπωση>, <Αποστολή>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αριθμός μεταδόσεων: 100 έως 1000
<Εκτύπωση/ΑΠ σε Ορισμένη Ώρα>: <Εκτύπωση>, <Αποστολή>, <Off>
Καθορίστε την ώρα εκτύπωσης: 00:00 έως 23:59
<Εκτύπωση Εργασιών ΑΠ/ΛΨ Ξεχωριστά>: On, Off
<Προορισμός>

<Ταυτότητα Τερματικού ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προστίθενται οι πληροφορίες αποστολέα στο επάνω μέρος ενός εξερχόμενου εγγράφου κατά την αποστολή φαξ/I-φαξ. Εκτυπώνονται πληροφορίες όπως ο αριθμός φαξ, το όνομα και η διεύθυνση I-φαξ της συσκευής, δίνοντας στον παραλήπτη τη δυνατότητα να ελέγχει ποιος έστειλε το έγγραφο.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ταυτότητα Τερματικού ΑΠ>
<Εκτύπωση>, <Χωρίς Εκτύπωση>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Θέση Εκτύπωσης>: <Εντός Περιοχής Εικόνας>, <Εκτός Περιοχής Εικόνας>
<Εμφάνιση Ονόματος Μονάδας Προορισμού>: <On>, <Off>
<Σήμανση Αριθμού Ως>: <Φαξ>, <ΤΗΛ>
Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα πεδία <Αποθήκευση Αρ. Τηλεφώνου Συσκευής> και <Αποθήκευση Ονόματος Συσκευής> εκτυπώνονται ως πληροφορίες αποστολέα. Ρυθμίσεις γραμμής φαξ
Κατά την εκτύπωση του ονόματος αποστολέα αντί για το όνομα της μονάδας, αποθηκεύστε το όνομα στο πεδίο <Αποθήκευση Ονόματος Αποστολέα (TTI)> και καθορίστε το από το <Όνομα Αποστολέα (TTI)>. Φαξ
Μοντέλα με προαιρετική λειτουργία φαξ
Κατά την απομακρυσμένη αποστολή φαξ χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις της συσκευής του διακομιστή.

<Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα διαγράφεται αυτόματα ένα έγγραφο από τη μνήμη όταν προκύπτει σφάλμα αποστολής/αποθήκευσης. Η επιλογή του <Off (απενεργοπ.)> σάς παρέχει τη δυνατότητα νέας αποστολής/αποθήκευσης των εγγράφων που δεν εστάλησαν/αποθηκεύτηκαν.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε <Off>, η κατάσταση οποιασδήποτε εργασίας με σφάλμα προώθησης θα αποθηκευτεί στο <Κατάστ. Εργασίας> της οθόνης <ΈλεγχοςΚατάστ>.

<Πλήθος Επαναλήψεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να ορίσετε πόσες φορές θα προσπαθεί η συσκευή να αποστείλει ξανά αυτόματα τα δεδομένα όταν αυτά δεν μπορούν να αποσταλούν, επειδή ο παραλήπτης είναι κατειλημμένος στέλνοντας ή λαμβάνοντας δεδομένα ή όταν παρουσιάζεται σφάλμα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πλήθος Επαναλήψεων>
0 έως 3 έως 5 φορ.
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ.

<Ποσοστό Συμπίεσης Δεδομένων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το επίπεδο συμπίεσης για τα δεδομένα έγχρωμης σάρωσης/σάρωσης σε κλίμακα του γκρι.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ποσοστό Συμπίεσης Δεδομένων>
<Υψηλό>, <Κανονικό>, <Χαμηλό>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν επιθυμείτε να επιλέξετε συμπίεση για τη μορφή αρχείου XPS, συνιστάται να ορίσετε το <Ποσοστό Συμπίεσης Δεδομένων> σε <Κανονικό> ή <Χαμηλό>. Αν το ορίσετε σε <Υψηλό>, οι εικόνες μπορεί να παράγονται σε χαμηλή ποιότητα ακόμη και αν επιλέξετε <Προτεραιότ. Ποιότητας> στο <Δημιουργία Αρχείου> <Επίπεδο Ποιότητας Εικόνας για Συμπίεση>.
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ.

<Τιμή Gamma για Εργασίες ΑΠ YCbCr>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Εάν πραγματοποιείτε αποστολή έγχρωμου εγγράφου ή εγγράφου σε κλίμακα του γκρι, μπορείτε να καθορίσετε την τιμή γάμμα που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη μετατροπή των σαρωμένων δεδομένων εικόνας RGB σε YCbCr. Μπορείτε να αναπαραγάγετε την εικόνα με τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας στον αποστολέα ορίζοντας την κατάλληλη τιμή γάμμα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Τιμή Gamma για Εργασίες ΑΠ YCbCr>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη για τις ακόλουθες μορφές αρχείων:
PDF, Συμπίεση
XPS, Συμπίεση
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ.

<Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να χωρίσετε τα δεδομένα σε τμήματα κατά την αποστολή μέσω WebDAV. Η κωδικοποίηση σε τμήματα (Chunked Encoding) είναι μία λειτουργία για την αποστολή ενός αρχείου με άγνωστο μέγεθος χωρίζοντάς το σε τμήματα γνωστού μεγέθους. Επιτρέπει τη μείωση του χρόνου αποστολής, επειδή δεν απαιτείται ο υπολογισμός του μεγέθους του αρχείου πριν από την αποστολή του.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ανάλογα με συγκεκριμένες παραμέτρους του διακομιστή WebDAV και του διακομιστή μεσολάβησης, μπορεί να μην έχετε δυνατότητα αποστολής αρχείων σε τμήματα.

<Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΑΠ WebDAV>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά την αποστολή μέσω WebDAV. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΑΠ WebDAV>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ.Στοιχ.για Επαλήθευση>: <CN>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Αν δεν επαληθεύσετε το πιστοποιητικό, η επικοινωνία TLS εκτελείται, ακόμη και με μη έγκυρο πιστοποιητικό.
Αν υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό, η αποστολή μέσω WebDAV θα αποτύχει.

<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ FTPS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά την αποστολή μέσω FTPS. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ FTPS>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ.Στοιχ.για Επαλήθευση>: <CN>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση

<Περιορισμός Νέων Προορισμών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Κατά την αποστολή φαξ και δεδομένων σάρωσης, μπορείτε να περιορίσετε τους διαθέσιμους προορισμούς με τους εξής τρεις τρόπους, για να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες δεν μπορούν να καθορίσουν τον προορισμό εισάγοντας κείμενο.
Προορισμοί αποθηκευμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων και τα πλήκτρα μνήμης
Προορισμοί καθορισμένοι στις επιλογές <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> και <Αποστολή σε Εμένα>
Προορισμοί τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε μέσω διακομιστή LDAP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Νέων Προορισμών>
<Φαξ>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<E-Mail>: <On>, <Off>
<I-Φαξ>: <On>, <Off>
<Αρχείο>: <On>, <Off>

<Πάντα Προσθήκη Υπογραφής Συσκευής για ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προστίθεται πάντα μία υπογραφή συσκευής στα αποστελλόμενα αρχεία PDF/XPS.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πάντα Προσθήκη Υπογραφής Συσκευής για ΑΠ>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Περιορισμός Μορφών Αρχείων>: <On>, <Off>
Αν ορίσετε το <Περιορισμός Μορφών Αρχείων> σε <On>, δεν μπορούν να σταλούν άλλα αρχεία εκτός των αρχείων PDF/XPS.

<Περιορισμός E-Mail σε Αποστολή σε Εμένα>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να περιορίσετε τον προορισμό που μπορεί να καθοριστεί κατά την αποστολή e-mail στη διεύθυνση e-mail του χρήστη που έχει συνδεθεί. Η ρύθμιση αυτή σάς επιτρέπει να αποτρέπετε διαρροές πληροφοριών λόγω μετάδοσης σε λάθος προορισμό.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός E-Mail σε Αποστολή σε Εμένα>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή ισχύει για χρήστες με ρόλο GeneralUser.

<Περιορισμός ΑΠ Αρχείου στον Προσωπ.Φάκελο>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να περιορίσετε τον προορισμό που μπορεί να καθοριστεί κατά την αποθήκευση σε διακομιστή αρχείων στον ειδικό φάκελο του χρήστη που έχει συνδεθεί. Η ρύθμιση αυτή σάς επιτρέπει να αποτρέπετε διαρροές πληροφοριών λόγω μετάδοσης σε λάθος προορισμό.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός ΑΠ Αρχείου στον Προσωπ.Φάκελο>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή ισχύει για χρήστες με ρόλο GeneralUser.

<Μέθοδος Ορισμού Προσωπικού Φακέλου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Ο Προσωπικός φάκελος είναι ένας ατομικός φάκελος τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης που συνδέεται με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης. Μπορείτε να καθορίσετε κοινόχρηστους φακέλους και διακομιστές αρχείων και να τους χρησιμοποιείτε ως Προσωπικό φάκελο. Διαμόρφωση προσωπικών φακέλων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μέθοδος Ορισμού Προσωπικού Φακέλου>
<Αρχικός Φάκελος>, <Αποθήκευση για Κάθε Χρήστη>, <Χρήση Διακομιστή Σύνδεσης>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Αρχικός Φάκελος>:
<Ρύθμιση>: <Πρωτόκολλο> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Όνομα Συστήματος>, <Διαδρομή Φακέλων>
<Χρήση Πληροφ.Πι- στοπ. Κάθε Χρήστη>: Ενεργοποίηση,Απενεργοποίηση
Εάν έχει επιλεγεί το <Χρήση Διακομιστή Σύνδεσης>:
<Χρήση Πληροφ.Πι- στοπ. Κάθε Χρήστη>: Ενεργοποίηση,Απενεργοποίηση
Προσωπικός φάκελος είναι ο φάκελος που χρησιμοποιείται από κοινού στις εξής οθόνες.
<Σάρωση & Αποστολή>
<Δίκτυο> στο <Σάρωση & Αποθήκευση>
<Δίκτυο> στο <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>

<Απαγόρευση Επαναποστολής από Ημ/γιο>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμποδίζονται οι χρήστες να ανακαλούν τα αρχεία καταγραφής για τους προορισμούς και τις ρυθμίσεις σάρωσης που καθορίστηκαν προηγουμένως. Αν επιλέξετε το <On> αποκρύπτονται τα πλήκτρα <Προηγούμ.Ρυθμίσεις> από την οθόνη Βασικών Λειτουργιών Φαξ και την οθόνη Βασικών Λειτουργιών Σάρωσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Απαγόρευση Επαναποστολής από Ημ/γιο>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αρχειοθέτηση Εγγράφου ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο ενός απεσταλμένου φαξ σε έναν προκαθορισμένο προορισμό (e-mail ή διακομιστή αρχείων, κ.λπ.). Αποθήκευση αντιγράφου απεσταλμένου εγγράφου
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αρχειοθέτηση Εγγράφου ΑΠ>
<Χρήση Αρχειοθέτησης Εγγράφου ΑΠ>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Θέση Αντ Ασφαλείας>: Επιλογή Διευθύνσεων, Λεπτομέρειες Διεύθυνσης, Αποθήκευση Διευθύνσεων
<Όνομα Φακέλου>: <Πληροφορίες Αποστολέα>, <Ημ/νία>, <Off (Να Μην Δημιουργηθεί)>
<Μορφή Αρχείου>: <TIFF>, <PDF>

<Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μια οθόνη που θα σας προτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση επικοινωνίας μετά την αποστολή/αποθήκευση των εγγράφων χρησιμοποιώντας το <Φαξ> ή το <Σάρωση & Αποστολή> (Οθόνη <Αρχική>).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εργασία που θα Ακυρωθεί Όταν Πατηθεί το Στοπ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Επιλέξτε την εργασία αποστολής που θα ακυρωθεί αν πατηθεί το πλήκτρο διακοπής ενώ είναι σε εξέλιξη μια εργασία αποστολής της λειτουργίας Φαξ ή της λειτουργίας Σάρωσης και Αποστολής. Μπορείτε να επιλέξετε <Πιο Πρόσφατη Εισερχόμενη Εργασία> ή <Αποστελλόμενη Εργασία>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εργασία που θα Ακυρωθεί Όταν Πατηθεί το Στοπ>
<Πιο Πρόσφατη Εισερχόμενη Εργασία>, <Αποστελλόμενη Εργασία>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν επιλέξατε <Αποστελλόμενη Εργασία> και η συσκευή διαθέτει πολλαπλές γραμμές φαξ που χρησιμοποιούνται τώρα για αποστολή, η τελευταία από αυτές τις εργασίες ακυρώνεται.

<Εμφ. προειδ. για Ανάκλ. Ρύθ. Προορ. από Λωρ. Χρόν.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται προειδοποίηση κατά την προσθήκη προορισμού σε αποστολή εργασίας που ανακλήθηκε από το χρονοδιάγραμμα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφ. προειδ. για Ανάκλ. Ρύθ. Προορ. από Λωρ. Χρόν.>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0J3