Έλεγχος κατάστασης και αρχείου καταγραφής σαρωμένων εγγράφων

Μπορείτε να ελέγξετε τις καταστάσεις και τα ημερολόγια επικοινωνιών για τα απεσταλμένα και τα αποθηκευμένα έγγραφα.
Όταν χρησιμοποιείται η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να περιορίσετε την εκτέλεση ενεργειών από τους χρήστες στις εργασίες άλλων χρηστών, από την οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>

Έλεγχος καταστάσεων για απεσταλμένα/αποθηκευμένα έγγραφα

1
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ).
2
Πατήστε <Αποστολή>  <Κατάστ. Εργασίας>.
3
Ελέγξτε τις καταστάσεις.
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Λεπτο- μέρειες>, έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των λεπτομερών πληροφοριών, όπως τους προορισμούς και τον αριθμό σελίδων.
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Άκυρο> έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της αποστολής/αποθήκευσης.
Πατώντας <Εκτύπωση Λίστας> εκτυπώνεται μια λίστα καταστάσεων των απεσταλμένων και αποθηκευμένων εγγράφων που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πατώντας <Λεπτο- μέρειες>  <Επανάληψη Αποστολής> έχετε τη δυνατότητα επανάληψης της αποστολής/αποθήκευσης των εγγράφων που έχουν αποτύχει. Για να ορίσετε άλλον προορισμό, πατήστε <Αλλαγή Προορισμού>. Για έγγραφα με πολλαπλούς προορισμούς που ρυθμίστηκαν με την ίδια μέθοδο αποστολής/αποθήκευσης, πατήστε <Λίστα Διανομής>, επιλέξτε έναν προορισμό και, στη συνέχεια, πατήστε <Επανάληψη Αποστολής> ή <Αλλαγή Προορισμού>.
Μπορείτε να στείλετε/αποθηκεύσετε ξανά έγγραφα όταν η επιλογή <Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ> έχει οριστεί σε <Off>. <Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ>
Μπορείτε να αλλάξετε τους προορισμούς των εγγράφων που έχουν οριστεί για αποστολή/αποθήκευση σε συγκεκριμένη ώρα καθώς και των εγγράφων των οποίο απέτυχε η αποστολή/αποθήκευση. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τους προορισμούς εγγράφων με πολλαπλούς προορισμούς που αποστέλλονται/αποθηκεύονται ή όταν η εισαγωγή νέου προορισμού είναι περιορισμένη (Περιορισμός νέων προορισμών).

Έλεγχος επιτυχούς αποστολής ή αποθήκευσης εγγράφων

1
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ).
2
Πατήστε <Αποστολή>  <Ημ/γιο Εργασιών>.
3
Ελέγξτε αν τα έγγραφα έχουν αποσταλεί ή αποθηκευτεί επιτυχώς.
Η ένδειξη <OK> εμφανίζεται στη στήλη <Αποτέλεσμα> όταν ένα έγγραφο έχει αποσταλεί ή αποθηκευτεί επιτυχώς. Αν εμφανίζεται η ένδειξη <ΑΡΝ>, αυτό σημαίνει ότι ένα έγγραφο δεν απεστάλη ή δεν αποθηκεύτηκε λόγω ακύρωσης ή παρουσίασης κάποιου σφάλματος.
Μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος, επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Λεπτο- μέρειες>. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό σφάλματος, για να ελέγξετε τις αιτίες των σφαλμάτων και τις λύσεις τους. Μέτρα επίλυσης για κάθε κωδικό σφάλματος
Πατώντας <Αναφορά Διαχ. Επικ.>, μπορείτε να εκτυπώσετε το εμφανιζόμενο ημερολόγιο αποστολής/αποθήκευσης ως λίστα.
Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης έως 100 καταγραφών αποστολή ή αποθήκευσης.
Προσδιορισμός/καταχώριση προορισμών από το ιστορικό αποστολής
Μπορείτε να προσδιορίσετε προορισμούς και να καταχωρίσετε προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων από το ιστορικό αποστολής στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να εισάγετε άμεσα τη διεύθυνση και μπορείτε να αποφεύγετε την αποστολή σε εσφαλμένο προορισμό λόγω εισαγωγής λανθασμένης διεύθυνσης.
Κατά τον προσδιορισμό ενός προορισμού: <ΈλεγχοςΚατάστ> <Αποστολή> <Ημ/γιο Εργασιών> επιλέξτε τον προορισμό για αποστολή στο <Ορισμός ως Προορ. ΑΠ> <OK>
Κατά την καταχώριση ενός προορισμού: <ΈλεγχοςΚατάστ> <Αποστολή> <Ημ/γιο Εργασιών>  επιλέξτε τον προορισμό για καταχώριση στο <Αποθήκευση Προορισμού> καταχωρίστε τον προορισμό από την οθόνη αποθήκευσης για κάθε τύπο προορισμού
A131-083