<Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις της δευτερεύουσας γραμμής (ασύρματο LAN ή ένα ξεχωριστό ενσύρματο LAN), όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ένα ενσύρματο LAN και ένα ασύρματο LAN, ή ένα ενσύρματο LAN και ένα άλλο ενσύρματο LAN.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv4 για τη δευτερεύουσα γραμμή. Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv4 της δευτερεύουσας γραμμής
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>
<DHCP>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διεύθυνση IP>: <0.0.0.0>
Όχι
Ναι
Όχι
A
Settings/Registration Basic Information
<Μάσκα Υποδικτύου>: <0.0.0.0>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Δ/νση Πύλης Επικοινωνίας>: <0.0.0.0>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Γραμμή Προτεραιότητας για Επικοιν. με Φορητές Συσκ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Επιλέξτε τη γραμμή στην οποία θα συνδέονται φορητές συσκευές, όταν θα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα μια κύρια και μια δευτερεύουσα γραμμή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Γραμμή Προτεραιότητας για Επικοιν. με Φορητές Συσκ.>
<Κύρια Γραμμή>, <Δευτερεύουσα Γραμμή>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης Ethernet για τη δευτερεύουσα γραμμή. Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>
<Αυτ. Αναγνώριση>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Επικοινωνίας> (Off): <Ημι- Αμφίδρομη>, <Πλήρως Αμφίδρομη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Τύπος Ethernet> (Off): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Τρέχουσα Ταχύτητα Επικοινωνίας>: Μόνο εμφάνιση
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Διεύθυνση MAC>: Μόνο εμφάνιση
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-

<Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα πακέτων σε μια δευτερεύουσα γραμμή (για να επιτρέπεται η επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP).

<Ρυθμίσεις για Επικοινωνία Δεδομένων Συστήματος>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για διακομιστή DNS και διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία συγκεκριμένων δεδομένων συστήματος μέσω μιας δευτερεύουσας γραμμής.
A131-0FL