Διαμόρφωση επικοινωνίας δεδομένων συστήματος

Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα απαιτούνται για τη χρήση της δευτερεύουσας γραμμής για την εκτέλεση επίλυσης ονομάτων DNS και επικοινωνίας δεδομένων μέσω διακομιστή μεσολάβησης. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή δικτύου για τον καθορισμό αυτών των ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση διεύθυνσης διακομιστή DNS και οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη δευτερεύουσα γραμμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένη επικοινωνία δεδομένων συστήματος, όπως η χρήση της δευτερεύουσας γραμμής για πρόσβαση σε διακομιστή διανομής υλικολογισμικού. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανονική σύνδεση στο Internet. Όταν χρησιμοποιείτε διακομιστή DNS ή διακομιστή μεσολάβησης για τη δευτερεύουσα γραμμή για εφαρμογές εκτός από την επικοινωνία δεδομένων συστήματος, καταχωρήστε τις διευθύνσεις και τους αριθμούς θυρών για χρήση με τη δευτερεύουσα γραμμή στις ρυθμίσεις της κύριας γραμμής.
Μπορείτε επίσης να εκτελείτε ορισμένους τύπους επικοινωνίας δεδομένων συστήματος με την κύρια γραμμή.

Ρύθμιση του DNS της δευτερεύουσας γραμμής

1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>  <Ρυθμίσεις για Επικοινωνία Δεδομένων Συστήματος>  <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης Διακομιστή DNS>.
3
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ναι>.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης της δευτερεύουσας γραμμής

1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>  <Ρυθμίσεις για Επικοινωνία Δεδομένων Συστήματος>  <Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>.
3
Πατήστε <On> για <Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης>  Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται πατήστε <OK>.
<Διεύθυνση Διακομιστή>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιείται. Καθορίστε τις ρυθμίσεις, όπως η διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
<Αριθμός Θύρας>
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
<Ορισμός Πιστοποίησης>
Πατήστε το για να ορίσετε τις πληροφορίες πιστοποίησης κατά τη χρήση της λειτουργίας πιστοποίησης ενός διακομιστή μεσολάβησης. Πατήστε <On> στην οθόνη που εμφανίζεται, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση μέσω διακομιστή μεσολάβησης και πατήστε το <OK>.
4
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ναι>.

Επιλογή της γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί

1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>  <Ρυθμίσεις για Επικοινωνία Δεδομένων Συστήματος>  <Επιλέξτε Γραμμή για Χρήση>.
3
Επιλέξτε <Κύρια Γραμμή> ή <Δευτερεύουσα Γραμμή> και πατήστε <OK>.
Αν επιλέξετε <Κύρια Γραμμή> για την επιλογή <Επιλέξτε Γραμμή για Χρήση>, οι ρυθμίσεις για <Κύρια Γραμμή> αντικατοπτρίζονται στις <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης Διακομιστή DNS> και <Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>.
A131-03J