Πώς να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει προληπτικά μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από εξωτερικά δίκτυα. Για τους διαχειριστές και τους χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή σε περιβάλλον δικτύωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την ενότητα πριν από τη χρήση. Η σύνδεση στα δίκτυα σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες όπως η εκτύπωση, ο απομακρυσμένος χειρισμός από υπολογιστή, η αποστολή σαρωμένων εγγράφων μέσω Internet κ.λπ. Ωστόσο, για την προστασία της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από εξωτερικά δίκτυα, τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει ορισμένα μέτρα επίλυσης κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν πριν από τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον δικτύωσης.

Χρήση ιδιωτικών διευθύνσεων IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που έχει αντιστοιχιστεί σε έναν υπολογιστή εντός ενός δικτύου. Η «γενική διεύθυνση ΙΡ» χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Internet. Η «ιδιωτική διεύθυνση ΙΡ» χρησιμοποιείται για τοπικά δίκτυα, όπως ένα LAN γραφείου. Εάν η διεύθυνση IP σας είναι μια γενική διεύθυνση IP, μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο Internet ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο τοπικό σας δίκτυο και να αυξηθούν οι κίνδυνοι όπως η διαρροή πληροφοριών. Εάν η διεύθυνσή IP σας είναι ιδιωτική, μόνο οι χρήστες ενός τοπικού δικτύου, όπως ένα τοπικό δίκτυο γραφείων, έχουν πρόσβαση.
Γενική διεύθυνση IP
Προσβάσιμη εξωτερικά του δικτύου σας
Ιδιωτική διεύθυνση IP
Προσβάσιμη μόνο μέσα από ένα τοπικό δίκτυο
Γενικά, κατά τη ρύθμιση μιας διεύθυνσης IP, χρησιμοποιήστε μια ιδιωτική διεύθυνση IP. Για μια ιδιωτική διεύθυνση IP, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε διευθύνσεις στις ακόλουθες περιοχές. Ελέγξτε αν η διεύθυνση IP που έχει οριστεί είναι μια ιδιωτική διεύθυνση IP.

Περιοχές ιδιωτικών διευθύνσεων IP

10.0.0.0 έως 10.255.255.255
172.16.0.0 έως 172.31.255.255
192.168.0.0 έως 192.168.255.255
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της διεύθυνσης IP, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός της διεύθυνσης IPv4.
Ακόμη και αν έχει οριστεί μια γενική διεύθυνση IP για τη συσκευή, ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης μπορεί να μειωθεί με ένα τείχος προστασίας. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου σας όταν θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή με μια γενική διεύθυνση IP.

Περιορισμός της επικοινωνίας μέσω τείχους προστασίας

Το τείχος προστασίας είναι ένα σύστημα που δεν επιτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από εξωτερικά δίκτυα ώστε να προστατεύει έναντι επιθέσεων ή εισβολών στο τοπικό δίκτυο. Η πρόσβαση εξωτερικά του τοπικού δικτύου σας, η οποία ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο, μπορεί να διακοπεί εκ των προτέρων με τον περιορισμό της επικοινωνίας από μια συγκεκριμένη εξωτερική διεύθυνση IP στο περιβάλλον δικτύωσής σας. Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας

Ρύθμιση της επικοινωνίας με κρυπτογράφηση TLS

Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με κρυπτογράφηση TLS, δείτε την ενότητα Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Διαχείριση των πληροφοριών συσκευής με κωδικούς πρόσβασης

Ακόμη και αν υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή από έναν κακόβουλο τρίτο, ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών μπορεί να μειωθεί σημαντικά όταν διάφοροι πόροι πληροφοριών της συσκευής προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης.
Κωδικός πρόσβασης για κάθε λειτουργία / Ρύθμιση του κωδικού PIN
Διαχείριση ατομικής πιστοποίησης με πιστοποίηση χρήστη Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης
Ρύθμιση του κωδικού PIN για το περιεχόμενο διαχείρισης συστήματος Αλλαγή κωδικού και ΡΙΝ του υπεύθυνου συστήματος
Ρύθμιση του κωδικού PIN για την πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων
Αυτά είναι παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Διαχείριση της συσκευής και εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον σας.
A131-02C