Ustawianie adresu IPv4

Dostępne są dwie metody ustawiania adresu IPv4: automatyczna alokacja za pomocą DHCP lub ręczne wprowadzanie danych. Wybierz jedną z metod, zgodnie ze środowiskiem sieciowym. W razie konieczności, przeprowadź test łączności.

Ustawianie adresu IPv4

1
Wybierz <Ustaw> na ekranie <Ekran główny>. Ekran <Ekran główny>
2
Wybierz <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>.
Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN administratora, wprowadź prawidłowy kod PIN. <Ustaw kod PIN administratora>
3
Wybierz <Użyj IPv4> <Włącz>, aby włączyć ustawienia IPv4.
4
Wybierz <Ustawienia Adresu IP> i ustaw adres IP.
Można również ustawić zarówno automatyczne, jak i ręczne pobieranie. Jeśli ustawisz obie alokacje, ustaw [Jeśli nie można uzyskać adresu, zwolnij adres ostatnio uzyskany z serwera DHCP] na zdalnym interfejsie użytkownika – używany jest ręcznie wpisany adres IP, jeśli nie powiedzie się pobranie automatycznego adres IP.
Automatyczne przypisywanie adresu IP
1
Wybierz <Ustawienia Adresu IP>  <Uzyskaj automatycznie>.
2
Wybierz kolejno <Wybierz protokół> <DHCP>.
3
Upewnij się, że ustawienie <Auto. IP> ma wartość <Włącz>.
Jeśli wybrana jest opcja <Wyłącz>, należy zmienić ustawienie na <Włącz>.
4
Wybierz <Zastos.>.
Jeżeli naciśniesz na <Auto. IP>, dostępny adres IP zostanie automatycznie wyszukany w obrębie sieci (LAN) i wartości dla poszczególnych elementów zostaną im przydzielone. Ta funkcji przydziela adres IP bez korzystania z serwera DHCP. Jednakże, komunikacja poza dopuszczalnym dla rutera zakresem nie jest możliwa.
W środowisku, gdzie zarówno <DHCP> jak i <Auto. IP> nie mogą być wykorzystywane i wybrana zostanie jedna z tych opcji, wystąpi zbędna komunikacja ponieważ urządzenie będzie próbowało sprawdzać, czy taka usługa jest dostępna w sieci.
Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołu DHCP są nadrzędne w stosunku do adresów uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.
Wprowadzanie ręczne
1
Skonfiguruj ustawienie, aby wyłączyć automatyczne pobieranie.
Wybierz <Uzyskaj automatycznie>, a następnie ustaw zarówno opcję <Wybierz protokół>, jak i <Auto. IP> na <Wyłącz>.
2
Wybierz <Uzyskaj ręcznie>.
3
Wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramki.
Wprowadź te wartości na każdym ekranie za pomocą klawiszy numerycznych i naciśnij przycisk .

Przeprowadzenie testu połączenia dla adresu IPv4

Gdy urządzenie zostanie prawidłowo podłączone, ekran logowania do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) może być wyświetlony z poziomu komputera (Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)). Za pomocą panelu sterowania urządzenia można wykonać test połączenia.
<Ustaw> <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>  <Komenda PING>  Wprowadź adres jakiegokolwiek innego urządzenia, którego używasz 
Jeżeli urządzenie zostanie połączone prawidłowo, wyświetlony zostanie komunikat <Uzyskano odpowiedź z hosta.>.
Nawet, jeżeli adresy IP są ustawione prawidłowo i jeżeli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego, urządzenie może nie być połączone z siecią. W takiej sytuacji, opóźnij czas rozpoczęcia komunikacji i spróbuj się połączyć ponownie. Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
A159-02J