Ustawianie adresu IPv6

Poniżej przedstawiono rodzaje adresów IPv6. W razie konieczności, należy je zarejestrować. Można zarejestrować do czterech adresów bezstanowych. W razie konieczności, przeprowadź test łączności.
Typ
Wyjaśnienie
Zakres adresu lokalnego
Adresy, które mogą być określane wyłącznie w danym zakresie i które są automatycznie tworzone bez wprowadzania jakichkolwiek ustawień. Nie mogą wykraczać poza zakres dopuszczalny dla rutera.
Adres bezstanowy
Adresy tworzone automatycznie na podstawie prefiksu określanego przez ruter i adres MAC urządzenia, nawet w środowisku bez serwera DHCP.
Adres ręczny
Adresy wprowadzane ręcznie. Długość prefiksu i domyślny adres rutera są określane.
Adres stanowy
Adresy uzyskane z serwera DHCP.

Ustawianie adresu IPv6

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia IPv6].
4
Wybierz [Użyj IPv6] i skonfiguruj wymagane ustawienia.
[Użyj IPv6]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć obsługę protokołu IPv6 w urządzeniu. Jeśli protokół IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj Adresu Bezstanowego]
Zaznacz to pole wyboru w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli adres bezstanowy nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu wprow. ręcznie]
Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, zaznacz to pole wyboru i wprowadź adres IP, określ długość prefiksu oraz podaj domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.
Nie można używać poniższych adresów.
Adresy zgodne z IPv4 (adresy IPv6, w których górne 96 bitów ma wartość „0”, a adres IPv4 zawarty jest w dolnych 32 bitach)
Adresy mapowane IPv4 (adresy IPv6, w których górne 96 bitów ma wartość „0:0:0:0:ffff:”, a adres IPv4 zawarty jest w dolnych 32 bitach).
[Adres IP]
Wprowadź adres IPv6. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Dług. Prefiksu]
Wprowadź liczbę wskazującą, ile bitów jest dostępnych dla adresu sieciowego.
[Domyślny Adres Rutera]
W razie potrzeby wprowadź adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Użyj DHCPv6]
Zaznacz to pole wyboru w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego]
Zaznacz to pole wyboru, aby pobrać tylko pierwszą połowę adresu stanowego z serwera DHCP, używając DHCPv6.
5
Kliknij [OK].

Przeprowadzenie testu połączenia dla adresu IPv6

Gdy urządzenie zostanie prawidłowo podłączone, ekran logowania do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) może być wyświetlony z poziomu komputera (Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)).
Nawet, jeżeli adresy IP są ustawione prawidłowo i jeżeli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego, urządzenie może nie być połączone z siecią. W takiej sytuacji, opóźnij czas rozpoczęcia komunikacji i spróbuj się połączyć ponownie. Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
A159-02K