Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia

Aby bolo možné spravovať osobné overovanie, je najprv nutné zaregistrovať údaje používateľov do databázy v zariadení.

Registrácia informácií o používateľovi

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
3
Kliknite na položky [User Management]  [Authentication Management].
Deaktivácia používateľa „Administrator“
Používateľ s menom požívateľa „Administrator“ je štandardne zaregistrovaný ako používateľ s oprávneniami správcu. Používateľa „Administrator“ nie je možné odstrániť, ale ho možno deaktivovať po pridaní používateľa s oprávneniami „Administrator“. Po deaktivovaní používateľa „Administrator“ nie je možné meniť nastavenia, ktoré môže konfigurovať len požívateľ „Administrator“ na ovládacom paneli zariadenia.
4
Kliknite na tlačidlo [Add User].
Úprava údajov o používateľoch
Kliknite na položku [Edit] pri údajoch používateľa, ktoré chcete upraviť, vykonajte potrebné zmeny a kliknite na možnosť [Update].
Odstránenie údajov o používateľoch
Začiarknite políčko pri údajoch používateľa, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na možnosť [Delete]  [OK].
5
Zadajte potrebné údaje.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Zadajte meno používateľa a heslo. Pre potvrdenie zadajte heslo znova do poľa [Confirm:]. V používateľskom mene je možné používať jednobajtové a dvojbajtové znaky.
Ak je nastavená podrobná politika hesla, zadajte heslo, ktoré vyhovuje politike hesiel. Nastavenie politiky hesiel
[No Expiry for Password]
Začiarknite políčko, ak chcete nastaviť heslo používateľa tak, aby jeho platnosť nikdy nevypršala. Toto nastavenie je možné špecifikovať, keď je položka [Set password validity period] nastavená na [Off] v [Password Settings Policy] v [Authentication] v [Security Policy Settings].
[Change Password at Next Login]
Začiarknutím tohto políčka prinútite registrovaných používateľov, aby si pri prvom prihlásení zmenili svoje heslá. Keď používateľ zmení svoje heslo, označenie začiarkavacieho políčka sa automaticky zruší.
[Displayed As:]
Zadajte meno používateľa. Ako zobrazované meno sa zobrazí meno používateľa tlače s núteným podržaním.
[E-Mail Address:]
Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používateľ používa v zariadeniach, ako napr. počítačoch.
Bežní používatelia si môžu takisto zmeniť svoje heslo.
Ak začiarknete políčko [Allow e-mail address settings], môžu si bežní používatelia sami nastaviť svoju e-mailovú adresu. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
6
Špecifikujte ostatné potrebné nastavenia.
[User Name for Universal Print:]
Ak je povolené nastavenie [Settings/Registration] [Network Settings] [Settings for Universal Print], môžete zadať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo použité v konte Microsoft 365 používateľa, s ktorým sú prepojené úlohy služby Univerzálna tlač.
[Department ID:]
Ak používate správu ID zariadení, je potrebné kliknúť na položku [Department ID Settings...] a zo zoznamu vybrať ID oddelenia, ktoré používateľovi pridelíte. Najprv zaregistrujte potrebné ID oddelení pod položku [Register New Department...] na obrazovke so zoznamom. Ak ID oddelenia, ktoré sem zadáte, neskôr odstránite, nezabudnite toto nastavenie zmeniť. Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia
[Select Role to Set:]
Na výber sú používateľské oprávnenia (roly) uvedené v zozname nižšie. Dostupné položky nastavení sa líšia v závislosti od oprávnení (Nastavenia/Registrácia).
[Administrator]
Umožňuje vykonávať všetky operácie ako správca zariadenia.
[GeneralUser]
Všeobecné používateľské oprávnenia.
[Set expiration for the user account]
Ak chcete nastaviť obdobie platnosti konta, začiarknite políčko a zadajte príslušnú hodnotu pod položkou [Expiration].
[Disable the user account]
Začiarknutím tohto políčka môžete dočasne vypnúť konto.
7
Kliknite na tlačidlo [Add].
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
V prípade dávkového exportovania je toto nastavenie zahrnuté v časti [Nastavenia/Základné informácie o registrácii]. Import a export všetkých nastavení
Kontrola nezaregistrovaných ID oddelení
Ak na obrazovke zobrazenej v kroku 4 kliknete na možnosť [Check Unregistered Department ID...], môžete porovnať ID oddelení pridelené používateľom a ID oddelení zaregistrované v zariadení a nájsť tak ID oddelení, ktoré nie sú zaregistrované.
Hromadné nastavenia ID oddelení
Ak na obrazovke zobrazenej v kroku 4 kliknete na položku [Batch Settings for Department ID...], môžete vytvoriť nové ID oddelení a použiť nastavenia pre všetkých používateľov.
Ak používateľské meno pozostáva len z číslic a obsahuje ich najviac sedem, používateľovi sa pridelí rovnaké číslo aj ako ID oddelenia. Ak má daný používateľ zaregistrované heslo zložené z najviac siedmich číslic, nastaví sa toto číslo zároveň ako kód PIN pre dané ID oddelenia.
Ak používateľské meno a heslo nespĺňajú tieto podmienky, ID oddelenia sa priradí automaticky počnúc od 0000001 a ako kód PIN sa nastaví 0 (žiadny).
Zaregistrovanie ID oddelenia ako používateľského mena
Ak na obrazovke v kroku 4 kliknete na možnosť [Add User Using Department ID...], zaregistruje sa nový používateľ s rovnakým menom ako ID oddelenia. Ak sa používa overovanie pomocou klávesnice, na overenie postačuje použiť numerické tlačidlá.

Povolenie dvojfaktorového overovania

Na zvýšenie bezpečnosti prihlasovania do Remote UI (Vzdialené PR) môžete okrem hesla nastaveného v položke „Registrácia informácií o používateľovi“ použiť dvojfaktorové overovanie.
Na získanie jednorazového hesla je potrebné do mobilného zariadenia, napr. smartfónu alebo tabletu, nainštalovať mobilnú aplikáciu (Microsoft Authenticator alebo Google Authenticator). Čas na tomto mobilnom zariadení sa musí zhodovať s časom na zariadení.
Dvojfaktorové overovanie možno povoliť len pre prihlásený používateľský účet.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
3
Kliknite na položky [User Management]  [Authentication Management].
V prípade používateľa s právami správcu kliknite na tlačidlo [Edit] na obrazovke [User Management].
4
Vyberte položku [Use Two-Factor Authentication] a kliknite na položku [Update].
5
Spustite mobilnú aplikáciu a pomocou nej naskenujte kód QR zobrazený na obrazovke [Enable Two-Factor Authentication] Remote UI (Vzdialené PR).
Ak nemôžete naskenovať kód QR, zadajte kľúč zobrazený v položke [Manual Entry Key:].
6
Na obrazovke [One-Time Password:] zadajte jednorazové heslo zobrazené v mobilnej aplikácii kliknite na tlačidlo [Verify].
Pri strate alebo vymazaní informácií o účte
Kód QR alebo kľúč možno použiť na registráciu alebo obnovenie informácií o účte z akéhokoľvek mobilného zariadenia. Odporúčame odfotiť alebo zhotoviť snímku obrazovky kódu QR alebo kľúča zobrazeného na obrazovke počítača pre prípad straty mobilného zariadenia alebo neúmyselného vymazania informácií o účte zaregistrovaných v mobilnej aplikácii.
Fotografiu alebo snímku obrazovky s kódom QR alebo kľúčom starostlivo uložte, aby ju nemohli vidieť ostatní.
Ak dôjde k strate mobilného zariadenia alebo k vymazaniu informácií o účte zaregistrovaných v mobilnej aplikácii a vy nemáte fotografiu alebo snímku obrazovky kódu QR alebo kľúča, nebudete môcť získať jednorazové heslo, a preto sa nebudete môcť prihlásiť do Remote UI (Vzdialené PR). V takom prípade požiadajte používateľa s privilégiami Administrator, aby zrušil výber možnosti [Use Two-Factor Authentication], aby ste sa mohli prihlásiť do Remote UI (Vzdialené PR).
A15K-053