Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων

Εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες, για να ελέγξετε την εναπομένουσα ποσότητα αναλώσιμων. Συγκεκριμένα, ελέγξτε εάν πρέπει να προετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη πριν εκτυπώσετε μια μεγάλη ποσότητα εγγράφων.
 (Έλεγχος κατάστασης) <Κατάσταση Συσκευής>  <Πληροφορίες Αναλώσιμων>
Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την υπολειπόμενη ποσότητα αναλώσιμων από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έλεγχος της κατάστασης της συσκευής
A14L-01E