การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด

เมื่อการพิมพ์ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามปกติ ตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย “#” (รหัสข้อผิดพลาด) จะปรากฏบนหน้าจอรายละเอียดสำหรับบันทึกข้อมูลงานหรือรายงานการจัดการการสื่อสาร (การพิมพ์รายงานและรายการ) ให้ใช้มาตรการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับรหัสข้อผิดพลาด
รหัสข้อผิดพลาดบางอย่างอาจไม่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องของคุณ

#001 ถึง #800

#801 ถึง #999

#009

กระดาษหมด
ใส่กระดาษ
การดำเนินการใส่กระดาษ
ใส่ลิ้นชักเก็บกระดาษไม่ถูกต้อง
ใส่ถาดกระดาษเข้าไปจนสุด
วิธีการโหลดกระดาษขั้นพื้นฐาน

#010

กระดาษหมด
ใส่กระดาษ
การดำเนินการใส่กระดาษ

#037

ได้รับข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 หน้า
เครื่องจะลบหน้าใดก็ตามหลังจากหน้าที่ 999 เป็นต้นไป และพิมพ์ 999 หน้าที่เหลืออยู่ ให้แจ้งอีกฝ่ายให้ส่งหน้าที่ 1,000 และหน้าอื่น ๆ ตามมาอีกครั้งในภายหลัง

#099

การดำเนินการถูกยกเลิกก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์
ดำเนินการใหม่อีกครั้ง

#701

ไม่มี ID แผนกหรือมีการเปลี่ยนแปลง PIN
หากคุณใช้การรับรองความถูกต้องผู้ใช้ ให้กำหนด ID แผนกให้กับผู้ใช้ หากคุณใช้ Department ID Authentication ให้ป้อน ID แผนกและ PIN ใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
การตั้งค่าการรับใน [Printer Jobs with Unknown IDs] เป็น [Reject]
ตั้งค่า [Printer Jobs with Unknown IDs] ใน [Department ID Management] เป็น [Allow]
การตั้งค่าการจัดการ ID แผนก

#749

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อความการเรียกใช้บริการปรากฏขึ้น
ปิดเครื่องหลักและเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ให้ปิดสวิตช์เปิดปิดหลัก ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ
การปิดเครื่อง
การเปิดเครื่อง

#752

เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานหรือเครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย
การตั้งค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับอีเมลไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมน
ตรวจสอบการตั้งค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่อยู่อีเมล และชื่อโดเมนใน <การตั้งค่าการสื่อสาร>
การกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล

#753

เกิดข้อผิดพลาดกับ TCP/IP (ข้อผิดพลาดใน Socket (ซอกเก็ต) หรือ Select (การเลือก) ฯลฯ) เมื่อได้รับอีเมล
ตรวจสอบสถานะของสายเครือข่ายและขั้วต่อ หากยังมีปัญหาให้รีสตาร์ทเครื่อง
การเปิดเครื่อง

#755

ไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่ IP
ตรวจสอบ <การตั้งค่า TCP/IP> ใน <ค่ากำหนด>
<เครือข่าย>  <การตั้งค่า TCP/IP>
หากคุณเลือก <LAN แบบมีสาย + LAN ไร้สาย> ใน <LAN แบบมีสาย + LAN แบบมีสาย> ให้ตรวจสอบ <การตั้งค่าสายย่อย> ใน <ค่ากำหนด> เมื่อเครื่องเปิดอยู่ จะไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับเครื่องโดย DHCP หรือ IP อัตโนมัติ
<เครือข่าย>  <การตั้งค่าสายย่อย> ด้วยเช่นกัน
เมื่อเครื่องเปิดอยู่ จะไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับเครื่องโดย DHCP หรือ IP อัตโนมัติ
ตรวจสอบ <การตั้งค่า TCP/IP> ใน <ค่ากำหนด>
<เครือข่าย>  <การตั้งค่า TCP/IP>
หากคุณเลือก <LAN แบบมีสาย + LAN ไร้สาย> ใน <LAN แบบมีสาย + LAN แบบมีสาย> ให้ตรวจสอบ <การตั้งค่าสายย่อย> ใน <ค่ากำหนด>
<เครือข่าย>  <การตั้งค่าสายย่อย> ด้วยเช่นกัน

#772

เครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ
ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย

#801

เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการหมดเวลา เนื่องจากปัญหาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เมลเมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อรับอีเมล
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย
มีการส่งข้อผิดพลาดกลับจากเซิร์ฟเวอร์ SMTP เมื่อเชื่อมต่อกับ SMTP การตั้งค่าที่อยู่ไม่ถูกต้อง เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากปัญหาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เมื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ไฟล์
ตรวจสอบว่า SMTP ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ สถานะของเครือข่าย การตั้งค่าปลายทาง รวมถึงสถานะและการตั้งค่าของไฟล์เซิร์ฟเวอร์

#802

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ระบุใน <การตั้งค่าการสื่อสาร> ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ตั้งค่าไว้ใน <การตั้งค่าการสื่อสาร>
การกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล
ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ระบุใน <การตั้งค่า DNS> ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ระบุในการตั้งค่า DNS
การดำเนินการตั้งค่า DNS
การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ล้มเหลว
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ทำงานได้ตามปกติ

#810

เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ POP เมื่อได้รับอีเมล
ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP ใน <การตั้งค่าการสื่อสาร>
การกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ POP ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย
มีการส่งข้อผิดพลาดกลับจากเซิร์ฟเวอร์ POP เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP หรือเกิดข้อผิดพลาดในการหมดเวลาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP ใน <การตั้งค่าการสื่อสาร>
การกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ POP ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย

#813

เกิดข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้องเซิร์ฟเวอร์ POP (ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน) เมื่อได้รับอีเมล
ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP ใน <การตั้งค่าการสื่อสาร>
การกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล

#816

ไม่สามารถทำการพิมพ์ได้เนื่องจากการพิมพ์นั้นเกินจำนวนครั้งในการพิมพ์สูงสุดที่ตั้งไว้ในการจัดการ ID แผนกแล้ว
ติดต่อผู้จัดการระบบของคุณ

#818

ข้อมูลที่ได้รับอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แจ้งให้อีกฝ่ายเปลี่ยนรูปแบบไฟล์และส่งอีกครั้ง

#819

ได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถจัดการได้ ข้อมูล MIME ไม่ถูกต้อง
แจ้งให้อีกฝ่ายตรวจสอบการตั้งค่าและส่งอีกครั้ง

#820

ได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถจัดการได้ ข้อมูล BASE64 หรือ uuencode ไม่ถูกต้อง
แจ้งให้อีกฝ่ายตรวจสอบการตั้งค่าและส่งอีกครั้ง

#821

ได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถจัดการได้ เกิดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ TIFF
แจ้งให้อีกฝ่ายตรวจสอบการตั้งค่าและส่งอีกครั้ง

#822

ได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถจัดการได้ ไม่สามารถถอดรหัสภาพได้
แจ้งให้อีกฝ่ายตรวจสอบการตั้งค่าและส่งอีกครั้ง

#825

มีการลบ ID แผนกและ PIN ของงานที่กำลังดำเนินการหรืองานที่สำรองไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง PIN
ดำเนินงานอีกครั้งโดยใช้ ID แผนกและ PIN ที่เปลี่ยน

#827

ได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถจัดการได้ มีข้อมูล MIME ที่ไม่รองรับรวมอยู่ด้วย
แจ้งให้อีกฝ่ายตรวจสอบการตั้งค่าและส่งอีกครั้ง

#828

ได้รับข้อมูล HTML แล้ว
แจ้งให้อีกฝ่ายเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ HTML และส่งอีกครั้ง

#829

ได้รับข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 หน้า
เครื่องจะลบหน้าใดก็ตามหลังจากหน้าที่ 999 เป็นต้นไป และพิมพ์ 999 หน้าที่เหลืออยู่ ให้แจ้งอีกฝ่ายให้ส่งหน้าที่ 1,000 และหน้าอื่น ๆ ตามมาอีกครั้งในภายหลัง

#831

ไม่สามารถรับอีเมลโดยใช้ SMTP ได้ เนื่องจากการตั้งค่าตัวกรองการรับในการตั้งค่าไฟร์วอลล์
รีเซ็ตการตั้งค่าตัวกรองการรับในการตั้งค่าไฟร์วอลล์
การระบุที่อยู่ IP ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์

#837

ได้รับคำขอการเชื่อมต่อจากโฮสต์ซึ่งการเชื่อมต่อถูกจำกัดโดยการตั้งค่าตัวกรองการรับในการตั้งค่าไฟร์วอลล์
ตรวจสอบการตั้งค่าตัวกรองการรับในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ นอกจากนี้ยังอาจแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแฮ็กผ่านการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
การระบุที่อยู่ IP ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์

#843

มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเวลาของเซิร์ฟเวอร์ KDC (Key Distribution Center หรือศูนย์กลางการกระจายคีย์) และเวลาที่ตั้งไว้ในเครื่อง
ปรับวันที่และเวลาปัจจุบันใน <Date/Time Settings>
การตั้งค่าวันที่/เวลา
ปรับเวลาปัจจุบันที่ตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์ KDC (Key Distribution Center หรือศูนย์กลางการกระจายคีย์)

#844

ไม่สามารถส่งได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบในขณะที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS เมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ POP เนื่องจากมีการตั้งค่า <ยืนยันการรับรอง TLS สำหรับการรับ POP> เป็น <เปิด>
ใช้ UI ระยะไกลเพื่อตรวจสอบว่าใบรับรอง CA ที่ใช้ในการลงนามใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ POP นั้นได้รับการลงทะเบียนในเครื่องหรือไม่
ตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ POP นั้นถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS เป็นใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองหรือไม่

#851

ไม่สามารถจัดเก็บงานของเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจากหน่วยความจำเต็ม
ตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้ และดำเนินงานอีกครั้ง

#852

มีการปิดเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังดำเนินงาน
ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กไฟเชื่อมต่อแน่นหนาดีแล้ว และดำเนินงานอีกครั้ง

#853

หน่วยความจำเต็ม
ลดจำนวนหน้าหรือตรวจสอบว่าจำนวนงานที่รอดำเนินการนั้นลดลงแล้ว และดำเนินงานอีกครั้ง

#856

งานที่ดำเนินการถูกยกเลิกเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลชั่วคราวเต็มแล้ว
ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

#857

เครื่องยกเลิกการพิมพ์เนื่องจากมีการยกเลิกงานในขณะที่กำลังรับงาน หรือเนื่องจากหมดเวลา
หากหมดเวลา ให้ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย

#858

ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าเครื่องรองรับโปรโตคอลการพิมพ์ รวมทั้งการตั้งค่าการพิมพ์ด้วย

#860

การกู้คืนล้มเหลวหลังจากกระดาษติด มีภาษาคำอธิบายหน้าที่ไม่เข้ากันหรือมีการตั้งค่าที่ไม่สามารถผสานกันได้รวมอยู่ด้วย
ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษหรืองาน

#861

เกิดข้อผิดพลาดขณะประมวลผลข้อมูลการพิมพ์หรือข้อมูลรูปภาพ
ตรวจสอบขนาดภาพและขนาดกระดาษ รวมถึงการตั้งค่าข้อมูลจำเพาะของสีด้วย

#862

รวมการตั้งค่ากับรายการที่ไม่รองรับ รายการที่ไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ หรือรายการที่เกินขีดจำกัดของเครื่อง
ตรวจสอบการตั้งค่างาน

#863

งานถูกยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการในการเตรียมใช้งานนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กำลังประมวลผลข้อมูลการพิมพ์
ดำเนินงานอีกครั้ง

#865

ขณะนี้ฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ถูกจำกัด
ตรวจสอบเครื่องและการตั้งค่างาน

#866

งานถูกยกเลิกโดยการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
หากคุณกำลังดำเนินงานจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ใช้ข้อมูลผู้ใช้ตามสิทธิ์ที่เหมาะสม
หากคุณกำลังดำเนินงานจากแผงควบคุม ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ด้วยสิทธิ์ที่เหมาะสม
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีดังต่อไปนี้
เลือก [Remote job without user authentication] เอาไว้

#919

ตรวจพบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือข้อผิดพลาด PostScript ที่เกินข้อจำกัดของอุปกรณ์ ฯลฯ
ตั้งค่า <พิมพ์ข้อผิดพลาด PS> (ตั้งค่า) เป็น <เปิด> ให้ส่งงานอีกครั้ง และยืนยันเนื้อหาของข้อผิดพลาด PostScript จากนั้นจึงดำเนินงานหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)” ผ่านไซต์คู่มือออนไลน์

#923

ไม่สามารถพิมพ์บนด้านที่ระบุของหน้าปกหรือเนื้อหาได้
เปลี่ยนเป็นประเภทกระดาษที่เข้ากันได้กับการพิมพ์สองด้าน และสั่งงานอีกครั้ง

#934

เกิดข้อผิดพลาดสำหรับงานพิมพ์ และงานถูกลบเนื่องจากเลยช่วงเวลาที่ระบุไว้
แก้ไขข้อผิดพลาดและดำเนินงานอีกครั้ง
คุณยังสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาก่อนที่จะลบหรือปิดใช้งานการลบอัตโนมัติจาก <ลบงานที่ถูกระงับอัตโนมัติ> (ตั้งค่า)
<ลบงานที่ถูกระงับอัตโนมัติ>

#939

การพิมพ์ถูกยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะประมวลผลข้อมูลภาพ
ดำเนินงานอีกครั้ง

#995

ล้างงานการสื่อสารที่สำรองไว้แล้ว
ดำเนินการอีกครั้งตามความจำเป็น
9Y98-0A4