In từ máy tính

Phần này mô tả cách in cơ bản từ máy tính có cài đặt trình điều khiển máy in.

Trợ giúp về Trình điều khiển máy in

Nhấp vào [Trợ giúp] (Windows) hoặc  (Mac OS) trên màn hình cài đặt trình điều khiển máy in hiển thị màn hình Trợ giúp. Đối với thông tin không có trong Hướng dẫn người dùng, bao gồm cả các tính năng của trình điều khiển và cách thiết lập các tính năng đó, hãy xem phần Trợ giúp.

Thao tác in cơ bản

Phần này mô tả quy trình cơ bản khi in từ máy tính.
1
Mở tài liệu và hiển thị màn hình in.
2
Chọn máy và nhấp vào [Sở thích] hoặc [Thuộc tính].
3
Chỉ định cài đặt in nếu cần, và nhấp vào [OK].
Chuyển các thẻ nếu cần để chỉ định cài đặt in mong muốn.
4
Bấm [In] hoặc [OK].
Bắt đầu in.
Nếu bạn muốn huỷ, xem mục Huỷ In.
1
Mở tài liệu và hiển thị màn hình in.
2
Chọn máy.
3
Chỉ định các cài đặt in ấn khi cần.
Sau khi chọn bảng cài đặt từ danh sách thả xuống, hãy cài đặt để in trên mỗi bảng.
4
Nhấp vào [Print].
Bắt đầu in.
Nếu bạn muốn huỷ, xem mục Huỷ In.
9Y9C-03R