Chọn Phương thức kết nối mạng

Bạn có thể chọn phương thức kết nối máy với máy tính, v.v. Có các phương thức kết nối sau đây.
Chỉ cho LAN có dây
Chỉ cho LAN không dây
Đồng thời cả LAN có dây và LAN không dây
Đồng thời cả LAN có dây và một LAN có dây khác
Khi sử dụng đồng thời LAN có dây và LAN không dây hoặc sử dụng đồng thời LAN có dây và một LAN có dây khác, thì đường kết nối từ cổng LAN của máy được gọi là “đường chính” và đường kết nối từ LAN không dây hoặc LAN có dây khác được gọi là “đường phụ.”
<Đặt> <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Chọn Giao Diện>
Khi sử dụng đường phụ, xem mục Những lưu ý khi sử dụng đường phụ.
Nếu bạn đã chọn <Mạng LAN Không Dây> hoặc <Mạng LAN Có Dây + Mạng LAN Không Dây>
Các cài đặt của <Cài Đặt Mạng LAN Không Dây> bị xóa.
Bạn không thể cài đặt LAN không dây làm đường chính và LAN có dây làm đường phụ.
Nếu bạn đã chọn <Mạng LAN Có Dây + Mạng LAN Có Dây>
Cài đặt <Dùng Năng Lượng Trong Chế Độ Nghỉ> thành <Cao>. <Dùng Năng Lượng Trong Chế Độ Nghỉ>
9Y9C-027