הצגת מצב ויומן של עבודת הדפסה

תהליכים המטופלים על ידי המכשיר, כולל הדפסה, מנוהלים כעבודות. על ידי בדיקת המצב ויומן העבודות, ניתן לקבוע אם עבודת הדפסה בוצעה כהלכה ואת הסיבה לשגיאות שהתרחשו.
* אם היומן מוגדר כך שלא יוצג, ניתן לבדוק רק את מצב עבודת ההדפסה. [Display Job Log]
סעיף זה מתאר כיצד להציג מידע זה באמצעות לוח הבקרה.
ניתן גם לבדוק מידע זה באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. בדיקת שימוש ויומנים בעזרת ממשק משתמש מרוחק
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Status Monitor] במסך [Home] או במיקום אחר. מסך [Home]
מסך [Status Monitor] מוצג.
2
לחץ על [Copy/Print Job].
3
על מנת לבדוק את מצב עבודת ההדפסה והיכנס ללשונית [Copy/Print Job Status] או לשונית [Print Job Log].
הצגת מצב עבודת ההדפסה
1
בלשונית [Copy/Print Job Status] בדוק את העבודה הפעילה או שממתינה לעיבוד.
2
בחר עבודה כדי להציג את פרטיה.
פרטי העבודה מוצגים.
3
הצג את שם הקובץ, שם המשתמש ומידע אחר.
בהתאם לסוג התווים שבהם נעשה שימוש, ייתכן ששם הקובץ ושם המשתמש לא יוצגו כהלכה.
הצגת יומן עבודות ההדפסה
1
בלשונית [Print Job Log], בדוק את עבודות ההדפסה שהושלמו.
2
בחר עבודה כדי להציג את פרטיה.
פרטי העבודה מוצגים.
3
הצג את שם הקובץ, שם המשתמש ומידע אחר.
בהתאם לסוג התווים שבהם נעשה שימוש, ייתכן ששם הקובץ ושם המשתמש לא יוצגו כהלכה.
אם יומן הדפסת עבודות מציג מידע אודות שגיאה
ההדפסה בוטלה, או שאירעה שגיאה.
אם מוצג מספר תלת ספרתי המתחיל ב-"#" (קוד שגיאה), ניתן לבדוק את הסיבה והפתרון באמצעות קוד השגיאה. קוד שגיאה מוצג
9RXL-051