[Data Management]

נהלו או אתחלו נתונים והגדרות במכשיר.
* ערכים בטקסט אדום מודגש הם הגדרות ברירת המחדל עבור כל פריט.

[Import/Export]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [Data Management]
ייבא או ייצא את ספר הכתובות והגדרות שונות.
בסיום הייבוא, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
כדי לייבא או לייצא באמצעות לוח הבקרה, השתמש בהתקן זיכרון USB. הכנסת התקן זיכרון USB והוצאתו
כדי לייבא או לייצא פריטים מסוימים, השתמש ב‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. ייבוא וייצוא של פנקס הכתובות וההגדרות
[Import]
[Export]
אם מסך ה-[Address Book PIN] מופיע במהלך יבוא או ייצוא
הזן את ה-PIN של פנקס הכתובות ולאחר מכן בחר [Apply]. אם תדלג על שלב זה, נתוני פנקס הכתובות לא ייובאו או ייצאו.

[Enable Prod. Ext'd Survey Prog.]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [Data Management]
הגדר אם להשתמש בתוכנית הסקר המורחבת של המוצר (תוכנית לבדיקת השימוש במכונות מדידות).
תוכנית הסקר המורחבת של המוצר מותקנת במקביל למנהלי ההתקן. הוא שולח אוטומטית עדכונים חודשיים של מידע על השימוש במכשיר ל-Canon במשך תקופה של 10 שנים. התוכנית אינה שולחת מידע אישי או כל מידע אחר מלבד זה שמוצג לעיל.
[Off]
[On]

[Initialize Key and Certificate]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [Data Management]
אתחלו את הגדרות המפתח והאישור והגדרות אישור CA, ומחקו את כל המפתחות והאישורים מלבד אלה שהותקנו מראש. אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים

[Initialize Address Book]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [Data Management]
מחק את היעדים הרשומים בפנקס הכתובות. אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים

[Initialize Menu]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [Data Management]
אתחל את הגדרת [Menu] במסך [Home]. בחר את הפריט לאתחל. אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים
[Preferences]
[Adjustment/Maintenance]
[Function Settings]
[Set Destination]
[Management Settings]
[Initialize All]
9RXL-0CA