การเตรียมการเพื่อใช้ AirPrint

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ AirPrint กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันต่างๆ และความปลอดภัยที่จะใช้ตามการใช้งานและสภาพแวดล้อมของคุณ
เมื่อใช้การจัดการ ID ของแผนก
ไม่สามารถตั้ง ID ของแผนกด้วย AirPrint หากต้องการใช้ AirPrint ในขณะที่ใช้การจัดการ ID ของแผนก ให้กำหนดการตั้งค่าโดยไม่จำกัดการดำเนินงานต่อไปนี้:  การเปิดใช้งานการจัดการ ID ของแผนก
การสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่มี ID ของแผนกที่ไม่รู้จัก

การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของ AirPrint

กำหนดการตั้งค่าเหล่านี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ คุณไม่สามารถใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดการตั้งค่า
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings] [AirPrint Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit AirPrint Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Use AirPrint] แล้วใส่ชื่อเครื่องพิมพ์
สำหรับชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ใส่ชื่อเพื่อระบุเครื่องโดยใช้อักขระตัวเลขและตัวอักษรแบบไบต์เดียว
หากมีการตั้งค่า mDNS ของ IPv4 ไว้ ชื่อ mDNS จะถูกใส่เป็นชื่อเครื่องพิมพ์ หากคุณเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องพิมพ์ ชื่อ mDNS ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
* เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องพิมพ์หรือชื่อ mDNS ที่ตั้งไว้ เครื่อง Mac ที่เชื่อมต่อกับเครื่องอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ คุณต้องลงทะเบียนเครื่องบนเครื่อง Mac
5
ใส่ตำแหน่งที่ตั้ง ลองจิจูดและละติจูดของเครื่องตามที่ต้องการ
หากมีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใน [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings] สายอักขระแบบเดียวกันจะถูกใส่ลงในตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่า AirPrint ตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
6
คลิก [OK]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
7
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
เมื่อมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน AirPrint ไว้ การตั้งค่าเครือข่ายต่อไปนี้ก็จะถูกเปิดใช้งานด้วยเช่นกัน:

การตั้งค่าฟังก์ชันและความปลอดภัยที่จะใช้กับ AirPrint

AirPrint ใช้โพรโทคอล IPP
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสการสื่อสารด้วย TLS และกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง IPP ได้เมื่อใช้โพรโทคอลดังกล่าว
กำหนดการตั้งค่าเหล่านี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ คุณไม่สามารถใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดการตั้งค่า
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
การเตรียมการที่จำเป็น
เมื่อจะเข้ารหัสลับการสื่อสารด้วย TLS ให้ระบุคีย์และใบรับรองเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัสลับด้วย TLS การใช้ TLS
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings] [IPP Print Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit IPP Print Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
กำหนดการตั้งค่า IPP
เมื่อจะจำกัดฟังก์ชันที่จะใช้งาน
ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย [Use IPP Printing]
เมื่อคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย จะไม่สามารถสั่งพิมพ์ด้วย AirPrint อีกต่อไป
เมื่อจะเข้ารหัสลับการสื่อสารด้วย TLS
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Allow Only When Using TLS] หรือ [Use TLS]
เมื่อจะตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง IPP
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Use Authentication] และตั้งชื่อผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง IPP โดยใช้อักขระตัวเลขและตัวอักษรแบบไบต์เดียว
หากต้องการตั้งรหัสผ่าน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Set/Change Password] และใส่รหัสผ่านเดียวกันทั้งใน [Password] และ [Confirm] โดยใช้อักขระตัวเลขและตัวอักษรแบบไบต์เดียว
ตอนนี้การสั่งพิมพ์ด้วย AirPrint จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้อง และเฉพาะผู้ใช้ที่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของการรับรองความถูกต้อง IPP เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้
5
คลิก [OK]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
6
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
9C1Y-04E