[การตั้งค่า LAN ไร้สาย]

ระบุการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องกับ LAN แบบไร้สาย และเพื่อประหยัดพลังงานในขณะที่เครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[เลือกเครือข่าย]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย]
เลือกเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) จากรายการที่แสดงและใส่คีย์เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการค้นหาเราเตอร์ (วิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน)

[การเชื่อมต่ออื่นๆ]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย]
เชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการเลือกเราเตอร์ LAN แบบไร้สายจากรายการ
[ป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) ด้วยตนเอง] หรือ [ป้อนชื่อเครือข่ายด้วยตนเอง]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] [การเชื่อมต่ออื่นๆ]
เชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายโดยใส่ข้อมูลทั้งหมดของเราเตอร์ด้วยตนเอง เช่น SSID, คีย์เครือข่าย และการตั้งค่าความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)
[การตั้งค่าความปลอดภัย]
[ไม่มี]
[WEP]
[ระบบเปิด]
คีย์การเข้ารหัส 1 ถึง 4
[คีย์ที่ใช้ร่วมกัน]
คีย์การเข้ารหัส 1 ถึง 4
[WPA/WPA2-PSK]
[อัตโนมัติ]
[AES-CCMP]
[WPA/WPA2-EAP]
[โหมดปุ่มกด WPS]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] [การเชื่อมต่ออื่นๆ]
เชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการกดปุ่มบนเราเตอร์ LAN ที่สนับสนุนโหมดปุ่มกด WPS การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยใช้ปุ่มเราเตอร์ (โหมดปุ่มกด)
[โหมดรหัส PIN WPS]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] [การเชื่อมต่ออื่นๆ]
เชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่สนับสนุนโหมดรหัส PIN WPS โดยลงทะเบียนรหัส PIN ที่เครื่องสร้างขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อลงทะเบียนรหัส PIN การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการใส่รหัส PIN (โหมดรหัส PIN ของ WPS)

[ก.ตั้งค่าก.เชื่อมต่อ] หรือ [การตั้งค่าการเชื่อมต่อ]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย]
กำหนดการตั้งค่าเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อเชื่อมต่อโดย LAN แบบไร้สาย และตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
[โหมดประหยัดพลังงาน]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] [ก.ตั้งค่าก.เชื่อมต่อ]
ระบุว่าจะตั้งค่าเครื่องเป็นโหมดประหยัดพลังงานเป็นระยะตามสัญญาณที่ส่งจากเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือไม่
[ปิด]
[เปิด]
[ข้อมูลการเชื่อมต่อ]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] [ก.ตั้งค่าก.เชื่อมต่อ]
ตรวจสอบข้อมูล เช่น การตั้งค่าความปลอดภัย ตลอดจนที่อยู่ MAC ของ LAN แบบไร้สาย และข้อมูลการเชื่อมต่ออื่นๆ การดูที่อยู่ MAC และข้อมูลการเชื่อมต่อของ LAN แบบไร้สาย
[ที่อยู่ MAC]
[สถานะ LAN ไร้สาย]
[ข้อมูลข้อผิดพลาดล่าสุด]
[ช่อง]
[ชื่อเครือข่าย]
[การตั้งค่าความปลอดภัย]
[โหมดประหยัดพลังงาน]
9C1Y-072