Xem Trạng Thái Và Nhật Ký Công Việc In

Các quy trình do máy xử lý, bao gồm cả thao tác in, được quản lý dưới dạng công việc. Bằng cách kiểm tra trạng thái và nhật ký công việc, bạn có thể xác định xem công việc in có được thực hiện chính xác hay không và nguyên nhân khiến lỗi xảy ra.
* Nếu nhật ký được thiết đặt thành không hiển thị, bạn chỉ có thể kiểm tra trạng thái công việc in. [Hiển Thị Nhật Ký Công Việc]
Phần này mô tả cách xem thông tin này bằng cách sử dụng bảng điều khiển.
Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Kiểm tra Việc sử dụng và Nhật ký với Remote UI

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Trên bảng điều khiển, nhấn [Status Monitor] trong màn hình [Home] hoặc vị trí khác. Màn hình [Home]
Màn hình [Status Monitor] được hiển thị.
2
Nhấn [Công Việc In].
3
Kiểm tra trạng thái và nhật ký công việc in trên thẻ [Trạng Thái Công Việc In] hoặc [In Nhật Ký Công Việc].
Xem Trạng Thái Công Việc In
1
Trên thẻ [Trạng Thái Công Việc In], kiểm tra công việc đang được xử lý hoặc chờ được xử lý.
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó.
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Xem Nhật Ký Công Việc In
1
Trên thẻ [In Nhật Ký Công Việc], kiểm tra các công việc in đã hoàn tất.
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó.
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Nếu Nhật Ký Công Việc In Hiển Thị Thông Tin Lỗi
Việc sao chụp đã bị hủy hoặc xảy ra lỗi.
Nếu một số có ba chữ số bắt đầu bằng "#" (mã lỗi) được hiển thị, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân và giải pháp bằng cách sử dụng mã lỗi. Mã Lỗi Được Hiển Thị

Mẫu LCD Đen Trắng

1
Nhấn trên bảng điều khiển. Bảng Điều Khiển
2
Chọn [Công Việc In], nhấn , sau đó kiểm tra trạng thái và nhật ký công việc in.
■ Xem Trạng Thái Công Việc In
1
Chọn [Trạng Thái Công Việc], nhấn .
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó và nhấn .
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
■ Xem Nhật Ký Công Việc In
1
Chọn [Nhật Ký Công Việc], nhấn .
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó và nhấn .
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Nếu Nhật Ký Công Việc In Hiển Thị Thông Tin Lỗi
Việc in đã bị hủy hoặc xảy ra lỗi.
Nếu một số có ba chữ số bắt đầu bằng "#" (mã lỗi) được hiển thị, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân và giải pháp bằng cách sử dụng mã lỗi. Mã Lỗi Được Hiển Thị
9C20-048