[Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]

Đặt ngày và giờ và chỉ định cài đặt Tiết Kiệm Năng Lượng.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Cài Đặt Ngày/Giờ Hiện Hành]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Đặt ngày và giờ cho máy. Ngày và giờ được đặt ở đây được sử dụng làm giá trị tham chiếu cho các chức năng sử dụng thông tin ngày và giờ. Cài đặt Ngày và Giờ
Trước khi cấu hình cài đặt này, hãy kiểm tra xem đã chọn đúng múi giờ chưa. [Cài Đặt Ngày/Giờ]
* Bạn không thể thay đổi ngày và giờ hiện tại trong một tiếng sau khi đặt Quy Ước Giờ Mùa Hè.

[Cài Đặt Ngày/Giờ]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Đặt múi giờ (UTC*1) và Giờ Mùa Hè theo khu vực nơi máy được cài đặt.
* 1 UTC (Giờ Phối Hợp Quốc Tế) là giờ phối hợp quốc tế tiêu chuẩn cho tất cả các nơi trên thế giới. Giao tiếp dựa trên Internet sẽ phụ thuộc vào việc UTC được đặt chính xác.
* Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, cài đặt [Cài Đặt Ngày/Giờ] có thể không được hiển thị, hoặc nội dung hay cài đặt mặc định của tính năng này có thể khác nhau.
* Khi bạn thay đổi múi giờ, cài đặt thời gian hiện tại sẽ tự động được thay đổi theo. [Cài Đặt Ngày/Giờ Hiện Hành].
* Nếu bạn bật quy ước giờ mùa hè, hãy chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc áp dụng quy ước giờ mùa hè.
[Múi Giờ]
[(UTC-12:00) Phía Tây Đường Đổi Ngày Quốc Tế] đến [(UTC) Giờ Quốc Tế Phối Hợp] đến [(UTC+14:00) Đảo Kiritimati]
 
[Cài Đặt Quy Ước Giờ Mùa Hè]
[Tắt]
[Bật]
[Bắt Đầu]: Tháng, Tuần, Ngày
[Kết thúc]: Tháng, Tuần, Ngày

[Định Dạng Ngày Tháng]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Đặt thứ tự hiển thị năm, tháng và ngày.
* Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, cài đặt [Định Dạng Ngày Tháng] có thể không khả dụng, hoặc nội dung hay cài đặt mặc định của tính năng này có thể khác nhau.
[NNNN TT/NN]
[TT/NN/NNNN]
[NN/TT NNNN]

[Định Dạng Thời Gian]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Đặt 12 Giờ hoặc 24 Giờ làm định dạng cho thời gian hiển thị.
[12 Giờ (AM/PM)]
[24 Giờ]

[Tự Động Đặt Lại Giờ]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Nếu bảng điều khiển không được sử dụng trong khoảng thời gian đã đặt, một chức năng được gọi là “Tự Động Đặt Lại Giờ” sẽ tự động khôi phục cài đặt mặc định. Cài đặt này chỉ định xem Tự Động Đặt Lại có được gọi hay không.
Nếu bạn bật Tự Động Đặt Lại, bạn có thể đặt thời gian để sau đó tính năng này được kích hoạt.
* Bạn cũng có thể thay đổi màn hình được hiển thị sau khi Tự Động Đặt Lại. [Ch.Năng Sau Khi TĐộng Đặt Lại]
Mẫu Bảng Cảm ứng
[Đặt Chức Năng Này]
[Tắt]
[Bật]
[Đặt Thời Gian]
1 đến 2 đến 9 (phút)
 
Mẫu LCD Đen Trắng
0 (Tắt)
1 đến 2 đến 9 (phút)
Các Tình Huống Không Kích Hoạt Tự Động Đặt Lại
Khi đèn Lỗi trên bảng điều khiển đang nhấp nháy Bảng Điều Khiển
Khi màn hình [Menu] hoặc thông báo lỗi* 1 được hiển thị trên bảng điều khiển
Khi đang xử lý một số loại (chẳng hạn như in)
*1 Tự Động Đặt Lại được thực hiện đối với một số thông báo.

[Ch.Năng Sau Khi TĐộng Đặt Lại]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Đặt màn hình được hiển thị sau khi Tự Động Đặt Lại.
Để xem màn hình được chỉ định, hãy đặt thành [Chức Năng Mặc Định]. Chỉ định màn hình hiển thị trong [Màn Hình Mặc Định Sau Khi Khởi Động/Khôi Phục]. [Màn Hình Mặc Định Sau Khi Khởi Động/Khôi Phục] hoặc [MHình MĐịnh sau khi Khởi Động/Khôi Phục]
Để hiển thị màn hình cho chức năng đang được sử dụng trước khi Tự Động Đặt Lại, hãy đặt thành [Chức Năng Đã Chọn].
[Chức Năng Mặc Định]
[Chức Năng Đã Chọn]

[Thời Gian Nghỉ Tự Động]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Đặt thời gian mà sau đó máy sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ. Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ Ngủ)
* Bạn nên sử dụng cài đặt mặc định để tiết kiệm điện năng hiệu quả nhất.
đến 120 (phút)

[Hẹn Giờ Nghỉ T.Đ Hàng Ngày]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Cấu hình để máy tự động bước vào chế độ ngủ tại thời điểm được chỉ định. Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ Ngủ)
Mẫu Bảng Cảm ứng
[Đặt Chức Năng Này]
[Tắt]
[Bật]
(0:00 đến 12:59 AM/PM)
 
Mẫu LCD Đen Trắng
[Tắt]
 
[Bật]
(0:00 đến 12:59 AM/PM)

[Cài Đặt TG Thoát Chế Độ Nghỉ]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
Cấu hình để máy tự động thoát khỏi chế độ ngủ tại thời điểm được chỉ định. Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ Ngủ)
Mẫu Bảng Cảm ứng
[Đặt Chức Năng Này]
[Tắt]
[Bật]
(0:00 đến 12:59 AM/PM)
 
Mẫu LCD Đen Trắng
[Tắt]
 
[Bật]
(0:00 đến 12:59 AM/PM)
9C20-070