9LCJ-003

Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây (Wi-Fi)

Kết nối máy in và máy tính với mạng thông qua bộ định tuyến mạng LAN không dây (điểm truy cập).
Kết nối với mạng bằng cách tìm kiếm bộ định tuyến mạng LAN không dây (điểm truy cập) từ máy in rồi sau đó nhập thủ công khoá bảo mật mạng, hoặc bằng cách nhập thủ công tất cả cài đặt mạng LAN không dây.
Trong cả hai trường hợp, trước tiên bạn cần chuẩn bị thông tin bạn cần để kết nối mạng.
Khi Chuyển Đổi Giữa Mạng LAN Có Dây Và Không Dây
Bạn phải gỡ cài đặt các trình điều khiển hiện đang được cài đặt rồi cài đặt lại. Để biết thông tin về gỡ cài đặt và cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trình điều khiển tại trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/

Thông Tin Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây (Wi-Fi) Cần Thiết Để Kết Nối

Thông tin cần thiết để kết nối được cung cấp trên phần thân của bộ định tuyến mạng LAN không dây. Để biết chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến mạng LAN không dây hoặc liên hệ với nhà sản xuất.
Khi kết nối bằng cách chọn điểm truy cập, hãy chuẩn bị các thông tin sau đây và giữ ở gần bạn:
SSID
Đây là tên nhận dạng bộ định tuyến mạng LAN không dây. Tên này có thể được liệt kê dưới dạng tên điểm truy cập hoặc tên mạng.
Khóa Bảo Mật Mạng
Đây là từ khóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu hoặc là mật khẩu được sử dụng để xác thực mạng. Từ khóa này có thể được liệt kê là khóa mã hóa, khóa WEP, cụm mật khẩu WPA/WPA2, hoặc khóa chia sẻ trước (PSK).
 
Khi kết nối bằng cách chỉ định chi tiết kết nối, hãy chuẩn bị các thông tin sau đây và giữ ở gần bạn:
Tiêu Chuẩn Bảo Mật
Tiêu Chuẩn Bảo Mật
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Phương Pháp Xác Thực WEP
Hệ Thống Mở
Khóa Chia Sẻ
Mã hóa cho WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Xác thực IEEE 802.1X

Kết Nối Bằng Cách Chọn Điểm Truy Cập

Tìm kiếm bộ định tuyến mạng LAN không dây (điểm truy cập) để kết nối từ máy in và nhập khóa bảo mật mạng.
Chuẩn bị thông tin cho bộ định tuyến mạng LAN không dây (SSID và khóa bảo mật mạng) mà bạn muốn kết nối và giữ ở gần bạn.
Nếu bạn đang kết nối với một bộ định tuyến mạng LAN không dây sử dụng tiêu chuẩn bảo mật WPA-EAP hoặc WPA2-EAP, hãy chỉ định IEEE 802.1X.
Thông Tin Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây (Wi-Fi) Cần Thiết Để Kết Nối

Kiểu Bảng Điều Khiển Cảm Ứng Đen Trắng / Kiểu LCD 5 Dòng Đen Trắng 

Kiểu Bảng Cảm Ứng Màu 

Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây (Wi-Fi) Bằng Cách Chỉ Định Chi Tiết

Bạn có thể kết nối với bộ định tuyến mạng LAN không dây bằng cách nhập thủ công tất cả thông tin cho bộ định tuyến, chẳng hạn như SSID, khóa bảo mật mạng và cài đặt bảo mật.
Chuẩn bị thông tin cho bộ định tuyến mạng LAN không dây mà bạn muốn kết nối và giữ ở gần bạn.
Nếu bạn đang kết nối với một bộ định tuyến mạng LAN không dây sử dụng tiêu chuẩn bảo mật WPA-EAP hoặc WPA2-EAP, hãy chỉ định IEEE 802.1X. Thông Tin Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây (Wi-Fi) Cần Thiết Để Kết Nối

Kiểu Bảng Điều Khiển Cảm Ứng Đen Trắng / Kiểu LCD 5 Dòng Đen Trắng 

Kiểu Bảng Cảm Ứng Màu