Về Cài đặt

Các phương pháp cài đặt tương ứng trình bày dưới đây để cài đặt trình điều khiển MF và MF Scan Utility được cung cấp theo nguồn chương trình cài đặt, phương pháp cài đặt, và cấu hình kết nối thiết bị.
Nguồn chương trình cài đặt: DVD-ROM được cung cấp hoặc tải về từ trang web
Phương pháp cài đặt: [Cài Đặt Dễ Dàng] hoặc [Cài Đặt Tùy Chỉnh]
Cấu hình kết nối thiết bị: kết nối mạng TCP/IP hoặc kết nối USB
Chọn phương pháp cài đặt thích hợp nhất cho các trường hợp sau.
Nếu bạn sử dụng DVD-ROM được cung cấp DVD-ROM
Nếu bạn sử dụng DVD-ROM được cung cấp, bạn có thể cài đặt trình điều khiển MF, phần mềm, và hướng dẫn theo một trình tự duy nhất từ kết nối giữa máy tính và thiết bị.
Chọn quy trình cài đặt theo phương pháp cài đặt và cấu hình kết nối thiết bị.
Khi bạn muốn cài đặt trình điều khiển MF, phần mềm chuẩn, và hướng dẫn:
[Cài Đặt Dễ Dàng] Từ DVD-ROM (Kết nối mạng)
[Cài Đặt Dễ Dàng] Từ DVD-ROM (Kết nối USB)
Khi bạn muốn chọn chương trình để cài đặt trong khi cài đặt
[Cài Đặt Tùy Chỉnh] Từ DVD-ROM (Kết nối mạng)
[Cài Đặt Tùy Chỉnh] Từ DVD-ROM (Kết nối USB)
Nếu bạn đang sử dụng chương trình cài đặt tải xuống từ trang web
Nếu bạn sử dụng chương trình cài đặt tải xuống từ trang web, bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất của trình điều khiển MF và MF Scan Utility. Nếu trình điều khiển MF hoặc MF Scan Utility có trong DVD-ROM được cung cấp không tương thích với hệ điều hành của máy tính bạn đang sử dụng, cài đặt theo quy trình sau.
Chọn phương pháp cài đặt theo thiết bị mục tiêu của cài đặt và cấu hình kết nối.
Cài đặt Trình điều khiển MF tải xuống (Kết nối mạng)
Cài đặt Trình điều khiển MF tải xuống (Kết nối USB)
Cài đặt MF Scan Utility
Ngoài ra, khi cài đặt trình điều khiển MF sử dụng [Cài Đặt Tùy Chỉnh] từ DVD-ROM được cung cấp hoặc sử dụng chương trình cài đặt tải xuống, bạn có thể lấy thông tin thiết bị nếu bạn cài đặt đồng thời với Canon Driver Information Assist Service.
LƯU Ý
Nếu bạn đang cài đặt trình điều khiển MF trong môi trường IPv6, hãy cài đặt bằng cổng WSD.
Trong môi trường IPv6, bởi vì menu DVD-ROM không được hiển thị khi bạn đưa DVD-ROM được cung cấp vào máy tính, bạn không thể cài đặt trình điều khiển MF.

Chủ đề liên quan