En cas de problemes

Problemes amb l'enviament de documents

Cancel·lació de transmissions.


Com es cancel·la una transmissió mentre es llegeix un document?
Premeu al tauler de control o premeu [Cancel·lar] a la pantalla tàctil.
Com es cancel·la una transmissió un cop s'ha llegit el document?
Premeu  → [Enviar] → [Estat de treballs]. Tot seguit, seleccioneu el fitxer que vulgueu cancel·lar → premeu [Cancel·lar] → [Sí]. No obstant això, és possible que no pugueu cancel·lar tots els documents que es trobin en procés d'enviament encara que premeu [Cancel·lar]. (Vegeu "Cancel·lació d'un treball enviat o en espera de ser enviat.")

No es poden enviar documents.


És correcte el valor de la destinació?
Comproveu les opcions de destinació del destinatari.
Heu desat correctament la destinació a la llibreta d'adreces?
Comproveu la destinació a la Llibreta d'adreces. (Vegeu "Comprovació/Canvi de la informació de les adreces emmagatzemades.")
S'ha produït algun problema a l'equip remot?
Assegureu-vos que l'equip remot pot rebre documents correctament. En cas negatiu, comproveu que l'equip del destinatari no estigui apagat, que tingui paper d'impressió i que tingui prou memòria disponible.

No es poden enviar documents a una adreça de correu electrònic, adreça d'I-fax o servidor de fitxers.


Si envieu un missatge de correu electrònic o d'I-fax, és correcta la configuració del servidor SMTP i del servidor DNS?
Comproveu les Opcions servidor SMTP i servidor DNS.
Si envieu a un servidor de fitxers, és correcta la configuració del nom d'usuari i de la contrasenya?
Comproveu la configuració del nom d'usuari i la contrasenya i torneu a enviar el document.
Si envieu a un servidor de fitxers, és correcta la configuració de la carpeta compartida?
Comproveu la configuració de la carpeta compartida. (Vegeu "Setting Up a Computer as a File Server.")

La memòria està plena.


Hi ha fitxers innecessaris desats en memòria?
Comproveu la memòria de documents enviats i documents rebuts, i elimineu-ne els fitxers que no necessiteu o els fitxers erronis. (Vegeu "Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer a la bústia de recepció en memòria.")

El document no s'imprimeix amb nitidesa a l'equip del destinatari.


Està net el vidre de còpia?
Utilitzeu l'equip per fer una còpia del document i comproveu si hi apareixen bandes. Si hi apareixen, netegeu el vidre de còpia. (Vegeu "Originals Cannot Be Scanned Properly (Cleaning the Platen Glass).")

Els documents enviats a un destinatari apareixen amb impressió molt feble.


Quan envieu el document, el valor de densitat està cap a la banda (clara) i el tipus d'original seleccionat és [Foto]?
Canvieu l'opció de densitat a  (fosca) i l'opció de tipus d'original a [Text]. Intenteu enviar el document de nou. (Vegeu "Selecció del tipus d'original" i "Ajust manual de la densitat.")

Problemes amb la recepció de documents

No es poden rebre documents.


L'equip té prou memòria?
Elimineu de la memòria els fitxers que no necessiteu i els fitxers amb errors amb la finalitat d'augmentar la quantitat de memòria disponible. (Vegeu "Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer a la bústia de recepció en memòria.")

L'equip no rep documents d'I-fax.


S'han especificat correctament les opcions de xarxa?
L'equip no pot rebre documents si no s'especifiquen les opcions de xarxa adequades. Consulteu l'administrador.
Les opcions de correu electrònic/I-fax estan establertes correctament?
L'equip no pot rebre documents si les opcions de correu electrònic/I-fax no s'estableixen correctament.
<RX SMTP> està activat quan rebeu SMTP?
Activeu <RX SMTP> i després apagueu l'equip i torneu-lo a engegar.

No es poden reenviar documents a la bústia de fax confidencial.


Les condicions de reenviament són correctes?
Comproveu les condicions de reenviament i informeu-ne el remitent. (Vegeu "Edició de les opcions de reenviament.")
Estan activades les Opcions de reenviament amb [Validar/Invalidar]?
Les opcions de reenviament han d'estar activades perquè siguin efectives. (Vegeu "Edició de les opcions de reenviament.")
L'equip té prou memòria?
Elimineu de la memòria els fitxers que no necessiteu i els fitxers amb errors amb la finalitat d'augmentar la quantitat de memòria disponible. (Vegeu "Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer a la bústia de recepció en memòria" i "Comprovació de la informació de fitxers.")
Elimineu els fitxers que no necessiteu de les bústies de fax confidencial. (Vegeu "Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer en una bústia de fax confidencial.")

No es poden emmagatzemar documents rebuts a la memòria.


L'equip té prou memòria?
Elimineu de la memòria els fitxers que no necessiteu i els fitxers amb errors amb la finalitat d'augmentar la quantitat de memòria disponible. (Vegeu "Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer a la bústia de recepció en memòria" i "Comprovació de la informació de fitxers.")
Elimineu els fitxers que no necessiteu de la bústia RX en memòria. (Vegeu "Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer a la bústia de recepció en memòria.")

La qualitat d'impressió és irregular.


Està net el vidre de lectura de l'equip del remitent?
Feu unes còpies amb l'equip. Si la qualitat de les còpies és bona, el problema es troba a l'equip del remitent. Truqueu al remitent i demaneu-li que enviï de nou el document un cop netejat l'equip.

Problemes en altres situacions

Les transmissions són lentes.


S'envien documents en alta resolució?
Es recomana enviar en baixa resolució els documents que continguin només text.
18SJ-15X