Εισαγωγή συσκευής μνήμης USB

Εισαγάγετε μια συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB στην μπροστινή πλευρά της συσκευής. Μπορείτε να εκτυπώνετε δεδομένα απευθείας από μια συσκευή μνήμης USB.
Πριν την χρήση συσκευής μνήμης USB
Υποστηρίζονται οι μορφές συσκευών μνήμης USB FAT16 και FAT32.
Πρέπει να ορίσετε την επιλογή <Χρήση λειτουργίας εκτύπωσης> σε <On>. <Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων>
Οι ακόλουθες συσκευές και χρήσεις δεν υποστηρίζονται:
Συσκευές μνήμης USB στις οποίες έχουν εγκατασταθεί λειτουργίες ασφαλείας
Συσκευές μνήμης USB που δεν πληρούν τα πρότυπα USB
Συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης που συνδέονται μέσω USB
Συσκευές μνήμης USB που χρησιμοποιούνται με καλώδια επέκτασης
Συσκευές μνήμης USB που χρησιμοποιούνται μέσω διανομέα USB
Χειρισμός συσκευών μνήμης USB
Πριν την εισαγωγή της συσκευής μνήμης USB, βεβαιωθείτε ότι έχει τον σωστό προσανατολισμό. Αν επιχειρήσετε να την τοποθετήσετε με εσφαλμένο προσανατολισμό, η συσκευή μνήμης και η συσκευή ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
Μην αποσυνδέσετε, ταρακουνήσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή μνήμης USB κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων. Επίσης, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
Ενδέχεται να μην μπορέσετε να αποθηκεύσετε σωστά δεδομένα σε ορισμένες συσκευές μνήμης USB.

Αφαίρεση της συσκευής μνήμης USB

Να χρησιμοποιείτε πάντα την ακόλουθη διαδικασία όταν αφαιρείτε συσκευές μνήμης USB. Αν χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους για να αφαιρέσετε συσκευή μνήμης USB, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και το μηχάνημα.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
1
Επιλέξτε <Έλεγχ Κατάστ>.
2
Επιλέξτε <Αφαίρ. Μέσ μνήμ.>.
Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα <Το ΑποθΜέσο μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια.>.
3
Αποσυνδέστε τη συσκευή μνήμης USB.
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
1
Πατήστε .
2
Επιλέξτε <Κατάσταση Συσκευής>.
3
Επιλέξτε <Αφαίρεση Μέσου Μνήμης>.
Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα <Το ΑποθΜέσο μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια.>.
4
Αποσυνδέστε τη συσκευή μνήμης USB.
24YS-01R