Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Η οθόνη που απεικονίζεται εδώ εμφανίζεται, όταν έχει τοποθετηθεί χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στο μέγεθος και τον τύπο του τοποθετημένου χαρτιού.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη που απεικονίζεται πιο πάνω όταν έχει τοποθετηθεί χαρτί
Εάν τοποθετείτε πάντα το ίδιο χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, μπορείτε να παρακάμψετε τις ενέργειες ρύθμισης χαρτιού, καταχωρίζοντας το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ωστόσο, όταν έχει καταχωριστεί η προεπιλεγμένη ρύθμιση, δεν εμφανίζεται η οθόνη που απεικονίζεται πιο πάνω. Για να εμφανίσετε την οθόνη, επιλέξτε <Ορίστε το Χρόν Τοποθ Χαρτ> (Καταχώριση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων).
1
Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
Εάν το μέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει δεν εμφανίζεται, πατήστε <Άλλα μεγ.>.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού ειδικού μεγέθους
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού A5
Στον οριζόντιο προσανατολισμό, επιλέξτε <A5>. Στον κατακόρυφο προσανατολισμό, επιλέξτε <A5R>.
Παράδειγμα για το μοντέλο LBP654Cx / LBP653Cdw:
 
 
Οριζόντιος προσανατολισμός
 
Κατακόρυφος προσανατολισμός
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όταν η ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι σημαντικά διαφορετικό από το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού. <Ενέργεια κατά ασυμφ. ελ. μεγέθ. χαρτιού>
2
Επιλέξτε τύπο χαρτιού.
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθερο>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθερο>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δίνει στη συσκευή τη δυνατότητα να εκτελέσει εκτύπωση ακόμα κι αν υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και στον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή.
Όταν η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι [Auto], η συσκευή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε εάν ο τύπος χαρτιού είχε οριστεί σε [Plain 1].
24YS-02R