Τοποθέτηση Χαρτιού στον Δίσκο Πολλαπλών Χρήσεων

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε σε χαρτί που δεν έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού, τοποθετήστε το στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείτε συνήθως στο συρτάρι χαρτιού. Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Για το μοντέλο LBP654Cx / LBP653Cdw

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το συρτάρι χαρτιού
Η συσκευή εκτυπώνει μόνο όταν είναι τοποθετημένο το συρτάρι χαρτιού, ακόμη και όταν το χαρτί είναι τοποθετημένο στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος εάν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε χωρίς να έχετε εισάγει το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού A5
Κατά τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, επιβεβαιώστε τον τρέχοντα προσανατολισμό του χαρτιού. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
 
Οριζόντιος προσανατολισμός
 
Κατακόρυφος προσανατολισμός
1
Ανοίξτε το κάλυμμα.
Κρατήστε το κάλυμμα και από τις δύο πλευρές για να το ανοίξετε.
2
Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού.
3
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού απομακρύνοντάς τους.
Πιέστε το μοχλό απασφάλισης για να σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα έξω.
4
Εισαγάγετε το χαρτί μέσα στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων μέχρι να σταματήσει.
Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης να κοιτάει προς τα πάνω.
Αερίστε καλά τη δεσμίδα χαρτιού και χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τα άκρα της.
Μην υπερβαίνετε τον οδηγό ορίου τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού δεν υπερβαίνει τη γραμμή ορίου τοποθέτησης (). Η τοποθέτηση πολύ μεγάλης ποσότητας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
Όταν τοποθετείτε φακέλους ή χαρτί με λογότυπο, δείτε Τοποθέτηση φακέλων ή Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού.
5
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τις άκρες του χαρτιού.
Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα μέσα έως ότου ευθυγραμμιστούν σωστά με τις άκρες τους χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει σωστά τους οδηγούς χαρτιού με τις άκρες του χαρτιού
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκές χαρτιού.
»
Συνέχεια στην ενότητα Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Εκτύπωση στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού (Χειροκίνητη εκτύπωση 2-όψεων)
Μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί και τοποθετήστε το στο συρτάρι χαρτιού ή στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού), με την πλευρά προς εκτύπωση προς τα επάνω (η εκτυπωμένη όψη προς τα κάτω).
Εάν χρησιμοποιείτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά που εκτυπώνετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε σε αυτή τη συσκευή.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πάνω στην όψη που εκτυπώθηκε προηγουμένως.
Αν φαίνονται οι εκτυπώσεις αποχρωματισμένες, ρυθμίστε την προέλευση χαρτιού σε <On> στην επιλογή <Μη αυτόμ εκτ. πίσω όψης (μόνο 2 όψ)>. <Μη αυτόμ εκτ. πίσω όψης (μόνο 2 όψ)>
Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί A5, η πίσω πλευρά μπορεί να μην εκτυπώνεται σωστά.

Για το μοντέλο LBP613Cdw / LBP611Cn

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το συρτάρι χαρτιού
Η συσκευή εκτυπώνει μόνο όταν είναι τοποθετημένο το συρτάρι χαρτιού, ακόμη και όταν το χαρτί είναι τοποθετημένο στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος εάν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε χωρίς να έχετε εισάγει το συρτάρι χαρτιού.
Τοποθετήστε μόνο ένα φύλλο χαρτιού τη φορά
Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά που εκτυπώνετε.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού A5
Κατά τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, επιβεβαιώστε τον τρέχοντα προσανατολισμό του χαρτιού. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
 
Οριζόντιος προσανατολισμός
 
Κατακόρυφος προσανατολισμός
1
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού απομακρύνοντάς τους.
Σύρετε προς τα έξω τους οδηγούς χαρτιού.
2
Εισαγάγετε το χαρτί και ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το πλάτος του χαρτιού.
Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης να κοιτάει προς τα πάνω.
Εισαγάγετε το χαρτί 10 έως 20 mm στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας, και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε σωστά τους οδηγούς χαρτιού με τις άκρες του χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει σωστά τους οδηγούς χαρτιού με τις άκρες του χαρτιού
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκές χαρτιού.
3
Εισάγετε το χαρτί αργά μέσα στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας μέχρι να φτάσει στο πίσω μέρος της υποδοχής.
Όταν το χαρτί φτάσει στο πίσω μέρος της υποδοχής, η συσκευή τραβάει ελαφρώς το χαρτί προς τα μέσα.
Για να βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά, κρατήστε το και με τα δύο χέρια μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Όταν τοποθετείτε φακέλους ή χαρτί με λογότυπο, δείτε Τοποθέτηση φακέλων ή Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού.
»
Συνέχεια στην ενότητα Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Εκτύπωση στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού (Χειροκίνητη εκτύπωση 2-όψεων)
Μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί και τοποθετήστε το στο συρτάρι χαρτιού ή στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας (Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού), με την πλευρά προς εκτύπωση προς τα επάνω (η εκτυπωμένη όψη προς τα κάτω).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε σε αυτή τη συσκευή.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πάνω στην όψη που εκτυπώθηκε προηγουμένως.
Αν φαίνονται οι εκτυπώσεις αποχρωματισμένες, ρυθμίστε την προέλευση χαρτιού σε <On> στην επιλογή <Μη αυτόμ εκτ. πίσω όψης (μόνο 2 όψ)>. <Μη αυτόμ εκτ. πίσω όψης (μόνο 2 όψ)>
Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί A5, η πίσω πλευρά μπορεί να μην εκτυπώνεται σωστά.
24YS-02F