Grunnleggende bruk

Grunnleggende bruk for Modell med berøringspanel

Displayet er et berøringspanel, slik at du kan betjene maskinen direkte på skjermen.
Unngå følgende handlinger.
Displayet kan ha en feil eller være skadet.
Trykke med makt
Trykke med skarpe objekter (negler, kulepenner, blyanter osv.)
Betjening med våte/skitne hender
Betjene displayet mens et objekt er plassert på det
Dra av beskyttelsesfilmen fra displayet før du bruker betjeningspaneldisplayet.
Trykking
Berør skjermen lett og hurtig. Brukes til å velge eller avslutte elementer.
Sveip
Sveip med fingere på skjermen. Resultatet av sveiping varierer avhengig av skjermbildet. For eksempel hvis du sveiper på Hjem-skjermbildet, flyttes du én side i retningen av sveipingen.

Velge elementer

Trykk på et elementnavn eller en knapp for å foreta et valg.
Hvis du trykker på et element ved en feil
Skyv fingeren bort og slipp den deretter opp fra skjermen for å oppheve valget.
Gå tilbake til det forrige skjermbildet
Trykk på  når du vil gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Rulle gjennom skjermen

Rullefeltet vises på skjermen når ikke all informasjon passer på én skjerm. Dersom rullefeltet vises, sveip på skjermen for å rulle i retningen for sveipingen. Merk at rullefeltet bare vises mens skjermen berøres.

Endre innstillingsverdien

Trykk på <+> / <-> når du vil justere innstillingen på skalaen. Du kan også justere ved å sveipe skyvebryteren til venstre eller høyre.
 
Du kan endre en rekke skjermrelaterte innstillinger, som skjermspråket: <Displayinnstillinger>
Du kan endre hvilken skjerm som automatisk vises når maskinen står inaktiv i et angitt tidsrom: <Funksjon etter auto-nullstilling>
Du kan endre ulike innstillinger for brukervennligheten, som skjermens lysstyrke: <Tilgjengelighet>

Grunnleggende bruk for Svart-/hvit LCD-modell

Bruk tastene vist nedenfor til å angi innstillinger og justere verdier.
Bruke /
Rulle gjennom skjermen
Rullefeltet vises på høyre side av skjermen når ikke all informasjon passer på én skjerm. Dersom rullefeltet vises, bruker du  /  til å rulle opp eller ned. Teksten og bakgrunnsfargene for et element inverteres når det velges.
Endre innstillingsverdier
Bruk  /  til å angi verdier. Hvis et ikon som det nedenfor vises øverst til venstre på skjermen, kan du angi verdier direkte ved hjelp av talltastene. Skrive inn tekst
Verdier i ( ) vist under inntastingsboksen er verdier som er gyldige for inntasting.
Bruke /
Fortsette til neste skjermbilde / gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på for å fortsette til neste skjermbilde. Trykk på for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Du kan også fortsette til neste skjermbilde ved å trykke på , og gå tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .
Endre innstillingsverdier
Bruk / til å justere skyveskalaen.
Flytte markøren
Bruk  /  til å skrive inn tekst og verdier. Skrive inn tekst
Bruke
Trykk på for å bruke en innstilling.
Bruke talltastene
Bruk talltastene til å skrive inn tekst og verdier. Skrive inn tekst
Du kan endre en rekke skjermrelaterte innstillinger, som skjermspråket: <Displayinnstillinger>
Du kan endre hvilken skjerm som automatisk vises når maskinen står inaktiv i et angitt tidsrom: <Funksjon etter auto-nullstilling>
Du kan endre en rekke innstillinger for tilgjengelighet, som rullehastighet: <Tilgjengelighet>
2585-028