<Skriver>

Alle innstillingene for skriveren er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Det kan hende at innstillinger merket med "*1" ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer.
Innstillinger merket med "*2" kan ikke importeres eller eksporteres.
Prioritet for innstillinger
Hvis en utskriftsinnstilling er angitt fra både skriverdriveren og maskinens betjeningspanel, overstyrer spesifikasjonen fra skriverdriveren den fra betjeningspanelet. Spesifikasjonen fra betjeningspanelet gjelder i noen spesifikke tilfeller, som for eksempel ved PS-/PCL-utskrift og når du skriver ut fra en datamaskin som kjører UNIX eller et annet operativsystem som ikke har tilgjengelige skriverdrivere for maskinen.

<Skriverinnstillinger>

Konfigurer innstillinger om utskrift og skriveroperasjoner.
<Handling ved feilsamsvar papirformat>
Når papirformatet er stilt inn til <Fri størrelse> i <Papirinnst.>, kan du angi den handlingen som må utføres når formatet for det papiret som er lagt i skiller seg betydelig fra innstillingen i skriverdriveren.
<Multibrett>
<Tvungen utskrift>
<Vis feil>
 
<Skuff 1>
<Tvungen utskrift>
<Vis feil>
 
<Skuff 2>*1
<Tvungen utskrift>
<Vis feil>
Dersom innstillingen i skriverdriveren ikke passer med formatet og typen til papiret som er lagt i med <På>, kan papirstopp eller utskriftsfeil oppstå.
<Kopier>
Angi antall kopier som skal skrives ut.
1 til 999
<2-sidig utskrift> *1
Velg om du vil lage 2-sidige utskrifter.
<Av>
<På>
<Standardpapir>
Angi standard papirformat og -type. Utskriften vil bli utført med papir som har det formatet og typen som stilles inn her, når du ønsker å skrive ut fra et operativsystem som ikke støtter skriverdrivere eller fra en mobil enhet eller annen enhet som ikke støtter innstilling av papirformat og -type. Tilgjengelig papir
<Papirformat overstyring>
Velg om du vil veksle mellom utskrift på A4- og Letter-format hvis ett av disse papirformatene er lagt i, men det andre ikke er det. Når du velger <På>, hvis du angir at papir i A4-format skal skrives ut fra datamaskinen men A4-papir ikke er lagt i maskinen, vil dokumentet bli skrevet ut på papir i Letter-format.
<Av>
<På>
Du kan angi skriverinnstillinger, som antall eksemplarer eller enkeltsidig/dobbeltsidig utskrift fra en applikasjon eller skriverdriveren. Innstillingen <Papirformat overstyring> kan imidlertid bare angis på maskinen.
<Utskriftskvalitet>
Du kan endre innstillingene for utskriftskvalitet.
<Tetthet> *1
Juster tonertettheten.
Modell med berøringspanel
Gul/magenta/cyan/svart
17 nivåer
 
<Finjuster>
<Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Svart>
<Høy>/<Middels>/<Lav>
17 nivåer
Svart-/hvit LCD-modell
<Tetthet>
<Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Svart>
17 nivåer
 
<Tetthet (finjuster)>
<Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Svart>
<Høy>/<Middels>/<Lav>
17 nivåer
Når <Tonersparing> er stilt inn til <På>, kan du ikke stille inn dette elementet.
<Tonersparing>
Du kan redusere tonerforbruket. Velg <På> når du ønsker å sjekke oppsettet eller andre utseendemessige ting før du går videre med den endelige utskriften av en stor jobb.
<Av>
<På>
<Gradering>
Angi behandlingsmetode som skal brukes for å gjengi gradering. <Høy 2> gir finere gradering enn <Høy 1>.
<Høy 1>
<Høy 2>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <600 dpi>.
<Finjuster tetthet>
Når fine linjer eller liten tekst er falmet, må du øke tettheten for å gi en mindre falmet utskrift.
Fem nivåer
En endring i tettheten påvirker også andre objekter enn tekst og linjer, og fargebalansen.
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <1200 dpi>.
<Oppløsning>
Angi oppløsningen som skal brukes for behandling av utskriftsdata.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Spesiell utjevningsmodus>
Angi modusen for å skrive ut data med en jevn finish. Hvis du ikke er fornøyd med utskriftsresultatene i <Modus 1> (standard), kan du prøve å skrive ut i en annen modus.
<Modus 1>
<Modus 2>
<Modus 3>
<Modus 4>
<Modus 5>
<Modus 6>
Når <Feilspredning> er stilt inn til <På> i <Halvtoner>, gir utskrift i alle andre moduser enn <Modus 5> samme resultat.
Når <Oppløsning> er stilt inn til <1200 dpi>, gir alle andre innstillinger enn <Modus 6> samme resultat.
<Tonervolumkorreksjon>
Når tonervolumet for tekst eller linjer overskrider grenseverdien for maskinen, må du korrigere, slik at tonervolumet ikke overskrider grenseverdien.
<Standard>
<Graderingsprioritet>
<Tekstprioritet>
Visningsposisjonen er annerledes på svart-/hvit LCD-modell.
<Linjekontroll>
Spesifiser behandlingsmetoden for å gjengi linjer.
<Oppløsningsprioritet>
<Graderingsprioritet>
<Breddejustering>
Konfigurer en innstilling for utskrift av tekst eller fine linjer med fete typer.
<Av>
<På>
<Tekst>
<Linje>
<Tekst og linje>
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere eller at bildekvaliteten blir påvirket.
Selv om du stiller inn til <På>, er det ikke sikkert at fet utskrift er mulig, avhengig av utskriftapplikasjonen.
<Avansert utjevning>
Konfigurer utjevningsinnstillingen til å skrive ut omrisset av grafikk (f.eks. illustrasjoner som ble opprettet ved bruk av applikasjoner) eller tekst med jevn finish.
<Avansert utjevning>
Velg om det skal utføres utjevningsbehandling. <Nivå 2> skriver ut et omriss med jevnere finish enn <Nivå 1>. Prøv først med <Nivå 1>. 
<Av>
<Nivå 1>
<Nivå 2>
<Bruk på grafikk> *1
Angi om det skal brukes utjevningsbehandling på grafikk når <Avansert utjevning> er stilt inn til <Nivå 1> eller <Nivå 2>.
<Av>
<På>
<Bruk på tekst> *1
Angi om utjevningsbehandling skal brukes på tekst når <Avansert utjevning> er stilt inn til <Nivå 1> eller <Nivå 2>.
<Av>
<På>
Innstillingene for <Bruk på grafikk> og <Bruk på tekst> er kun aktivert når [Avansert utjevning] er stilt inn til [Skriverstandard] i skriverdriveren.
<Graderingsutjevning>
Konfigurer utjevningsinnstillingen til å skrive ut graderingen (fargetettheten) for grafikk (f.eks. illustrasjoner som ble opprettet ved bruk av applikasjoner) eller bitmap-bilder med jevn finish.
<Graderingsutjevning>
Velg om det skal utføres utjevningsbehandling. <Nivå 2> skriver ut et omriss med jevnere finish enn <Nivå 1>. Prøv først med <Nivå 1>.
<Av>
<Nivå 1>
<Nivå 2>
<Bruk på grafikk> *1
Angi om det skal brukes utjevningsbehandling på grafikk når <Graderingsutjevning> er stilt inn til <Nivå 1> eller <Nivå 2>.
<Av>
<På>
<Bruk på bilder> *1
Angi om utjevningsbehandling skal brukes på bilder når <Graderingsutjevning> er stilt inn til <Nivå 1> eller <Nivå 2>.
<Av>
<På>
[Graderingsutjevning] i skriverdriveren gjelder kun grafikkdata. Innstillingen som konfigureres her gjelder for utjevningsbehandling for bildedata.
<Forbedre tekst for S/H-utskrift>
Ved utskrift av et fargedokument i svart/hvitt, vil bruk av dette elementet deg justere tettheten på teksten, for å gjøre den mer leselig. Dette er nyttig og effektivt for utskrift av et fargedokument med lys farge på teksten, i svart/hvitt.
<Av>
<På>
Dette elementet gjelder ikke tekst som er tegnet som grafikk eller bilder.
Dette elementet har ingen innvirkning på data i formatene PDF eller PS.
Hvis du stiller dette elementet inn til <Av> når du skriver ut dokumenter som inneholder tekst med lys farge, skrives teksten ut tynnere enn når <På> er valgt, så den kan være mer eller mindre leselig.
Selv når dette elementet er stilt inn til <Av>, kan utskriftsresultatet være slik at teksten ser fremhevet ut. I så fall, kan du også stille <Avansert utjevning> inn til <Av>. <Avansert utjevning>
<Oppsett>
Angi innstillinger for sideoppsett, for eksempel innbindingsposisjon og margverdier.
<Innbindingssted>
Hvis du binder inne utskriftene med en innbindingsverktøy, som for eksempel en stiftemaskin, må du bruke dette elementet til å angi om dokumentet skal bindes på lang- eller kortsiden. Angi innstillingen av dette elementet i kombinasjon med <Innbindingsmarg>, som angir hefteranden som gjelder for hefteposisjonen.
<Langside>
<Kortside>
<Innbindingsmarg>
Skift utskriftsposisjon for å justere hefteranden som gjelder for innbindingskanten spesifisert av <Innbindingssted>. Verdien "00,0" har ingen effekt på hefteranden.
-50,0 til 00,0 til +50,0 (mm)
<Forskyving kortside/Forskyving langside>
Uansett papirkilde kan du flytte utskriftsposisjonen i trinn på "0,5 mm" for alle utskriftsjobber.
-50,0 til 00,0 til +50,0 (mm)
<Feil ved automat. utelatelse>/<Auto. feilutelatelse>
Utskriften stanser hvis det oppstår en viss feil i prosessen. Hvis du imidlertid setter dette elementet på <På>, blir visse feil hoppet over og utskriften kan fortsette. Normalt skal dette elementet stå på <Av>.
<Av>
<På>
<Tidsbrudd>
Angi tidsperioden for når inneværende utskriftsjobb avbrytes hvis mottak av utskriftsdata avbrytes.
5 til 15 til 300 (sek.)
<Personlighet>
Spesifiser modusen som maskinen skal bruke når formatet til dokumentdataene er ukjent.
<Auto>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Bilder>
<Fargemodus>
Velg om dataene skal skrives ut i farge eller svart/hvitt.
<Auto (farge/S/H)>
<Svart-hvitt>
<Komprimert bildeutskrift>
Angi handlingen som skal utføres når bildekvaliteten er redusert på grunn av utilstrekkelig minne under utskriften.
<Utskrift>
<Vis feil>
<Multibrettmodus>
Angi om det skal mates papir fra flerfunksjonsskuffen når egnet papir ikke er lagt i papirskuffen, når automatisk papirvalg er aktivert.
<Av>
<På>
<Hastighet/pr. Sd.pr. for 2-sd>/<Hastighet/utskriftsprioritet for 2-sidig> *1
Angi om siste side skal bruke enkeltsidig utskrift når et dokument som inneholder et oddetall med sider bruker 2-sidig utskrift.
<Hastighetsprioritet>
<Utskriftssideprioritet>
Når et dokument som inneholder partall med sider endes med enkeltsidig utskrift
Når <Hastighetsprioritet> er valgt, behandles den siste siden som er tom eller ikke kan skrives ut med enkeltsidig utskrift, selv om dokumentet består av partall med sider.
Når du bruker papir som det har vært skrevet ut logo på, på forhånd
Hvis <Hastighetsprioritet> er valgt og siste side behandles med enkeltsidig utskrift, kan det hende at sideinrettingen eller utskriftssiden skiller seg fra de andre sidene. I så fall, velger du <Utskriftssideprioritet>.
<Prioriter multibrettet>/<Prioriter multibrettet>
Angi om papiret skal mates fra flerfunksjonsskuffen når automatisk papirvalg er aktivert. Hvis <På> er valgt, vil papiret bli matet fra flerfunksjonsskuffen når papir med samme format og av samme type er lagt i både flerfunksjonsskuffen og papirskuffen.
<Av>
<På>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Multibrettmodus> er stilt inn til <Av>.
<Sjekk papirstørrelsen i skuffen>
Angi om utskriften skal avbrytes når formatet på et papiret som er lagt i skiller seg fra det i skriverdriveren.
<Av>
<På>
<Utskriftsgjenoppretting>
Hvis utskriften avbrytes som følge av en feil, som fastkjørt papir, starter utskriften fra siden der feilen oppstod etter at feilen er utbedret. Når <Av> er valgt, vil siden der det oppstod en feil bli hoppet over, og utskriften starter fra neste side.
<Av>
<På>
Når <Av> er valgt
Det er mulig at siden ikke blir skrevet ut, avhengig av tidspunktet da feilen oppstod.
Hvis det oppstod en feil under 2-sidig utskrift, kan det hende at begge de tilhørende sidene ikke blir skrevet ut.
<UFR II>
Du kan endre innstillinger som blir gjeldende når du skriver ut fra UFR II-skriverdriveren.
<Halvtoner>
Du kan velge utskriftsmetode som skal brukes til å gjengi halvtoner (området mellom de lysere og mørkere områdene i et bilde) for optimal bildekvalitet.
<Feilspredning>
Produserer finere utskriftsresultater enn ved bruk av <Oppløsning/gradering>. Dette alternativet egner seg til utskrift av skarpe omriss av tekst eller fine linjer.
<Av>
<På>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <600 dpi>.
<Oppløsning/gradering> *1
Velg en metode for å gjengi halvtoner hvis <Feilspredning> er stilt inn til <Av>. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Grafikk>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Bilde>
<Oppløsning>
<Gradering>
<Samsvarsmetode>
Spesifiser behandlingsmetoden for å korrigere fargen.
<Generelt>
<Perseptuell>
<Kolorimetrisk>
<Levende foto>
<Gråtonekompensering>
Konfigurerer en innstilling slik at svarte eller grå data som fargeinformasjonen for, er "R = G = B", skrives ut med kun K (svart) toner. Hvis du velger <Av>, skrives dataene ut med toner for de fire fargene: CMYK. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Av>
<På>
 
<Grafikk>
<Av>
<På>
 
<Bilde>
<Av>
<På>
<Papirsparing>
Angi om blanke sider skal deaktiveres, hvis de finnes i utskriftsdataene.
<Av>
<På>
<PCL> *1
Angi innstillinger for PCL-utskrift, for eksempel sideoppsett og utskriftskvalitet.
<Papirsparing>
Velg om du vil spare papir ved ikke å skrive ut tomme sider i dokumenter. Ved å velge <På> blir ikke tomme sider skrevet ut. Hvis du vil skrive ut alle dokumentdataene, inkludert tomme sider som du har satt inn i dokumentet, velger du <Av>.
<Av>
<På>
<Retning>
Velg <Stående> (loddrett) eller <Liggende> (vannrett) for sideretningen.
<Stående>
<Liggende>
<Fontnummer>
Angi skriften som skal brukes, ved å velge et tilsvarende skrift-ID-nummer. Du kan skrive ut PCL-skriftlisten med skrifteksempler fra betjeningspanelet. PCL-skriftliste
LBP654Cx
0 til 104
LBP653Cdw / LBP613Cdw
0 til 54
<Punktstørrelse> *1
Angi skrifttypestørrelsen i punkter, i intervaller på 0,25. Du kan bare angi denne innstillingen når en skalerbar skrift med proporsjonal tegnavstand er valgt i <Fontnummer>.
4,00 til 12,00 til 999,75 (punkt)
<Breddesteg> *1
Angi tettheten, eller tegn per tomme (tpt), i intervaller på 0,01. Du kan bare angi denne innstillingen når en skalerbar skrift med fast tetthet eller en punktgrafikkskrift er valgt i <Fontnummer>.
0,44 til 10,00 til 99,99 (cpi)
<Skjemalinjer>
Angi antall linjer som skal skrives ut på én side, fra 5 til 128. Denne innstillingen endres automatisk i henhold til innstillingene som er angitt i <Standard papirformat> og <Retning>.
5 til 64  til 128 (linjer)
<Tegnkode>
Velg tegnkoden som passer best for datamaskinen du sender utskriftsdata fra. Den angitte innstillingen ignoreres når tegnkoden kontrolleres av skriften som er angitt i <Fontnummer>.
LBP654Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP653Cdw / LBP613Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Egendefinert papir>
Velg om det skal brukes et egendefinert papirformat. Velg <På> for å angi målene på papiret i <X-retning> og <Y-retning>.
<Av>
<På>
<Måleenhet> *1
Velg hvilken måleenhet som skal brukes til å angi et egendefinert papirformat.
<Millimeter>
<Tommer>
<X-retning> *1
Angi det vannrette målet (kortsiden) for det egendefinerte papiret.
77 til 215 (mm)
<Y-retning> *1
Angi det loddrette målet (langsiden) for det egendefinerte papiret.
127 til 355 (mm)
<Legg CR til LF>
Velg om det skal legges til en retur (CR) når maskinen mottar en linjeskiftkode (LF). Hvis du velger <Ja>, flyttes utskriftsposisjonen til begynnelsen av neste linje når maskinen mottar en LF-kode. Hvis du velger <Nei>, flyttes utskriftsposisjonen til neste linje, like under den mottatte LF-koden.
<Ja>
<Nei>
<Forstørre A4 utskriftsbredde>
Velg om utskriftsområdet til papir i A4-format i stående retning skal utvides til Letter-formatet.
<Av>
<På>
<Halvtoner>
Du kan velge utskriftsmetode som skal brukes til å gjengi halvtoner (området mellom de lysere og mørkere områdene i et bilde) for optimal bildekvalitet.
<Feilspredning>
Produserer finere utskriftsresultater enn ved bruk av <Oppløsning/gradering>. Dette alternativet egner seg til utskrift av skarpe omriss av tekst eller fine linjer.
<Av>
<På>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <600 dpi>.
<Oppløsning/gradering> *1
Velg en metode for å gjengi halvtoner hvis <Feilspredning> er stilt inn til <Av>. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Grafikk>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Bilde>
<Oppløsning>
<Gradering>
<Samsvarsmetode>
Spesifiser behandlingsmetoden for å korrigere fargen.
<Generelt>
<Perseptuell>
<Kolorimetrisk>
<Levende foto>
<Gråtonekompensering>
Konfigurerer en innstilling slik at svarte eller grå data som fargeinformasjonen for, er "R = G = B", skrives ut med kun K (svart) toner. Hvis du velger <Av>, skrives dataene ut med toner for de fire fargene: CMYK. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Av>
<På>
 
<Grafikk>
<Av>
<På>
 
<Bilde>
<Av>
<På>
<BarDIMM> *1
Denne innstillingen lar deg skrive ut strekkoder støttet av Barcode Printing Kit. Hvis <Aktivere> er valgt, vil maskinen generere strekkoder når den mottar strekkodekommandoer fra vertsdatamaskinen. Hvis <Deaktivere> er valgt, vil strekkoder ikke genereres, selv om strekkodekommandoer sendes fra vertsdatamaskinen.
<Deaktivere>
<Aktivere>
For å aktivere BarDIMM-menyen er det nødvendig å aktivere Barcode Printing Kit. Når du ikke skriver ut strekkoder pass på at du deaktiverer BarDIMM-menyen. Ellers kan behandlingshastigheten for vanlige utskriftsjobber reduseres.
Standardinnstillingen er <Deaktivere>. Hvis du aktiverer Barcode Printing Kit, endres den til <Aktivere>.
<FreeScape> *1
Angi at AEC (Alternate Escape Code - alternativ escape-kode) skal brukes for strekkodekommandoer når vertsdatamaskinen ikke støtter standard Escape-kode.
<Av>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <BarDIMM> er valgt.
<PS> *1
Angi innstillinger for PS-utskrift, for eksempel sideoppsett og utskriftskvalitet.
<Jobbtidsbrudd>
Denne innstillingen lar deg spesifisere tiden før en jobb går ut på tid. Hvis en jobb ikke er fullført innen den angitt tiden, blir den automatisk kansellert.
0 til 3600 (sek.)
<Skriv ut PS-feil>
Denne innstillingen bestemmer om en feilmeldingsside skrives ut når det oppstår en feil.
<Av>
<På>
<Ren svart tekst>
Konfigurerer en innstilling slik at svart tekst som fargeinformasjonen for, er "R = G = B=0 %" "C = M = Y = 0 %/K = 100 %", skrives ut med kun K (svart) toner. Når du velger <Av>, skrives teksten ifølge innstillingen for <Utskriftsprofil>.
<Av>
<På>
<Svart overtrykk> *1
Angi utskriftsmetode som skal brukes når svart tekst overlapper en farget bakgrunn eller figur. Dette alternativet vises ikke når <Ren svart tekst> er stilt inn til <Av>.
<Av>
<På>
<RGB-kildeprofil> *2
Velg profil for RGB-data i henhold til hvilken skjerm du bruker.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil> *2
Velg et simuleringsmål for utskrift av CMYK-dataene. Maskinen konverterer CMYK-data til en enhetsavhengig fargemodell, basert på simuleringen.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Ingen>
Når <Ingen> er valgt, kan områder med mørk gradering bli skjoldet avhengig av dataene.
<Bruk gråtoneskalaprofil> *2
Velg om du vil konvertere grå data til CMYK-data ved bruk av gråskalaprofilen til maskinen.
<Av>
<På>
Selv om <På> er valgt, skrives dataene ut ved bruk av kun K (svart) toner, avhengig av innstillingen for <Utskriftsprofil> eller <Ren svart tekst>.
<Utskriftsprofil> *2
Velg korrekt profil for utskriftsdata. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
 
<Grafikk>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
 
<Bilde>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
Innstilling av dette elementet er utilgjengelig når en av følgende innstillinger velges.
<RGB-kildeprofil> er stilt inn til <Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil> er stilt inn til <Ingen>
<Bruk gråtoneskalaprofil> er stilt inn til <Av>
<Samsvarsmetode>
Velg hvilket element som skal prioriteres når fargeavstemming utføres i <RGB-kildeprofil>.
<Perseptuell>
<Metning>
<Kolorimetrisk>
Innstilling av dette elementet er utilgjengelig når <RGB-kildeprofil> er stilt inn til <Ingen>.
<Halvtoner>
Du kan velge utskriftsmetode som skal brukes til å gjengi halvtoner (området mellom de lysere og mørkere områdene i et bilde) for optimal bildekvalitet.
<Feilspredning>
Produserer finere utskriftsresultater enn ved bruk av <Oppløsning/gradering>. Dette alternativet egner seg til utskrift av skarpe omriss av tekst eller fine linjer.
<Av>
<På>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <600 dpi>.
<Oppløsning/gradering> *1
Velg en metode for å gjengi halvtoner hvis <Feilspredning> er stilt inn til <Av>. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Grafikk>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Bilde>
<Oppløsning>
<Gradering>
<Lysstyrke> *1
Juster lysstyrken for hele bildet, i trinn på 5%. Jo lavere innstillingsverdien er, desto lysere blir bildet eller teksten. Jo større innstillingsverdien er, desto mørkere blir bildet eller teksten.
85 til 100 til 115 (%)
<Komposittovertrykk>
Angi om CMYK-data skal overskrives med overskriving angitt, som sammensatt utdata.
<Av>
<På>
Overskriving med spesielle farger er ikke tillatt.
<Gråtoneskalakonvertering> *1
Angi måten fargedata skal skrives ut på, i svart/hvitt.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Bildeinnstillinger>
Du kan endre utskriftsinnstillinger som blir gjeldende når du skriver ut bildefiler (JPEG/TIFF).
<Halvtoner>
Du kan endre utskriftsmetode som skal brukes til å gjengi halvtoner (området mellom de lysere og mørkere områdene i et bilde) for optimal bildekvalitet.
<Gradering>
<Feilspredning>
<PDF>
Du kan endre innstillingene for PDF-filer.
<Forstørr/forminsk til papirformat>
Angi om du vil forstørre eller redusere originaldokumentet i samsvar med utskriftsområdet på papiret. Vær oppmerksom på at forstørrelse/reduksjon ikke vil påvirke sideforholdet i dokumentet.
<Av>
<På>
<Forstørr utskriftsområde>
Angi om utskriftsområdet skal forstørres til papirformatet.
<Av>
<På>
Hvis du angir <På>, kan det hende at deler av siden nær kanten ikke skrives ut eller at utskrifter kommer ut med flekker, men det avhenger av dokumentet.
<N på 1>
Angi om flere sider skal reduseres og skrives ut på ett ark i en slik ordning at første side står øverst til venstre. For å skrive ut 4 sider på ett enkelt ark, velger du for eksempel <4 på 1>.
<Av>
<2 på 1>
<4 på 1>
<6 på 1>
<8 på 1>
<9 på 1>
<16 på 1>
<Skriv ut kommentarer>
Angi om det skal skrives ut kommentarer. Hvis du angir <Auto>, blir kommentarer i PDF-filer skrevet ut.
<Av>
<Auto>
<Ren svart tekst>
Konfigurerer en innstilling slik at svart tekst som fargeinformasjonen for, er "R = G = B = 0%," "C = M = Y = 100%," eller "C = M = Y = 0%/K = 100%", skrives ut med kun K (svart) toner. Når du velger <Av>, skrives teksten ifølge innstillingen for <Utskriftsprofil>.
<Av>
<På>
<Svart overtrykk> *1
Angi utskriftsmetode som skal brukes når svart tekst overlapper en farget bakgrunn eller figur. Dette alternativet vises ikke når <Ren svart tekst> er stilt inn til <Av>.
<Av>
<På>
<RGB-kildeprofil> *2
Velg profil for RGB-data i henhold til hvilken skjerm du bruker.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil> *2
Velg et simuleringsmål for utskrift av CMYK-dataene. Maskinen konverterer CMYK-data til en enhetsavhengig fargemodell, basert på simuleringen.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Ingen>
Når <Ingen> er valgt, kan områder med mørk gradering bli skjoldet avhengig av dataene.
<Bruk gråtoneskalaprofil> *2
Velg om du vil konvertere grå data til CMYK-data ved bruk av gråskalaprofilen til maskinen.
<Av>
<På>
Selv om <På> er valgt, skrives dataene ut ved bruk av kun K (svart) toner, avhengig av innstillingen for <Utskriftsprofil> eller <Ren svart tekst>.
<Utskriftsprofil> *2
Velg korrekt profil for utskriftsdata. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
 
<Grafikk>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
 
<Bilde>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
Innstilling av dette elementet er utilgjengelig når en av følgende innstillinger velges.
<RGB-kildeprofil> er stilt inn til <Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil> er stilt inn til <Ingen>
<Bruk gråtoneskalaprofil> er stilt inn til <Av>
<Samsvarsmetode>
Velg hvilket element som skal prioriteres når fargeavstemming utføres i <RGB-kildeprofil>.
<Perseptuell>
<Metning>
<Kolorimetrisk>
Innstilling av dette elementet er utilgjengelig når <RGB-kildeprofil> er stilt inn til <Ingen>.
<Halvtoner>
Du kan velge utskriftsmetode som skal brukes til å gjengi halvtoner (området mellom de lysere og mørkere områdene i et bilde) for optimal bildekvalitet.
<Feilspredning>
Produserer finere utskriftsresultater enn ved bruk av <Oppløsning/gradering>. Dette alternativet egner seg til utskrift av skarpe omriss av tekst eller fine linjer.
<Av>
<På>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <600 dpi>.
<Oppløsning/gradering> *1
Velg en metode for å gjengi halvtoner hvis <Feilspredning> er stilt inn til <Av>. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Grafikk>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Bilde>
<Oppløsning>
<Gradering>
<Lysstyrke> *1
Juster lysstyrken for hele bildet, i trinn på 5%. Jo lavere innstillingsverdien er, desto lysere blir bildet eller teksten. Jo større innstillingsverdien er, desto mørkere blir bildet eller teksten.
85 til 100 til 115 (%)
<Komposittovertrykk>
Angi om CMYK-data skal overskrives med overskriving angitt, som sammensatt utdata.
<Av>
<På>
Overskriving med spesielle farger er ikke tillatt.
<Gråtoneskalakonvertering> *1
Angi måten fargedata skal skrives ut på, i svart/hvitt.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<XPS>
Du kan endre innstillingene for XPS-filer.
<Samsvarsmetode>
Spesifiser behandlingsmetoden for å korrigere fargen.
<Generelt>
<Perseptuell>
<Kolorimetrisk>
<Levende foto>
<Halvtoner>
Du kan velge utskriftsmetode som skal brukes til å gjengi halvtoner (området mellom de lysere og mørkere områdene i et bilde) for optimal bildekvalitet.
<Feilspredning>
Produserer finere utskriftsresultater enn ved bruk av <Oppløsning/gradering>. Dette alternativet egner seg til utskrift av skarpe omriss av tekst eller fine linjer.
<Av>
<På>
Denne innstillingen er bare tilgjengelig når <Oppløsning> er stilt inn til <600 dpi>.
<Oppløsning/gradering> *1
Velg en metode for å gjengi halvtoner hvis <Feilspredning> er stilt inn til <Av>. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Grafikk>
<Oppløsning>
<Gradering>
 
<Bilde>
<Oppløsning>
<Gradering>
<Gråtonekompensering>
Konfigurerer en innstilling slik at svarte eller grå data som fargeinformasjonen for, er "R = G = B", skrives ut med kun K (svart) toner. Hvis du velger <Av>, skrives dataene ut med toner for de fire fargene: CMYK. Dette alternativet kan angis for hver bildetype i hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Av>
<På>
 
<Grafikk>
<Av>
<På>
 
<Bilde>
<Av>
<På>
<Gråtoneskalakonvertering> *1
Angi måten fargedata skal skrives ut på, i svart/hvitt.
<Tekst>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
 
<Grafikk>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
 
<Bilde>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Papirsparing>
Angi om blanke sider skal deaktiveres, hvis de finnes i utskriftsdataene.
<Av>
<På>

<PDL-utvalg (Plug-n-Play)>

Velg et sidebeskrivelsesspråk, slik at maskinen registreres som en skriver som er kompatibel med dette språket, når den kobles til en datamaskin ved hjelp av Plug-n-Play.
<Nettverk> *2
Velg et sidebeskrivelsesspråk, slik at maskinen registreres som en skriver som er kompatibel med dette språket, når den registreres over nettverket.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<USB>
Velg et sidebeskrivelsesspråk, slik at maskinen registreres som en skriver som er kompatibel med dette språket, når den kobles til en datamaskin via USB.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
2585-05R