Скенирање (серија imageCLASS/i-SENSYS итн.)

Повеќефункционалниот уред можете да го управувате преку мобилниот терминал и да ги зачувате скенираните податоци.
Скенирајте со помош на следниве методи за серијата којашто нема [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен) или [Canon Mobile Scanning] (скенирање за мобилен на Canon) во главното мени на уредот.

Процедури

Подготовка на повеќефункционалниот уред

1.Ставете го оригиналот врз стаклениот сад или механизмот за снабдување.
2.Притиснете [Scan] (скенирај).
3.Притиснете [] или [] за да изберете [Remote Scanner] (далечински скенер) → притиснете [OK] (во ред).
Ќе се прикаже екран за далечински скенер кој е подготвен за употреба (вклучен).
ЗАБЕЛЕШКА
Некои модели ви овозможуваат да го поставите скенерот автоматски да се поврзува на интернет.
Меѓутоа, во зависност од поставките на уредот, автоматското поврзување на интернет може да биде оневозможено.
За повеќе детали проверете во прирачниците кои се испорачани со уредот.

Извршување постапки преку мобилниот терминал

1.Допрете [] во горниот лев агол од почетниот екран на Canon PRINT Business и регистрирајте/изберете го уредот што сакате да го користите.
2.На почетниот екран, допрете на [Scan] (скенирај).
3.На екранот [Scan] (скенирај), конфигурирајте ги поставките за скенирање.
4.Допрете на [Scan] (скенирај).
Кога скенирате со стаклен сад
Кога скенирањето на оригиналниот документ ќе заврши, на мобилниот терминал ќе се прикаже екран за потврда за продолжување со скенирањето.
Ако сакате да продолжите да скенирате:
Поставете го оригиналот → допрете [Scan] (скенирај).
Ако сакате да завршите со скенирање:
Допрете на [Done] (завршено).
ЗАБЕЛЕШКА
При скенирање на двете страни на оригиналот со помош на механизам за снабдување, за подредување на ориентацијата на парни и непарни страници, поставете ја функцијата [2-Sided Original] (2-стран оригинал) да соодветствува со насоката на спојување во оригиналот.
Меѓутоа, поставете ја функцијата [2-Sided Original] (2-стран оригинал) на следниот начин кога скенирате оригинали во хоризонтална ориентација.
За двострани оригинали во вид на книги со спојување на пократкиот раб: [Calendar Type] (во вид на календар)
За двострани оригинали во вид на календар со спојување на подолгиот раб: [Book Type] (во вид на книга)

Резултат

Скенираните податоци ќе се зачуваат и ќе се прикаже прегледот.

Поврзани теми