Configuració de la funció Missatge visual

La funció Missatge visual permet veure missatges i contingut simple a la pantalla tàctil.
El fet de mostrar missatges de l'administrador o notificacions d'esdeveniments, entre d'altres, a la pantalla tàctil permet utilitzar l'equip com a eina per compartir informació a l'oficina.
Si heu establert la funció Missatge visual podreu comprovar el contingut del <Missatge visual> al Inici, independientment del temps esmentat. Es mostra l'últim contingut mostrat.
Establiu un fitxer desat al servidor de fitxers o bé en un Espai avançat de la mateixa xarxa com a contingut per mostrar. Ús com a servidor de fitxers simple
També podeu establir com a contingut un lloc web d'Internet mitjançant el servidor proxy. Les opcions de proxy d'aquesta funció són les mateixes que a <Opcions de proxy>.
Si la impressió amb retenció obligatòria està activada i la casella [Display When Print Job Starts] marcada, es mostrarà el contingut en començar la impressió.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [License/Other] [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Configureu el temps i el contingut de la pantalla.
Configuració del temps de la pantalla
[Display After Logout/Auto Reset]
Seleccioneu aquesta casella perquè es mostri el contingut després de tancar la sessió o després d'activar el mode de reinici automàtic.
L'opció per mostrar el contingut després de tancar la sessió s'activa quan <Opcions de pantalla d'inici de sessió> s'estableix a <Mostrar en iniciar l'operació del dispositiu>. Per mostrar el contingut després que s'activi el reinici automàtic, establiu l'opció <Temps de reinici automàtic> almenys en un minut.
[Display After Login]
Seleccioneu aquesta casella perquè es mostri el contingut després d'iniciar la sessió. Aquesta opció s'activa quan <Opcions de pantalla d'inici de sessió> s'estableix a <Mostrar en iniciar l'operació del dispositiu>.
[Display When Print Job Starts]
Seleccioneu aquesta casella perquè es mostri el contingut després d'iniciar la impressió. Aquesta opció s'activa quan s'estableix la impressió de retenció obligatòria.
Configuració del contingut per a cada temps de la pantalla
[SMB]
Seleccioneu la casella per accedir al contingut per mostrar mitjançant [SMB].
[HTTP/WebDAV]
Seleccioneu la casella per accedir al contingut per mostrar mitjançant [HTTP/WebDAV].
[File Path:]
Introduïu el camí del contingut per mostrar.
Exemple:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per iniciar la sessió a l'Espai avançat o al servidor de fitxers.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Establiu si voleu verificar el certificat de servidor TLS enviat en establir-se la connexió i el seu CN (Nom comú).
5
Feu clic a [OK].
Per mostrar el contingut després que s'iniciï el reinici automàtic, establiu l'opció <Temps de reinici automàtic> almenys en un minut.
Per obtenir informació sobre els formats de fitxer i les mides de dades que es poden mostrar, consulteu Funcions de gestió.
Només un usuari amb privilegis d'administrador pot especificar aquesta opció.
Aquesta opció no s'inclou a la distribució d'informació de dispositiu. Distribució de la informació de dispositius a altres impressores multifunció Canon
Aquesta opció es pot importar i exportar. Una mateixa opció es pot importar a diversos dispositius (només dispositius Canon compatibles amb la funció Missatge visual) per mostrar la mateixa notificació o informació a diversos dispositius.Importació/exportació de les dades d'opcions
[File Path:] s'importa/s'exporta amb aquesta opció. Si s'especifica un fitxer a l'Espai avançat i es mostra a l'equip exportador, realitzeu una de les operacions següents:
Copieu manualment el fitxer a l'Espai avançat de l'equip exportador a l'Espai avançat de l'equip importador.
Canvieu [File Path:] a la ruta d'accés del fitxer.
Si voleu dur a termes inicis de sessió, feu-ho després de tancar la pantalla Missatge visual. Inici de sessió a l'equip
Si Copy Card Reader està instal·lat, el contingut no es mostra.
6RFE-0E3