Nastavení obrazovky a operace pro skenování a uložení

Když za účelem skenování originálů stisknete <Skenovat a Uložit> na obrazovce <Hlavní obrazovka> a poté stisknete <Schránka>, <Rozšířená schránka>, <Síť> nebo <Paměťové médium>, zobrazí se níže uvedená obrazovka.

Místo pro uložení

Zobrazí se  Schránka, Rozšířená schránka, Síť nebo  Paměťové médium.
Vedle ikony schránky se zobrazí číslo a název schránky.
Vedle ikony Rozšířená schránka/sítě/paměťového média se zobrazí adresářová cesta.

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li uložit aktuální nastavení do <Oblíbená nastavení> volby  nebo do osobního tlačítka/sdíleného tlačítka. Uložení často používaných nastavení a míst určení jako Osobní tlačítka/Sdílená tlačítka na obrazovku <Hlavní obrazovka>

Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. rozlišení, zvětšení/zmenšení a velikost skenování. V zájmu správného naskenování dokumentů nastavení vždy zkontrolujte. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte tlačítko pod zobrazením. Další informace o formátech souborů viz Systémové volitelné doplňky.
Můžete zvolit režim barvy pro skenování, a to stisknutím <Vybrat barvu>. Můžete také vybrat následující nastavení skenování.
Schránka: <Auto (Barvy/ČB)>, <Plné barvy>, <Černá a bílá>
Jiné než schránka: <Auto (Barvy/Šedá)>, <Auto (Barvy/ČB)>, <Plné barvy>, <Odstíny šedé>, <Černá a bílá>
Podle toho, v jakém je barevný originál stavu, může být při skenování rozpoznán jako černobílý, i když nastavíte možnost <Auto (Barvy/Šedá)> nebo <Auto (Barvy/ČB)>. Zabráníte tomu, nastavíte-li barevný režim na <Plné barvy>.
Když je nutné specifikovat konkrétní velikost, stiskněte <Velikost skenování> a určete velikost originálu určeného ke skenování.
Nastavte <Rozlišení> na vysokou hodnotu, pokud chcete dosáhnout čistého skenování originálu; a nastavte <Rozlišení> na nízkou hodnotu, pokud chcete redukovat velikost souboru. Vybrat lze následující rozlišení.
Jiné než schránka: Viz část „Rozlišení pro skenování“ v oddílu „Stiskněte možnost Skenování“. Funkce odesílání
U schránky je rozlišení pevně nastaveno na 600 dpi x 600 dpi.
Stiskněte <Typ souboru>, pokud chcete konvertovat naskenovaná data do digitálního souboru, například PDF. Můžete si zvolit formát souboru pro převod podle účelu a prostředí.

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení skenování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat.

<Obnovit výchozí nastavení>

S pomocí tohoto tlačítka změníte nastavení skenování na hodnoty nastavení uložené v <Změnit výchozí nastavení>. <Skenovat a uložit nastavení> <Změnit výchozí nastavení>

<Volby>

S pomocí této volby zadáte nastavení funkcí, které nejsou zobrazeny v /. Podrobnosti o jednotlivých položkách nastavení viz Volby.

Tlačítka pro nastavení funkcí

Zde se zobrazují nejčastěji používaná tlačítka. Na tlačítkách je zobrazen stav nastavení. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte požadované tlačítko.
Pokud stisknete <Typ originálu>, můžete ručně nastavit režim skenování podle typu originálu, například materiály, které obsahují pouze písmena, a časopis s obrázky.
Pokud stisknete <Orientace obsahu orig.>, můžete zadat, zda je orientace originálu uloženého na kopírovací desku nebo do podavače horizontální či vertikální.
Pokud stisknete <2stranný originál>, můžete automaticky naskenovat přední i zadní stranu originálu.

<Název souboru>

Stiskněte toto tlačítko pro zadání názvu ukládaného souboru.
V názvu souboru nemůžete používat tyto znaky: \ / : , * ? " < > |. Také nemůžete použít . (tečku) nebo mezeru pro první nebo poslední znak názvu souboru.
Jestliže nic nezadáte, název souboru se vytvoří automaticky s použitím data a času. Pokud byl soubor např. uložen jako JPEG 30. října 2015 ve 13:05:12, jeho název bude „20151030130512.jpg“.
Bude-li název souboru příliš dlouhý, řetězec (cesta) označující umístění souboru může překročit maximální počet 256 znaků, což způsobí, že se zadání souboru neprovede.
Zadáte-li název souboru, který v místě uložení již existuje, k názvu souboru se přidá (1) až (9), například „a(1).pdf“ (kromě souborů ve schránce).
Jestliže při zadávání formátu souboru vyberete <Rozdělit na stránky>, ke konci názvu souboru se přidá trojciferné číslo stránky. Jako například v případě souboru s názvem „a.pdf“, který je při ukládání rozdělen do „a_001.pdf“, „a_002.pdf“ a „a_003.pdf“.

<Zrušit>

Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte nastavení skenování a na displej vrátíte obrazovku pro výběr souboru.
Pokud je v rámci správy ID oddělení nastaven limit stran, zobrazí se počet zbývajících stran. Více informací o nastavení správy ID oddělení a limitu stran viz část Konfigurace nastavení správy ID oddělení.
6RE1-08R