Задаване на формат и тип на хартията

Трябва да зададете настройките за формат и тип на хартията, които да съответстват на заредената хартия. Уверете се, че сте променили настройките за хартия, когато зареждате хартия, която е различна от предходната заредена хартия.
Ако настройката не съответства на формата и типа на заредената хартия, може да възникне засядане на хартия или грешка при печат.
60R7-033